Parkeren en bereikbaarheid

De gemeente werkt aan plannen om de parkeer- en bereikbaarheidsknelpunten in Zandvoort te verbeteren. Voor het zomerseizoen 2021 heeft de gemeente al een aantal maatregelen ingezet om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te verbeteren.

Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Plan van aanpak Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren Zandvoort. Inmiddels zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • sinds 1 juni 2021 geldt een tijdelijke zomerparkeerregeling in Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast
 • de online informatie over parkeren is verbeterd door onder meer een duidelijk digitale overzichtskaart met parkeerlocaties zodat toeristen de goede parkeerlocaties gebruiken en vinden
 • het parkeerregime (niet parkeren zonder parkeervergunning) nabij de boulevard is duielijker met extra borden in meerdere talen om te voorkomen dat toeristen fout parkeren
 • in juni is een geactualiseerde Nota Parkeernormen vastgesteld waarmee bij bouwontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen komen en de parkeerdruk op straat niet verder toeneemt

Daarnaast werkt de gemeente op dit moment aan:

 • een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold
 • een onderzoek naar de mogelijkheid om op parkeerterrein De Zuid een parkeergarage of een gedeeltelijk parkeerdek te maken
 • het ontwikkelen van een visie op routering en goede geleiding (multimodaal) en deze uit te werken in diverse uitvoeringsplannen

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. De gemeente wil de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren, evenals het aanpakken van de parkeerproblematiek. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen. 

In september 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de kaders en de uitgangspunten voor parkeren en mobiliteit verder uit te werken in een plan van aanpak. De ambities uit het Raadsprogramma 2018 – 2022 en de afspraken in het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ dienen als basis voor een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Binnen deze kaders en uitgangspunten is ook gekeken met welke maatregelen de problematiek voor inwoners op korte termijn kan worden opgelost zonder de samenhang met de maatregelen voor de langere termijn te verliezen.

De maatregelen voor de korte termijn zijn inmiddels voor zover mogelijk uitgevoerd. Parallel aan de maatregelen voor de korte termijn worden de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren dit jaar verder uitgewerkt. Na de zomer worden  inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd worden om mee te denken en input te geven. Vanwege de Corona-maatregelen zal dit naar verwachting grotendeels online plaatsvinden.

De tijdelijke zomerregeling in Zandvoort Noord en in Zandvoort Zuid:

 • In Zandvoort Noord is de zomerregeling in Park Duijnwijk, Oud Noord en Nieuw Noord en sluit het gebied aan op het bestaande belanghebbendenregime in de Admiralenbuurt.
 • In Zandvoort Zuid sluit het gebied aan op het bestaande bewonersregime in de Oostbuurt en Koninginnebuurt en loopt het gebied door tot en met de komgrens (Zandvoortselaan 189). 

De tijdelijke zomerregeling is tot en met 30 september 2021. Tijdens deze periode heeft iedereen een vergunning nodig om van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 20.00 uur in Zandvoort Noord of Zandvoort Zuid te kunnen parkeren. Buiten deze tijden is geen vergunning nodig.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager A. Dijk via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.


Veelgestelde vragen

Hebben de bewoners nog inspraak?

Helaas was voor een participatieproces voorafgaand aan de tijdelijke zomerregeling onvoldoende tijd beschikbaar. Dit is mede de reden dat de zomerregeling tijdelijk wordt ingesteld, tijdens de maanden met de potentieel meeste overlast.
Parallel aan de tijdelijke zomerregeling wordt gewerkt aan een uniform en digitaal fiscaal parkeerregime voor heel Zandvoort. Daarbij zullen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden gevraagd om mee te denken en input te geven.
 

Waarom wil de gemeente eigenlijk nieuw parkeerbeleid?

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe.

Waarom gaat de vergunning al per 1 juni in?

De vergunning gaat per 1 juni in omdat het vanaf dan drukker wordt in Zandvoort.

Gaat de gemeente nu ook meer handhaven op parkeren?

Ja, sinds dit jaar is in Zandvoort meer handhavingscapaciteit beschikbaar. Daarnaast zetten we ons in om foutparkeren te voorkomen. Zo plaatsen we nog voor de zomer nabij de boulevard extra borden in meerdere talen om te verduidelijken dat daar niet geparkeerd kan worden zonder parkeervergunning.
In de toekomst, wanneer het parkeerregime volledig is gedigitaliseerd, kan nog effectiever worden gehandhaafd. Handhavers kunnen dan met een scanauto of een scanscooter door een straat rijden en bepalen wie heeft betaald voor het parkeren. Ze hoeven dan niet meer per auto te controleren of de auto’s een geldig vignet, een nog geldig parkeerkaartje of een niet verlopen bezoekersschijf op het dashboard hebben liggen.

Hoe controleert de handhaving mijn vergunning?

Als u geen papieren parkeervergunning heeft is uw kenteken opgenomen in het Nationaal Parkeerregister. Een handhaver scant uw kentekenen, checkt het in dit register en weet zo of uw wel of niet een geldige parkeervergunning heeft.

 

Waar komen de blauwe zones in Zandvoort Noord en Zuid?

In de nieuwe vergunninggebieden zijn op een paar locaties blauwe zones ingericht. Hier kan alleen met een parkeerschijf worden geparkeerd.

In Zandvoort Noord 

 • Rondom de sport- en vrijetijdsverenigingen (op de Duintjesveldweg, de Thomsonstraat ten noorden van de Lorentzstraat en de Doctor Jacobus P Thijsseweg na de scholen) 
 • bij de manege en de volkstuinen (op het Duinpieperpad en de Keesomstraat ten noorden van de Lorentzstraat)
 • bij het winkelcentrum (in de parkeergarage en op Flemingplein en Flemingstraat ter hoogte van Pluspunt).

In Zandvoort Zuid  

 • Bij het wooncomplex Kostverloren (Burgemeester Nawijnlaan, reeds bestaande blauwe zone).
   

Waarom is de bezoekerspas maar 200 uur voor 4 maanden? 

Het gebruik van de bezoekerspas is beperkt om eventueel oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het urentegoed is afgestemd op wat in andere gemeenten gangbaar is en (ruim) voldoende is. 

Waar kan mijn bezoek parkeren als ik de 200 uur op zijn? 

Op basis van de ervaring in andere gemeenten is het urentegoed bij regulier gebruik voldoende. Voor situaties waarin u veel of langdurig bezoek ontvangt, zijn er verschillende alternatieven:

 • een dag- of weekkaart aanschaffen bij de balie van het gemeentehuis, deze kaarten staan op kenteken
 • een abonnement aanschaffen, de goedkoopste optie is een abonnement voor P de Zuid (150 euro op jaarbasis), dit abonnement staat niet op kenteken en is dus flexibel te gebruiken
 • gebruikmaken van de blauwe zone bij de sport- en vrijetijdsverenigingen in Nieuw Noord.

Ik kan niet zo goed overweg met een computer, hoe gebruik ik een bezoekersregeling?

U kunt een kenteken aanmelden via uw mobiele telefoon maar ook op laptop of computer. Bekijk hiervoor de instructies met afbeeldingen op "Alles over ParkStart". U kunt uw inloggegevens delen met uw bezoek zodat zij zelf een kenteken aan kunnen melden.

Waarom moeten wij betalen voor een vergunning? 

De gemeenteraad van Zandvoort stelt elk jaar de parkeertarieven vast, zo ook de tarieven voor een parkeervergunning. Deze tarieven zijn kostendekkend voor de uitgifte en de organisatie van het parkeren.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U vraagt een vergunning aan via deze website. Bekijk hiervoor de pagina Vergunningsoorten en vraag de vergunning aan via een digitaal aanvraagformulier. De informatiebrieven zijn op 1 mei 2021 huis aan huis bezorgd in de wijken Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (o.a. Tranendal). Als u hier woont of werkt kunt u een vergunning aanvragen. 

Kan ik alle parkeervergunningen bij ParkeerService aanvragen?

Alleen voor vergunningaanvragen in de nieuwe vergunninggebieden Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid kunt u bij ParkeerService terecht. Heeft u vragen over de andere parkeerzones, of wilt u een vergunning voor andere gebieden aanvragen bekijk dan de website van de gemeente.

Ik heb een vergunning nodig waarmee ik ook in andere vergunningzones kan parkeren

Deze vergunningen geeft de gemeente Zandvoort zelf uit, ga hiervoor naar de website van de gemeente.

Ik kan niet zo goed overweg met de computer, hoe vraag ik een vergunning aan?

Bent u niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig een vergunning aan te vragen via internet, vraag dan iemand uit uw eigen omgeving om u hierbij te helpen. U kunt ook bellen met ParkeerService op telefoonnummer (033) 247 3000. Zij begeleiden u telefonisch bij het doen van een aanvraag. 

Heb ik een vergunning nodig voor mijn camper of caravan?

U kunt uw camper of caravan maximaal 3 aaneengesloten dagen bij uw woning parkeren. U heeft hier geen vergunning voor nodig.