De Duinwachter

Er zijn plannen voor nieuwe woningen op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg. Dat is de locatie waar nu nog Auto Strijder is gevestigd. Het plan heet De Duinwachter. Het ontwerp gaat uit van 108 woningen, waarvan 32 appartementen voor senioren.

De Duinwachter, entree

Op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg is op dit moment autobedrijf Strijder met benzinestation gevestigd. Het bedrijf wil op deze plek woningbouw realiseren en zelf verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Nieuw Noord. De gemeenteraad is op 6 mei 2020 akkoord gegaan met de startnotitie om te onderzoeken of het plan van de ontwikkelaar te realiseren is. 

De volgende stap is het vaststellen van een Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE bevat de ruimtelijke kaders voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de kwaliteitscriteria waaraan zowel bebouwing als inrichting van de openbare ruimte moeten voldoen. Dit is de basis voor ontwikkelaar ROW om een stedenbouwkundig plan te maken. Op dit moment ligt er een ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen klaar waarop u kunt reageren. Zie het kopje Meedenken.
Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente de reacties. Mogelijk wordt het SPvE nog aangepast. Daarna komt er een definitief SPvE.

Het plan De Duinwachter

Het plan De Duinwachter gaat uit van totaal 108 woningen. In het hoofdgebouw van 12 bouwlagen komen 76 appartementen en in het naastgelegen paviljoen van 4 bouwlagen is ruimte voor 32 appartementen. De 32 appartementen in het paviljoen zijn betaalbare huurwoningen voor senioren. 

Verder komen er 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen middeldure huur-/ koop voor middeninkomens en 32 woningen in de dure koop woningen. 

Daarmee voldoet het plan aan het Woningbouwprogramma Zandvoort 2018-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent betaalbaar en middelduur en 30 procent ’overig’.

Met de ontwikkelaar is afgesproken dat het plan toekomstbestendig moet zijn, past in het omliggende duinlandschap en een aansprekende architectuur heeft. Een brede duinstrook voor de woontoren moet ervoor zorgen dat de woontoren een kwalitatief object ‘in het duin’ wordt en aansluit op het gebied.

Volgens het huidige bestemmingsplan is woningbouw op de locatie nu niet toegestaan. Dit betekent dat het bestemmingplan moet worden gewijzigd. Hiervoor komt een procedure en kunnen zienswijzen worden ingediend. 

Meedenken

Omdat het SPvE mede bepalend is voor het verdere verloop van het project kunt u hierop reageren. U kunt dit doen tot 15 januari 2021 via projecten@haarlem.nl of per brief aan de Gemeente Zandvoort afdeling Project- en Contractmanagement t.a.v. mw A. Kippersluis. Wilt u bij uw inspraakreactie uw naam, adres, datum vermelden en dat het gaat om het SPvE De Duinwachter? Beantwoording van de inspraakreacties wordt als onderdeel van het besluit gepubliceerd op internet, inclusief de namen van de indieners. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam, vermeld dit dan bij het indienen van de inspraakreactie.

Inzien

Bekijk online het concept Stedenbouwkundige Programma van Eisen.

U kunt het SPvE ook inzien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Swaluestraat 2 in Zandvoort. De gemeente werkt vanwege het COVID-19 virus voorlopig uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website www.zandvoort.nl of telefoonnummer 14023.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager A. Kippersluis via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via: https://www.rowvastgoed.nl/duinwachter-zandvoort/