ZandvoortPas

Bent u inwoner van Zandvoort en heeft u een laag inkomen? Met de ZandvoortPas krijgt u korting bij winkels, cursussen en culturele en sportactiviteiten. U vraagt de ZandvoortPas schriftelijk aan.

ZandvoortPas aanvragen 2020 Stuur de gevraagde bijlagen mee.

Als u aan de voorwaarden voldoet, is de ZandvoortPas gratis voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de ZandvoortPas. Behalve als zij kinderen hebben.

Krijgt u een van de volgende uitkeringen, of doet u mee aan één van onderstaande regelingen, dan ontvangt u de ZandvoortPas automatisch:

 • Bijstandsuitkering
 • Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • aanvulling AOW (AIO)
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • minnelijke schuldenregeling.

Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een ZandvoortPas aanvragen? Neem dan contact op met het team Minima via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de ZandvoortPas moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020

Bruto jaarinkomen 2020 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.714€ 25.899
Alleenstaand€ 1.200€ 19.861
Alleenstaand ouder€ 1.277€ 21.679

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

Het bruto jaarinkomen met vakantiegeld 2020 wordt in januari 2020 gepubliceerd.

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld 2020

Bruto jaarinkomen 2020 met vakantiegeld
 

Gehuwden/samenwonenden€ 1.818€ 26.237
Alleenstaand€ 1.341€ 19.122
Alleenstaand ouder€ 1.397€ 20.423

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.

Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De ZandvoortPas is gratis voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 6.225
Alleenstaand ouder€ 12.450
Echtpaar€ 12.450

De ZandvoortPas is ook gratis als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • kopie van uw inkomens- of uitkeringsoverzicht of een bewijs van kwijtschelding gemeentebelastingen
 • kopie laatste bankafschrift
 • kopie schuldenoverzicht (als u schulden heeft).

Wat zijn de voordelen?

Niet genoeg geld om lid te worden van een sportvereniging of cultuurinstelling? Met het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van 4 tot 17 jaar sporten, muziek maken, tekenen, dansen en nog véél meer. Voor sporten is de maximale vergoeding € 225. Voor cultuur is de maximale vergoeding € 450.

Lees meer op de website www.jeugdcultuurfonds.nl.

Stichting Leergeld

Heeft u een laag inkomen tot 120% van het bijstandsniveau? Maakt u veel extra kosten voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor de extra uitjes op school, de boeken, de ouderbijdrage van school, een fiets of laptop? Is het lastig om deze kosten zelf te betalen? Dan kunt u aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld. Kijk op de website www.leergeld.nl en klik op 'Doe een aanvraag'. Lees de voorwaarden goed door.

Bekijk op de kaart waar u korting krijgt met de ZandvoortPas (link opent op website Haarlem)

Gratis tips, ook voor mensen zonder ZandvoortPas:

Voor meer informatie over de ZandvoortPas neemt u contact op met het team Minima. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Gemeente Zandvoort biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een voordelige zorgpolis aan voor houders van een ZandvoortPas. De Gemeentelijke zorgpolis is voordelig als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. En u hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt. Lees meer

U kunt de pakketten en bijbehorende premies bekijken op www.gezondverzekerd.nl.