Begeleiding bij zelfstandigheid

Woont u zelfstandig? Hebt u moeite om goed voor u zelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd of in uw werk? De gemeente heeft bij verschillende organisaties afspraken voor het bieden van begeleiding. Hieronder leest u meer.

Stel uw vraag Een medewerker gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing.

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd, of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet u in ieder geval in Zandvoort wonen en volwassen zijn. U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarde voldoen. U heeft:

 • psychiatrische problemen
 • een verstandelijke beperking
 • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • een chronische ziekte
 • last van beperkingen omdat u ouder wordt.

Er zijn verschillende organisaties die voor u ondersteuning in uw eigen buurt kunnen regelen, zoals BUUV of de Stichting MEE. U kunt terecht bij BUUV voor allerlei soorten hulp die buurtbewoners elkaar geven. Of bij de welzijnsorganisaties DOCK of Haarlem Effect. U kunt ook bij het Sociaal Wijkteam informeren of een van de vrijwilligersorganisaties in Haarlem u kan ondersteunen. Misschien bieden maaltijdvoorzieningen of een boodschappendienst al voldoende hulp.

Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, dan kunt u bij de gemeente een Wmo-melding doen. De gemeente gaat samen met u op zoek naar de ondersteuning die bij u past. Wij kijken naar wat u nog zelf kan en hoe eventuele huisgenoten of uw sociaal netwerk kunnen meehelpen. Als het nodig is, is er professionele specialistische ondersteuning. Dit heet een maatwerkvoorziening. Een persoonlijk begeleider helpt u dan om zelfstandig te (blijven) wonen en deel te nemen aan activiteiten.

Sociaal Wijkteam Zandvoort

BUUV - De buurtmarktplaats voor en door bewoners

Individueel of in een groep

Bij Individuele begeleiding biedt een begeleider persoonlijke ondersteuning. Dit gebeurt meestal bij u thuis. Ook groepsbegeleiding is mogelijk. Dit wordt vaak dagbesteding genoemd.

Bij individuele begeleiding kunt u hulp krijgen bij bijvoorbeeld:

 • post, rekeningen, verzekering en contact met zorgaanbieders
 • het (leren) werken met huishoudelijke apparaten
 • het huishouden of leren hoe u het huishouden doet
 • het indelen van uw dag en het meedoen aan activiteiten
 • contact zoeken met mensen in uw omgeving
 • omgaan met andere mensen
 • communiceren met anderen
 • het verminderen van gedragsproblemen.

U kunt ook hulp krijgen bij uw persoonlijke verzorging, als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging.

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vaste eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Deze bijdrage is inkomensonafhankelijk en vastgesteld op € 19 per 4 weken. Dit heet het abonnementstarief. Meerpersoonshuishoudens die niet AOW-gerechtigd zijn betalen helemaal geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Regeltool CAK

Tegemoetkoming kosten bij chronische ziekte en handicap

Ik vraag voor het eerst begeleiding aan

Vraagt u voor het eerst begeleiding aan? Vul dan het online formulier in of bel naar de afdeling Wmo via het telefoonnummer 023 511 4368. U krijgt dan een uitleg over wat u moet doen.

Ik heb eerder begeleiding aangevraagd

U vult samen met uw begeleider het formulier 'Melding Begeleiding Ambulant of Dagbesteding' in. Uw begeleider verstuurt het formulier via Zorgmail. Is het versturen via Zorgmail niet mogelijk, dan kan uw begeleider contact opnemen met de afdeling Wmo via het telefoonnummer 023 511 43 68.

Onder het kopje Afhandeling van uw melding staat wat er gebeurt na het indienen van de melding.

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw vraag. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als een telefonisch advies niet voldoet, wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag voor begeleiding definitief.

Leest u van tevoren de folder Meedoen en zelfstandig blijven (pdf) door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo.

Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de gemeente, dan kunt u kiezen tussen een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Hieronder wordt het verschil uitgelegd.

Voorziening in natura

Bij een voorziening in natura regelt de gemeente de begeleiding naar zelfstandigheid voor u. De gemeente heeft met verschillende leveranciers en zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u leveren zij uw begeleiding naar zelfstandigheid. U hoeft dan zelf verder niks meer te doen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een pgb kiest u zelf uw hulpverlener of leverancier. U krijgt de beschikking over een bedrag dat de gemeente heeft overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Declaraties door aanbieders kunt u vervolgens opsturen naar de SVB, waarna de SVB uw aanbieder betaalt. Dit wordt ook wel uw trekkingsrecht genoemd.

Een pgb krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen pgb aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de Regiorijder. U kunt meer informatie over het pgb vinden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In aanmerking komen voor een pgb

Bij een pgb komt veel kijken. Zo vindt u hier een 10-punten plan van wat u minimaal moet weten en kunnen om met een pgb om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan administratie, het aansturen van een zorgaanbieder en de juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap. Ga daarom na of u dit voldoende begrijpt en kan. De gemeente loopt samen met u dit 10-punten plan door.

Verplicht pgb-plan bij Begeleiding

Als u kiest voor een persoonsgebondenbudget, dan bent u verplicht het pgb-plan in te vullen. Zorg dat het pgb-plan is ingevuld voordat dat u een gesprek heeft met uw casemanager. Zo kan het plan bij het gesprek betrokken worden. U vult het plan digitaal in en verstuurt het per e-mail naar wmomelding@haarlem.nl

Pgb plan bij Beschut en Beschermd Wonen (pdf)

Zijn er wijzigingen in uw situatie? Geef deze dan zo snel mogelijk door, bijvoorbeeld:

 • U gaat verhuizen
 • U krijgt een partner en gaat samenwonen
 • U kiest voor een andere zorgaanbieder
 • U kiest voor een PGB in plaats van zorg in natura, of andersom
 • U heeft een nieuw banknummer
 • U wilt de hulp stopzetten.

U kunt dit schriftelijk doorgeven aan:

Gemeente Haarlem
Team Wmo-voorzieningen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Gemeente Zandvoort wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meldt u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.