Parkeren en bereikbaarheid

De gemeente werkt aan plannen om de parkeer- en bereikbaarheidsknelpunten in Zandvoort te verbeteren. Voor het begin van het zomerseizoen 2021 zet de gemeente al een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor inwoners van Zandvoort te verbeteren.

De parkeervergunningen voor de tijdelijke zomerregeling kunnen worden aangevraagd. Meer informatie vindt u onder ‘Nadere informatie over de tijdelijke zomerregeling’.

Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Plan van aanpak Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren Zandvoort. Dit betekent dat op korte termijn de volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 • een tijdelijke zomerparkeerregeling (van 1 juni tot en met 30 september 2021) in Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast
 • de inzet van het voormalig zanddepot als overloopterrein op drukke zomerse dagen
 • een marketingcampagne "Kom naar Zandvoort met de trein!" om samen met NS en Zandvoort Marketing te promoten dat verblijfstoeristen en dagtoeristen met de trein naar Zandvoort komen
 • verbeteren van de online informatie door onder meer een duidelijk digitale overzichtskaart met parkeerlocaties zodat toeristen de goede parkeerlocaties gebruiken en vinden
 • verduidelijking van het parkeerregime (niet parkeren zonder parkeervergunning) nabij de boulevard met extra borden in meerdere talen om te voorkomen dat toeristen fout parkeren

Daarnaast werkt de gemeente komend jaar aan:

 • een plan voor een digitaal en fiscaal parkeerbeleid, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold
 • een onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een parkeergarage of een gedeeltelijk parkeerdek op parkeerterrein De Zuid
 • het verbeteren van de Nota Parkeernormen
 • het ontwikkelen van een visie op duidelijke routes en doorstroom en deze uit te werken in diverse uitvoeringsplannen
 • het ontwikkelen van een integrale visie op het Openbaar Vervoer in Zandvoort

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. De gemeente wil de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren, evenals het aanpakken van de parkeerproblematiek. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom voor deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen.

In september 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de kaders en de uitgangspunten voor parkeren en bereikbaarheid verder uit te werken in een plan van aanpak. De wensen en doelen uit het Raadsprogramma 2018 – 2022 en de afspraken in het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ zijn de basis voor het nieuw parkeer- en bereikbaarheidsbeleid.

Ook is gekeken met welke maatregelen de problematiek voor inwoners op korte termijn kan worden opgelost. De oplossingen moeten passen bij het plan van aanpak en de maatregelen die op lange termijn worden genomen. 

De maatregelen voor de korte termijn worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Tegelijkertijd aan de maatregelen voor de korte termijn worden de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren dit jaar verder uitgewerkt. Daarbij worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd om mee te denken en input te geven.

De tijdelijke zomerregeling wordt ingesteld in Zandvoort Noord en in Zandvoort Zuid:

 • In Zandvoort Noord (pdf, 188 KB) wordt de zomerregeling ingesteld in Park Duijnwijk, Oud Noord en Nieuw Noord en sluit het gebied aan op het bestaande belanghebbendenregime in de Admiralenbuurt.
 • In Zandvoort Zuid (pdf, 128 KB) sluit het gebied aan op het bestaande bewonersregime in de Oostbuurt en Koninginnebuurt. Het gebied loopt door tot en met de komgrens (Zandvoortselaan189).    

De tijdelijke zomerregeling gaat op 1 juni van start en loopt door tot en met 30 september 2021. Tijdens deze periode heeft iedereen een vergunning nodig om van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 20.00 uur in Zandvoort Noord of Zandvoort Zuid te kunnen parkeren. Buiten deze tijden is geen vergunning nodig. Als u in een van deze wijken woont of hier gevestigd bent, kunt u via www.parkeerservice.nl/zandvoort een parkeervergunning aanvragen. U vindt hier ook meer informatie over de bijvoorbeeld de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning.

De tijdelijke zomerregeling is gebaseerd op het zogenaamde bewonersregime dat nu al van kracht is in de Oostbuurt en Koninginnebuurt. Dit betekent dat:

 • bewoners voor elk motorvoertuig waarvan zij houder zijn een parkeervergunning kunnen aanvragen. Alleen als er een parkeerplaats op eigen terrein is, komt men niet in aanmerking voor de “eerste” bewonersvergunning. De bewonersvergunning kost € 26,67 voor de periode 1 juni tot en met 30 september. Meer informatie vindt u op de pagina Parkeervergunning bewoners.
 • bewoners een bezoekersvergunning kunnen aanvragen om hun bezoekers te kunnen ontvangen
 • bedrijven en instellingen een parkeervergunning kunnen aanvragen als zij voldoen aan de voorwaarden. Hulpverleners zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, kunnen daarnaast een bezoekersvergunning aanvragen. Meer informatie vindt u op: https://zandvoort.parkeerservice.nl/vergunningen/vergunningsoorten/

Anders dan in de bestaande gebieden verstrekt de gemeente geen vignet, maar wordt de vergunning digitaal op kenteken uitgegeven. Voor de bezoekersvergunning wordt daarom ook geen parkeerschijf meer verstrekt. Bewoners krijgen daarvoor in de plaats een tegoed van 200 uur voor de periode 1 juni tot en met 30 september. Wanneer een bewoner een bezoeker ontvangt, moet het kenteken worden aangemeld en telt het urentegoed af tot het moment dat de bezoeker vertrekt en de bewoner het kenteken weer afmeldt. Met de digitale regeling komt het maximum van 3 uur per bezoek te vervallen. De bezoekersvergunning is tijdens de tijdelijke zomerregeling gratis aan te vragen en te gebruiken.

Binnen het bewonersregime kan alleen geparkeerd worden met een parkeervergunning. Om bezoekers, anders dan bezoekers van bewoners, te kunnen laten parkeren bij een bezoekersfunctie zoals een winkelcentrum, zal op enkele plekken een parkeerschijfzone (een blauwe zone) worden ingesteld.

Met een parkeervergunning kan alleen in Zandvoort Noord of in Zandvoort Zuid worden geparkeerd. De vergunning is niet geldig in andere delen van Zandvoort. Op die manier kunnen we er zo goed mogelijk voor zorgen dat het niet te druk wordt in de verschillende gebieden in Zandvoort. Een parkeervergunning geeft echter geen recht op een parkeerplek.

De tijdelijke zomerregeling loopt vooruit op de uitwerking van een uniform en digitaal  fiscaal parkeerregime voor heel Zandvoort. Hier werkt de gemeente op dit moment nog aan. Dat regime wordt vanaf 2022 uitgerold. Om de inwoners deze zomer ook al te beschermen tegen parkeeroverlast wordt vooruitlopend op dit nieuwe regime een tijdelijke regeling ingesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager A. Dijk via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.

Veelgestelde vragen

Hebben de bewoners nog inspraak?

Helaas was voor een participatieproces voorafgaand aan de tijdelijke zomerregeling onvoldoende tijd beschikbaar. Dit is mede de reden dat de zomerregeling tijdelijk wordt ingesteld, tijdens de maanden met de potentieel meeste overlast.
Parallel aan de tijdelijke zomerregeling wordt gewerkt aan een uniform en digitaal fiscaal parkeerregime voor heel Zandvoort. Daarbij zullen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden gevraagd om mee te denken en input te geven.
 

Waarom wil de gemeente eigenlijk nieuw parkeerbeleid?

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe.

Waarom gaat de vergunning al per 1 juni in?

De vergunning gaat per 1 juni in omdat het vanaf dan drukker wordt in Zandvoort.

Gaat de gemeente nu ook meer handhaven op parkeren?

Ja, sinds dit jaar is in Zandvoort meer handhavingscapaciteit beschikbaar. Daarnaast zetten we ons in om foutparkeren te voorkomen. Zo plaatsen we nog voor de zomer nabij de boulevard extra borden in meerdere talen om te verduidelijken dat daar niet geparkeerd kan worden zonder parkeervergunning.
In de toekomst, wanneer het parkeerregime volledig is gedigitaliseerd, kan nog effectiever worden gehandhaafd. Handhavers kunnen dan met een scanauto of een scanscooter door een straat rijden en bepalen wie heeft betaald voor het parkeren. Ze hoeven dan niet meer per auto te controleren of de auto’s een geldig vignet, een nog geldig parkeerkaartje of een niet verlopen bezoekersschijf op het dashboard hebben liggen.

Hoe controleert de handhaving mijn vergunning?

Uw kenteken is opgenomen in het Nationaal Parkeerregister. Een handhaver scant uw kentekenen, checkt het in dit register en weet zo of uw wel of niet een geldige parkeervergunning heeft.  
 

Waar komen de blauwe zones in Zandvoort Noord en Zuid?

In de nieuwe vergunninggebieden zijn op een paar locaties blauwe zones ingericht. Hier kan alleen met een parkeerschijf worden geparkeerd.

In Zandvoort Noord 

 • Rondom de sport- en vrijetijdsverenigingen (op de Duintjesveldweg, de Thomsonstraat ten noorden van de Lorentzstraat en de Doctor Jacobus P Thijsseweg na de scholen) 
 • bij de manege en de volkstuinen (op het Duinpieperpad en de Keesomstraat ten noorden van de Lorentzstraat)
 • bij het winkelcentrum (in de parkeergarage en op Flemingplein en Flemingstraat ter hoogte van Pluspunt).

In Zandvoort Zuid  

 • Bij het wooncomplex Kostverloren (Burgemeester Nawijnlaan, reeds bestaande blauwe zone).
   

Waarom is de bezoekerspas maar 200 uur voor 4 maanden? 

Het gebruik van de bezoekerspas is beperkt om eventueel oneigenlijk gebruik te voorkomen. Het urentegoed is afgestemd op wat in andere gemeenten gangbaar is en (ruim) voldoende is. 

Waar kan mijn bezoek parkeren als ik de 200 uur op zijn? 

Op basis van de ervaring in andere gemeenten is het urentegoed bij regulier gebruik voldoende. Voor situaties waarin u veel of langdurig bezoek ontvangt, zijn er verschillende alternatieven:

 • een dag- of weekkaart aanschaffen bij de balie van het gemeentehuis, deze kaarten staan op kenteken
 • een abonnement aanschaffen, de goedkoopste optie is een abonnement voor P de Zuid (150 euro op jaarbasis), dit abonnement staat niet op kenteken en is dus flexibel te gebruiken
 • gebruikmaken van de blauwe zone bij de sport- en vrijetijdsverenigingen in Nieuw Noord.

Ik kan niet zo goed overweg met een computer, hoe gebruik ik een bezoekersregeling?

U kunt een kenteken aanmelden via uw mobiele telefoon maar ook op laptop of computer. Bekijk hiervoor de instructies met afbeeldingen op "Alles over ParkStart". U kunt uw inloggegevens delen met uw bezoek zodat zij zelf een kenteken aan kunnen melden.

Waarom moeten wij betalen voor een vergunning? 

De gemeenteraad van Zandvoort stelt elk jaar de parkeertarieven vast, zo ook de tarieven voor een parkeervergunning. Deze tarieven zijn kostendekkend voor de uitgifte en de organisatie van het parkeren.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U vraagt een vergunning aan via deze website. Bekijk hiervoor de pagina Vergunningsoorten en vraag de vergunning aan via een digitaal aanvraagformulier. De informatiebrieven zijn op 1 mei 2021 huis aan huis bezorgd in de wijken Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (o.a. Tranendal). Als u hier woont of werkt kunt u een vergunning aanvragen. 

Kan ik alle parkeervergunningen bij ParkeerService aanvragen?

Alleen voor vergunningaanvragen in de nieuwe vergunninggebieden Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid kunt u bij ParkeerService terecht. Heeft u vragen over de andere parkeerzones, of wilt u een vergunning voor andere gebieden aanvragen bekijk dan de website van de gemeente.

Ik heb een vergunning nodig waarmee ik ook in andere vergunningzones kan parkeren

Deze vergunningen geeft de gemeente Zandvoort zelf uit, ga hiervoor naar de website van de gemeente.

Ik kan niet zo goed overweg met de computer, hoe vraag ik een vergunning aan?

Bent u niet digitaal vaardig genoeg om zelfstandig een vergunning aan te vragen via internet, vraag dan iemand uit uw eigen omgeving om u hierbij te helpen. U kunt ook bellen met ParkeerService op telefoonnummer (033) 247 3000. Zij begeleiden u telefonisch bij het doen van een aanvraag. 

Heb ik een vergunning nodig voor mijn camper of caravan?

U kunt uw camper of caravan maximaal 3 aaneengesloten dagen bij uw woning parkeren. U heeft hier geen vergunning voor nodig.