Parkeren en mobiliteit

De gemeente werkt aan plannen om de parkeer- en mobiliteitsknelpunten in Zandvoort op te lossen en om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Dinsdag 16 november heeft het college van B&W ingestemd met een nieuw parkeerbeleid voor heel Zandvoort. De gemeenteraad bespreekt in de commissievergadering van 7 december aanstaande het nieuwe parkeerbeleid om het later in de maand vast te stellen. Het B&W-besluit met alle bijbehorende stukken is onder agendapunt 10 te vinden.

 

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. De gemeente wil de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren, evenals het aanpakken van de parkeerproblematiek. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe. Diverse knelpunten op het gebied van parkeren worden daarom voor deze zomer aangepakt met een aantal maatregelen. 

In september 2020 heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de kaders en de uitgangspunten voor parkeren en mobiliteit verder uit te werken in een plan van aanpak. De ambities uit het Raadsprogramma 2018 – 2022 en de afspraken in het coalitieakkoord ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ dienen als basis voor een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Binnen deze kaders en uitgangspunten is ook gekeken met welke maatregelen de problematiek voor inwoners op korte termijn kan worden opgelost zonder de samenhang met de maatregelen voor de langere termijn te verliezen.

Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Plan van aanpak Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren Zandvoort. Inmiddels zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

 • van 1 juni tot 1 oktober 2021 gold een tijdelijke zomerparkeerregeling in Park Duijnwijk, Oud Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast
 • de online informatie over parkeren is verbeterd door onder meer een duidelijk digitale overzichtskaart met parkeerlocaties zodat toeristen de goede parkeerlocaties gebruiken en vinden
 • om te voorkomen dat toeristen fout parkeren is het parkeerregime (niet parkeren zonder parkeervergunning) nabij de boulevard duidelijker gemaakt met extra borden in meerdere talen
 • in juni is een geactualiseerde Nota Parkeernormen vastgesteld waarmee bij bouwontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen komen en de parkeerdruk op straat niet verder toeneemt
 • een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold en vanaf 1 juli 2022 van kracht kan zijn

Daarnaast werkt de gemeente op dit moment aan:

 • een onderzoek naar de mogelijkheid om op parkeerterrein De Zuid een parkeergarage of een gedeeltelijk parkeerdek te maken
 • het ontwikkelen van een visie op routering en goede geleiding (multimodaal) en deze uit te werken in diverse uitvoeringsplannen

Graag informeren wij u over de uitkomsten van de verschillende inventariserende onderzoeken die in de zomer 2021 zijn uitgevoerd ter voorbereiding op de plannen voor het nieuwe parkeerregime voor Zandvoort. Het gaat dan om:

 1. Parkeertellingen
 2. Een enquête onder bewoners en bedrijven
 3. Een enquête onder toeristen

Daarnaast delen wij graag onze belangrijkste ervaringen met de tijdelijke zomerregeling met u. Onderstaand een samenvatting van de resultaten. De raadsinformatiebrief met de volledige onderzoeksrapporten kunt u hier op onze site vinden.

1. Onderzoek Parkeertellingen

Eind juni en in juli zijn parkeertellingen gehouden. Hieruit blijkt dat er per saldo in Zandvoort ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Op werkdagen, zaterdag en ’s nachts is gemiddeld 50% van de plekken bezet en op een zomerse dag dit jaar 75%. Met name in het centrum en in Oud Noord zijn echter relatief veel straten waar de parkeerdruk bijna altijd 85% of hoger is. Doordeweeks is het merendeel van de parkeerders in Zandvoort bewoner. Ook op zaterdag is ruim de helft van de auto’s van een bewoner. Op de zomerse dag daalde het aandeel bewoners in het totaal aantal parkeerders naar ongeveer 40%. De andere parkeerders zijn voornamelijk bezoekers (circa 4.500 auto’s). Deze bezoekers zijn met name langs en in de buurt van de boulevards en het centrum te vinden.

Uit een vergelijking van de tellingen in 2019 en 2021 blijkt dat de parkeerdruk in de gebieden waar de tijdelijke zomerregeling is ingesteld, is gedaald. In Zandvoort Zuid was deze daling sterker dan in Zandvoort Noord. Het instellen van de zomerregeling heeft niet geleid tot een verschuiving naar de ongereguleerde parkeerplaatsen in Bentveld, de ­parkeerdruk is hier nauwelijks veranderd. De parkeerdruk in de al bestaande vergunningsgebieden is wel toegenomen.

2. Enquête onder bewoners en bedrijven

Eind augustus is huis-aan-huis een enquête verspreid onder bewoners en bedrijven. Deze enquête is ingevuld door ruim 1.500 bewoners (een respons van 20%) en 29 bedrijven (een respons van 9%). De respons van bewoners mag representatief worden beschouwd voor alle Zandvoorters, de reactie van bedrijven is indicatief.

In de enquête is onder andere gevraagd hoe bewoners en bedrijven de parkeersituatie nu ervaren. Die resultaten sluiten aan bij de parkeertellingen: ongeveer 40% heeft regelmatig moeite met het vinden van een parkeerplaats, terwijl ongeveer 50% dit niet ervaart, deels omdat op eigen terrein geparkeerd kan worden.

Over een groot aantal onderwerpen zijn de meningen vrij eenduidig:

 • Duidelijk parkeerbeleid is belangrijker dan per straat proberen de parkeerdruk beter te spreiden.
 • Toeristen die in Zandvoort overnachten moeten worden gestimuleerd om hun auto op bepaalde parkeerterreinen te parkeren in plaats van op straat in de buurt van hun accommodatie. Een ruime meerderheid heeft er vertrouwen in dat dit met een aanzienlijk lager parkeertarief te realiseren is.
 • De huidige maximale parkeerduur van 2 uur in het centrum handhaven.
 • Het moet mogelijk worden om met een parkeervergunning overal in Zandvoort te parkeren.
 • Het aantal vergunningen per huishouden moet niet worden beperkt.
 • Voor ondernemers moet het makkelijker worden om een parkeervergunning aan te vragen.
 • In deelmobiliteit is weinig interesse, zeker niet ter vervanging van de eigen auto.

Uit de enquête komen twee aspecten van het fiscale parkeerregime naar voren waarover de meningen verdeeld zijn:

 • Het gebied waar het fiscale parkeerregime gaat gelden. Iets meer mensen vinden het voldoende om het fiscale parkeerregime alleen op drukke plekken in te stellen dan de mensen die vinden dat het over heel Zandvoort uitgerold moet worden. Wel is men eenduidig over Bentveld: slechts 10% vindt dat het fiscale parkeerregime ook in Bentveld moet worden uitgerold.
 • De reguleringstijden. Een kleine meerderheid van de bewoners vinden dat overal voor 10.00 uur gratis geparkeerd moet kunnen worden, zoals ook nu in de fiscale gebieden. Ondernemers zijn hier duidelijker een voorstander van. Na 21.00 uur gratis parkeren kan onder bewoners niet rekenen op een meerderheid, onder ondernemers wel.

3. Enquête onder toeristen

In juli is onder circa 300 dag- en verblijfstoeristen een enquête afgenomen om verschillende ideeën over hun bereidheid om meer aan de rand van Zandvoort te parkeren te onderzoeken. Onderstaand de belangrijkste resultaten, waarbij er over het algemeen geen verschil is tussen de mening van dag- en verblijfstoeristen:

 • De afstand tot de bestemming, de beschikbaarheid van vrije plekken en de hoogte van de parkeerkosten zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een bepaalde parkeerlocatie.
 • Bij een tariefverschil van ongeveer € 1,00 per uur of ruim € 4,50 per dag zijn toeristen te stimuleren om van een andere parkeerlocatie gebruik te maken, gemiddeld wordt dan 11 tot 13 minuten extra reistijd geaccepteerd. Bij een tarief vanaf gemiddeld € 4,00 per uur of € 20,00 per dag gaan toeristen het gebruik van alternatieve vervoerswijzen (zoals de fiets, het OV en een taxi) overwegen.
 • Parkeren op afstand in combinatie met aanvullend vervoer (een pendeldienst of hop-on-hop-off concept) is met name voor ongeveer 50% van de verblijfstoeristen en buitenlandse gasten een acceptabel alternatief. Dagtoeristen hebben hier veel minder interesse in. P+R Spaarnwoude is voor slechts 25% van deze doelgroepen een optie.
 • Een meerderheid (60% van alle toeristen) zou zelf voorafgaand aan hun bezoek online een parkeerplaats reserveren als daarvoor een centrale website met alle mogelijkheden beschikbaar zou zijn.

Terugblik tijdelijke zomerregeling

Van 1 juni tot 1 oktober was de tijdelijke zomerregeling in Zandvoort Noord van kracht. Deze heeft diverse leerpunten opgeleverd voor de uitwerking van het uniforme en digitale fiscale parkeerregime. Zo vraagt digitale dienstverlening gewenning. Bij de start van de tijdelijke zomerregeling was er veel commotie over de volledig digitale dienstverlening, maar na de eerste weken is hierover nog maar sporadisch contact met de gemeente gezocht. Het urentegoed van de bezoekersregeling was meer dan ruim voldoende. In totaal hebben bijna 3.000 huishoudens deze bezoekersregeling aangevraagd, 800 huishoudens daarvan hebben de regeling vervolgens nooit gebruikt. Huishoudens die de bezoekersregeling hebben gebruikt, hebben deze regeling gemiddeld 41 uur gebruikt. Slechts 10% van de gebruikers (minder dan 250 huishoudens) hebben de bezoekersregeling meer dan 100 uur gebruikt. Tot en met 29 september hebben 9 huishoudens hun volledige urentegoed van 200 uur verbruikt. Omdat heel Zandvoort gereguleerd was, was er geen uitwijkmogelijkheid meer voor parkeerders die geen parkeervergunning wilden of konden aanvragen. Deze uitzonderingsituaties hoeven niet allemaal in het nieuwe parkeervergunningenbeleid verwerkt te worden. Een fiscaal parkeerregime biedt iemand namelijk altijd de mogelijkheid om te parkeren, ook als iemand niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning.

De gemeenteraad bespreekt in de commissievergadering van 7 december 2021 het nieuwe parkeerbeleid om het later in de maand vast te stellen. Vooruitlopend op de uitrol van het nieuwe parkeerbeleid worden de lopende parkeervergunning in 2022 niet met een jaar, maar met een half jaar verlengd. Tot 1 juli 2022 zal er dus nog niets veranderen, alle parkeervergunning blijven geldig. Begin 2022 wordt iedereen geïnformeerd over het nieuwe beleid en over het aanvragen van parkeervergunningen voor de periode vanaf 1 juli 2022.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de procesmanager A. Dijk via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.


Veelgestelde vragen

Hebben de bewoners nog inspraak?

Net na de zomer is huis-aan-huis een enquête verspreid om de mening van bewoners en ondernemers over verschillende aspecten van het digitale en uniforme parkeerregime te peilen. Daarnaast worden met diverse belanghebbenden gesprekken gevoerd. Er volgt geen formeel inspraaktraject over het digitale en uniforme parkeerregime.  

Wordt de tijdelijke zomerregeling nog geëvalueerd?

Omdat de tijdelijke zomerregeling een vergunningenregime was en geen fiscaal regime vindt er geen uitgebreide evaluatie plaats. Uiteraard worden de ervaringen die tijdens de tijdelijke zomerregeling zijn opgedaan wel gebruikt bij het uitwerken van een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid.

Omdat de tijdelijke zomerregeling een vergunningenregime was en geen fiscaal regime vindt er geen uitgebreide evaluatie plaats. Uiteraard worden de ervaringen die tijdens de tijdelijke zomerregeling zijn opgedaan wel gebruikt bij het uitwerken van een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. Meer informatie is te lezen onder de kop Uitkomsten parkeeronderzoeken. 

Waarom wil de gemeente eigenlijk nieuw parkeerbeleid?

Tijdens drukke zomerse dagen is in Zandvoort de vraag naar parkeerruimte groot. Zandvoorters ervaren dan ook problemen met parkeren, vooral in wijken waar geen parkeerregime geldt. We willen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Zandvoort verbeteren. Ook gaan we de parkeerproblematiek aanpakken. Vooral in de zomer neemt het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk toe.

Gaat de gemeente nu ook meer handhaven op parkeren?

Ja, sinds dit jaar is in Zandvoort meer handhavingscapaciteit beschikbaar. Daarnaast zetten we ons in om foutparkeren te voorkomen. Zo hebben we voor de zomer nabij de boulevard extra borden in meerdere talen geplaatst om te verduidelijken dat daar niet geparkeerd kan worden zonder parkeervergunning.

In de toekomst, wanneer het parkeerregime volledig is gedigitaliseerd, kan nog effectiever worden gehandhaafd. Handhavers kunnen dan met een scanauto of een scanscooter door een straat rijden en bepalen wie heeft betaald voor het parkeren. Ze hoeven dan niet meer per auto te controleren of de auto’s een geldige parkeervergunning of een nog geldig parkeerkaartje op het dashboard hebben liggen.

Hoe controleert de handhaving mijn vergunning?

Als u geen papieren parkeervergunning heeft is uw kenteken opgenomen in het Nationaal Parkeerregister. Een handhaver scant uw kentekenen, checkt het in dit register en weet zo of uw wel of niet een geldige parkeervergunning heeft.

 

Zijn de blauwe zones in Zandvoort Noord nog geldig?

Tijdens de tijdelijke zomerregeling zijn in Zandvoort Noord op een paar locaties blauwe zones ingericht. Hier kan alleen met een parkeerschijf worden geparkeerd. Vanaf 1 oktober zijn deze blauwe zones niet meer geldig, de borden worden ook weggehaald. De blauwe lijnen worden op een later moment weggehaald, zo veel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden.

Uitzondering vormt de blauwe zone bij het gezondheidscentrum aan de Thomsonstraat. Ook de bestaande blauwe zone bij het wooncomplex Kostverloren (Burgemeester Nawijnlaan) blijft bestaan.