Entree Zandvoort

Het Entreegebied is het gebied dat wordt begrensd door de Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Het gebied wordt een nieuw visitekaartje voor Zandvoort en de Metropoolregio Amsterdam. Op een hoog ambitieniveau, passend bij een entreegebied. Met deze ontwikkeling wil de gemeente het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

In april 2018 is de vorige versie van de stedenbouwkundige visie aan de omgeving voorgelegd. Naar aanleiding van de inbreng van bewoners en ondernemers is de stedenbouwkundige visie van april 2018 ingrijpend aangepast. Inmiddels is de nieuwe visie zo ver dat deze opnieuw aan de omgeving is voorgelegd tijdens een informatiebijeenkomst op 5 november. Het gaat om een visie, er ligt dus nog geen uitgewerkt plan met gedetailleerde architectuur. Er zijn immers ook nog geen ontwikkelaars/bouwers aan boord.

Bijeenkomsten

De stedenbouwkundige visie is op 5 november 2019 gepresenteerd. Voorafgaand aan deze avond werd er informatie verstrekt aan een aantal Verenigingen van Eigenaren van gebouwen in dit gebied. Tijdens de informatieavond werd er aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de ontwikkeling op hun woonomgeving.

Vervolg

De visie en de gebundelde reacties vanuit de omgeving gaan naar de gemeenteraad, zodat die in het eerste kwartaal van 2020 een weloverwogen besluit kan nemen. Na vaststelling door de gemeenteraad werkt de gemeente kaders uit voor de selectie van marktpartijen (zoals ontwikkelaars) en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De geselecteerde marktpartijen moeten u als omwonende goed betrekken bij het vervolgproces van planuitwerking en vergunningaanvragen. De gemeente blijft nauw betrokken en zal toetsen of de marktpartij de participatie serieus oppakt. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de jaren 2021-2024. Het streven is het totale project in 2025 af te ronden.

Passagepanden

De gemeenteraad besloot in oktober 2018 de erfpacht voor de passagepanden niet te verlengen. Voor panden waar ondernemers actief zijn, is een jaar bruikleen mogelijk. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 het grootste deel van dit gebied beschikbaar komt voor herontwikkeling en gestart kan worden met de sloop.

Rond het stationsgebouw

De afgelopen maanden heeft ProRail hard gewerkt aan een nieuwe brede perrontrap op het Zandvoortse station. De oude trap was 2 meter breed en is vervangen door 2 trappen van elk 4 meter breed. Tijdens evenementen en op drukke stranddagen is er nu ruimte voor vele bezoekers per dag. De helling naast de trappen is mooier gemaakt met groen.

De trap is gerealiseerd door een samenwerking tussen ProRail en de gemeente Zandvoort. De provincie Noord-Holland heeft de trap grotendeels gefinancierd met een subsidie. 

Palacegebied

Vooruitlopend op de ontwikkelingen zijn het voormalige zwembad en de voormalige Boomerang gesloopt en is de TinQ-locatie ontruimd en groen ingericht. Uiteindelijk biedt het Palacegebied plaats aan woningen, een hotel en commerciële functies zoals horeca en detailhandel. Door het ontwikkelen van ondergronds parkeren en hoogwaardige ingerichte openbare ruimte krijgt het gebied een open karakter.

Subsidie provincie

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het totale project. Naast de provincie zijn diverse andere partijen betrokken, zoals omwonenden en ondernemers, NS Stations (grondeigenaar van het Stationsplein) en ProRail.

Palacegebied

De herinrichting van het Palacegebied staat gepland vanaf 2022. Op plaatsen waar het mogelijk is, worden al vanaf 2019 voorbereidingen getroffen. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden vinden naar verwachting plaats vanaf eind 2021 tot 2024. Het streven is het totale project in 2025 af te ronden.

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager J. Meijboom via het algemene telefoonnummer 14 023 of via entree@zandvoort.nl.