Entree Zandvoort

Het Entreegebied wordt begrensd door de Burgemeester Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Hier wordt al sinds jaar en dag gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het gebied is belangrijk voor Zandvoort en vormt ook de toegang van vele toeristen die ieder jaar het dorp en strand bezoeken. Dat dit gebied een flinke kwaliteitsimpuls nodig heeft is duidelijk. De gemeente wil het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

Het Entreegebied gaat op de schop

Er gaat veel veranderen. Zo komen er woningen langs de Burgemeester Engelbertsstraat, wordt het Palace hotel uitgebreid met hotelkamers en commerciële voorzieningen. Op de locatie van het voormalige Dolfirama gaan we nader onderzoek doen of ook hier een nieuwe commerciële functie mogelijk is. De openbare ruimte zal opnieuw worden ingericht met duidelijke looproutes van en naar het strand en met een hoge kwaliteit die ook aansluit bij de herinrichting van de boulevard.

De afgelopen periode is in samenspraak met de bewoners en ondernemers in en rondom het gebied een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visie is door de gemeenteraad op 21 december 2021 vastgesteld en is daarmee de basis voor de verdere uitwerking/planvorming. 

Burgemeester Engelbertsstraat

Op de locatie aan de Burgemeester Engelbertsstraat, waar nu de Passagepanden staan, komen ongeveer 40 woningen. Ter hoogte van de Koper Passerel komen enkele commerciële voorzieningen. De huidige Passagepanden worden gesloopt. Er komen vooral kleine woningen voor starters in de sociale huur en/of goedkope koop. Aan dit type woningen is veel behoefte in Zandvoort. De gemeente verkoopt de grond aan een ontwikkelaar die het plan verder zal uitwerken en uiteindelijk realiseert.
Naar verwachting is de start van de bouw in 2024.

Uitbreidingsplan Palace hotel

Het uitbreidingsplan van het Palace hotel is een initiatief van de eigenaar van het hotel. Zodra er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente dit. Deze procedure duurt minimaal 6 maanden inclusief een inspraakronde voor omwonenden/belanghebbenden. Omdat er nog een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd zal dit niet op korte termijn zijn. Voor deze ontwikkeling wordt de start van de bouw niet eerder dan in 2024 verwacht.

Herinrichting openbare ruimte

In de visie staan de randvoorwaarden waaraan de nieuwe openbare ruimte moet voldoen. Omdat er in het gebied extra woningen komen, meer hotelkamers en commerciële voorzieningen, moeten er ook extra parkeerplaatsen worden aangelegd. We streven er naar dit zoveel mogelijk ondergronds op te lossen. De aanleg staat gepland in 2024.  

Participatie

De komende periode gaat de gemeente verder met de uitwerking voor de openbare ruimte. Er komt eerst een voorlopig ontwerp gevolgd door een definitief ontwerp. Ook deze vervolgstappen zetten we samen met de bewoners en ondernemers. Zodra er geen beperkingen meer zijn door Corona willen we ook weer informatiebijeenkomsten organiseren voor heel Zandvoort. Zodra er concrete nieuwe ontwikkelingen te melden zijn met betrekking tot de nieuwe bebouwing zullen deze ook worden gedeeld met de omgeving...

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse grandeur als badplaats terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Patrick Folmer 06-29029078 of stuur een mail naar: entree@zandvoort.nl).

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.

Impressies