Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. U dient uw bezwaar online of schriftelijk in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken, is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie, een verkeersbesluit of een in- of uitschrijving uit de Basisregistratie Personen. Tegen een 'feitelijke handeling', zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen een besluit? Neem dan contact op met de afdeling van de gemeente die het besluit genomen heeft. U belt hiervoor naar het telefoonnummer 14 023.

 

Online uw bezwaar indienen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en in ieder geval het volgende vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • een omschrijving van het besluit (met datum, kenmerk en het onderwerp)
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast verzoeken wij u om ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermelden. Dit maakt het makkelijker om contact met u op te nemen over uw bezwaarschrift.

U ontvangt van de gemeente altijd een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.

U kunt ook aangeven of u uw bezwaar op een hoorzitting wilt toelichten.

Heeft u documenten die uw bezwaar ondersteunen? Zoals een foto, verklaring van een arts, nota voor bijzondere bijstand of een bankafschrift. Dan kunt u deze toevoegen aan uw schriftelijk bezwaar.

Heeft u na 5 werkdagen nog geen bericht ontvangen? Neem contact op via info@zandvoort.nlof 14 023.

Er gelden verschillende termijnen waarbinnen op een bezwaarschrift een beslissing moet komen:

  • als een commissie over het bezwaarschrift adviseert, is de termijn 12 weken
  • in alle andere gevallen is de termijn 6 weken.

De gemeente kan deze termijnen 1 keer verlengen met 6 weken. Als een verlenging van de termijn nodig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden terwijl uw bezwaar in behandeling is. Als bijvoorbeeld uw buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen, kan hij beginnen met bouwen, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. Uw buurman begint dan met bouwen op eigen risico.

Besluit uitstellen met een voorlopige voorziening

Wilt u dat de werking van een besluit wordt geschorst, zodat het niet kan worden uitgevoerd? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. U kunt in dit verzoek bijvoorbeeld vragen of de bouwwerkzaamheden bij uw buurman niet mogen starten tot er een besluit is genomen over uw bezwaar.

U kunt in het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter. De bezwaarschriftenprocedure wordt dan overgeslagen. Als het bestuursorgaan daarmee instemt, wordt het bezwaarschrift doorgezonden naar de bestuursrechter. De zaak moet daarvoor wel geschikt zijn. Of een zaak geschikt is, is ter beoordeling van het bestuursorgaan.

U dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit genomen heeft. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van Burgemeester en Wethouders Zandvoort of: De burgemeester Zandvoort of: De gemeenteraad Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Per 1 april 2022 is het niet meer mogelijk om een (aanvullend) bezwaarschrift in te dienen per fax. De andere mogelijkheid voor het (digitaal) versturen van stukken is het Veilig Mailen. Bescherming van vertrouwelijke gegevens is voor de gemeente erg belangrijk. Daarom kunnen vertrouwelijke berichten en stukken, zoals een bezwaarschrift, alleen via Zivver, een beveiligd systeem voor Veilig Mailen, worden gestuurd.

1. Veilig e-mailen met een Zivver abonnement

Heeft u een abonnement bij Zivver? Dan kunt u met een beveiligde e-mail vertrouwelijke berichten en processtukken sturen naar juridischezaken@haarlem.nl.

2. Veilig e-mailen zonder Zivver abonnement:

Heeft u geen abonnement bij Zivver? Vul dan in het scherm Veilig mailcontact met afdeling Juridische Zaken uw naam en e-mailadres in en klik op ‘Uitwisseling starten’. U ontvangt per e-mail een code waarmee u toegang krijgt tot Zivver.

Bericht ontvangen
U ontvangt een beveiligd bericht van de gemeente per e-mail via Zivver. U herkent het bericht aan het logo van de gemeente. Via de knop ‘Openen’ of via de link in de e-mail komt u in de beveiligde omgeving. Vul daar de sms-code of toegangscode in. Die ontvangt u door de uitleg in de e-mail te volgen.

Bericht beantwoorden
Via de knop ‘Beantwoorden’ kunt u een beveiligd bericht terugsturen. U kunt ook pdf-bestanden als bijlagen toevoegen.

De gemeente moet binnen een vaste periode een beslissing nemen over uw aanvraag of bezwaar. Dit is een beslistermijn. Als het de gemeente niet gaat lukken op tijd een beslissing te nemen, moet ze u laten weten wanneer ze wel een besluit neemt. Komt de beslissing niet op tijd, hoort u niets en beslist de gemeente te laat? Stuur dan een brief waarin u de gemeente herinnert dat ze te laat is. U stelt de gemeente dan ‘in gebreke’. Dat moet u schriftelijk doen. Voor meer informatie belt u met telefoonnummer 14 023.

In uw brief schrijft u:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum van uw ingebrekestelling
  • het onderwerp en de datum van uw aanvraag of bezwaar. Heeft u op uw aanvraag of bezwaar een ontvangstbevestiging gekregen? Vermeld dan ook het kenmerk uit deze ontvangstbevestiging
  • dat de gemeente volgens u te laat is met haar beslissing en dat u wilt dat er een beslissing komt.

U ondertekent de brief en stuurt deze op naar:

Gemeente Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

De gemeente moet binnen 2 weken na uw ingebrekestelling alsnog beslissen. Beslist de gemeente niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom.

Op Rijksoverheid leest u meer.

Gerelateerde onderwerpen