Entree Zandvoort

Het Entreegebied is het gebied dat wordt begrensd door de Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Het gebied wordt een nieuw visitekaartje voor Zandvoort en de Metropoolregio Amsterdam. Op een hoog ambitieniveau, passend bij een entreegebied. Met deze ontwikkeling wil de gemeente het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor het Palacegebied voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor participatie. De laatste informatiebijeenkomst was op 9 april 2018. Naar aanleiding van de inbreng van bewoners en ondernemers is de visie ingrijpend aangepast. Inmiddels is de visie zo ver dat we deze opnieuw aan de omgeving voorleggen. Het gaat om een visie, er ligt dus nog geen uitgewerkt plan met gedetailleerde architectuur. Er zijn immers ook nog geen ontwikkelaars/bouwers aan boord.

Bijeenkomsten

De stedenbouwkundige visie wordt 5 november 2019 gepresenteerd. Voorafgaand aan deze avond wordt er informatie verstrekt aan een aantal Verenigingen van Eigenaren van gebouwen in dit gebied. De informatie gaat over de effecten van de ontwikkeling op hun woonomgeving.

Vervolg

De visie en de gebundelde reacties vanuit de omgeving gaan naar de gemeenteraad, zodat die in het eerste kwartaal van 2020 een weloverwogen besluit kan nemen. Na vaststelling door de gemeenteraad werkt de gemeente kaders uit voor de selectie van marktpartijen (zoals ontwikkelaars) en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De geselecteerde marktpartijen moeten u als omwonende goed betrekken bij het vervolgproces van planuitwerking en vergunningaanvragen. De gemeente blijft nauw betrokken en zal toetsen of de marktpartij de participatie serieus oppakt. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden vinden naar verwachting plaats in de jaren 2021-2024. Het streven is het totale project in 2025 af te ronden.

Reactie op de visie

Wilt u reageren op de visie? Dat kan van 1 november tot en met 4 december 2019. U kunt de visie online bekijken of inzien op het gemeentehuis.

Passagepanden

De gemeenteraad besloot in oktober 2018 de erfpacht voor de passagepanden niet te verlengen. Voor panden waar ondernemers actief zijn, is een jaar bruikleen mogelijk. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 het grootste deel van dit gebied beschikbaar komt voor herontwikkeling en gestart kan worden met de sloop.

Rond het stationsgebouw

De meeste werkzaamheden rond het stationsgebouw zijn uitgevoerd. In 2020 wordt nog een plan voor verbreding van de perrontrap, vergroening van het talud en vernieuwing van de fietsenstalling in de Eltzbacherstraat uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met ProRail en NS.

Palacegebied

Vooruitlopend op de ontwikkelingen zijn het voormalige zwembad en de voormalige Boomerang gesloopt en is de TinQ-locatie ontruimd en groen ingericht. Uiteindelijk biedt het Palacegebied plaats voor woningen, een hotel en commerciële functies zoals horeca en detailhandel. Hier horen parkeren en een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte bij als verbinding naar de boulevard.

Subsidie provincie

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het totale project. Naast de provincie zijn diverse andere partijen betrokken, zoals omwonenden en ondernemers, NS Stations (grondeigenaar van het Stationsplein) en ProRail.

Palacegebied

De herinrichting van het Palacegebied staat gepland vanaf 2022. Op plaatsen waar het mogelijk is, worden al vanaf 2019 voorbereidingen getroffen. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden vinden naar verwachting plaats vanaf eind 2021 tot 2024. Het streven is het totale project in 2025 af te ronden.

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager J. Meijboom via het algemene telefoonnummer 14 023 of via entree@zandvoort.nl.