Entree Zandvoort

Het Entreegebied wordt begrensd door de Burgemeester Engelbertsstraat, Van Heemskerckstraat, Boulevard de Favauge, het Van Fenemaplein en de Passage. Hier wordt al sinds jaar en dag gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het gebied is belangrijk voor Zandvoort en vormt ook de toegang van vele toeristen die ieder jaar het dorp en strand bezoeken. Dat dit gebied een flinke kwaliteitsimpuls nodig heeft is duidelijk. De gemeente wil het gebied transformeren in een hoogwaardige en comfortabele verblijfsruimte als entree naar strand, het dorp en het circuit.

Voor het Entreegebied zijn de afgelopen jaren meerdere plannen gemaakt. Tot op heden was hiervoor onvoldoende steun. Voornaamste reden hiervoor was het veranderende uitzicht (op zee) door de voorgestelde nieuwbouw. In het voorjaar van 2020 heeft de eigenaar van het Palace hotel een nieuw initiatief gepresenteerd voor uitbreiding van het hotel. Door de situering van dit plan wordt (grotendeels) tegemoet gekomen aan het bezwaar van het veranderde uitzicht op zee. Samen met de initiatiefnemer van dit plan is de gemeente in gesprek gegaan met de bewoners in en rondom het Entreegebied om wel tot een gedragen plan te komen. Mede op basis hiervan is er een nieuwe visie opgesteld. Deze visie is de basis en het begin voor verdere planontwikkeling. Er komt ruimte voor woningen langs de Burgemeester Engelbertsstraat, uitbreiding van het Palace hotel en commerciële voorzieningen.
De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de nieuwe visie. Voordat zij een besluit nemen willen ze meer duidelijkheid of de voorgestelde ontwikkelingen wel haalbaar zijn. De komende periode werken we dit dus verder uit.
Als de gemeenteraad akkoord is wordt de visie verder uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), een Stedenbouwkundig Plan (SP) en een Beeldkwaliteitsplan (BKP). Ook zal er een nieuw omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) worden opgesteld. Voordat het SPvE wordt vastgesteld is er voorafgaand nog een inspraakronde.

Ontwikkeling Entreegebied

De ontwikkeling van het Entreegebied bestaat uit 3 onderdelen:
1.    (woningbouw)ontwikkeling langs de Burgemeester Engelbertsstraat;
2.    Uitbreidingplan hotel Palace;
3.    Herinrichting openbare ruimte.

Burgemeester Engelbertsstraat

Voor deze ontwikkellocatie zijn nog geen randvoorwaarden vastgesteld zoals een definitief programma, wat de maximale hoogte is, welke functies er komen, aantal parkeerplaatsen etc. Aan de gemeenteraad wordt voorjaar 2021 een voorstel gedaan. Daarna volgt een inspraakronde voor omwonenden/belanghebbenden. Vervolgens kunnen de randvoorwaarden definitief vastgesteld worden. De gemeente verkoopt dan de grond aan een ontwikkelaar die het plan realiseert. Naar verwachting is de start van de bouw niet eerder dan 2024.

Uitbreidingsplan hotel Palace

Het uitbreidingsplan van hotel Palace is een initiatief van de eigenaar van het hotel. Zodra er een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente dit. Deze procedure duurt minimaal 6 maanden inclusief een inspraakronde voor omwonenden/belanghebbenden. Omdat er nog een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd zal dit niet op korte termijn zijn. Voor deze ontwikkeling wordt de start van de bouw niet eerder dan in 2024 verwacht.

Herinrichting openbare ruimte

In afwachting van de definitieve plannen van de Burgemeester Engelbertsstraat en hotel Palace start de gemeente wel alvast voorjaar 2021 met het ontwerp voor de openbare ruimte. Dit doen we in samenspraak met de omwonenden. Als eerste maken we een voorlopig ontwerp. Als er meer duidelijk is over de 2 vastgoedontwikkelingen maken we het ontwerp definitief. De reden hiervoor is dat de mogelijkheden voor de herinrichting van de openbare ruimte ook afhankelijk zijn van het aantal parkeerplaatsen die nodig zijn, de routing en hoe het laden en lossen gaat plaatsvinden.

De zogenaamde ‘slurf’ van het Palace hotel wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden en het herstel aan de bestrating zijn naar verwachting afgerond in de 3e week van april 2021. 

Voorjaar 2021 start de gemeente met het ontwerp voor de openbare ruimte.

Voor de ontwikkellocatie Burgemeester Engelbertsstraat wordt voorjaar 2021 een voorstel gedaan voor de randvoorwaarden. Naar verwachting is de start van de bouw niet eerder dan 2024.

Als alles volgens planning verloopt kan in 2024 een start worden gemaakt met de bouw van het uitbreidingsplan van hotel Palace.

Op meerdere plekken brengt Zandvoort de vooroorlogse ‘badplaatsgrandeur’ terug. Daarom sluit de vernieuwing vaak aan bij historische architectuur. Entree Zandvoort wijkt hier juist van af: we herstellen de grandeur met een eigentijdse invulling.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Patrick Folmer 06-29029078 of stuur een mail naar: entree@zandvoort.nl).

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.

Impressies