Alcoholvergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. Commerciële inrichtingen vragen Model A aan. Verenigingen en stichtingen gebruiken Model B. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Daarnaast moet het bestemmingsplan het vestigen van een (horeca)bedrijf of slijterij toestaan. U moet dit vooraf (laten) controleren. Vervolgens moet u de aanvraag persoonlijk inleveren. Hiervoor kunt u een afspraak maken. 
Schenkt u alleen alcoholvrije drank? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.

Afspraak aanvraag Drank- en horecavergunning

Om uw horecabedrijf te kunnen exploiteren, moet het gebruik van het pand passen in het geldende bestemmingsplan. Is dit niet het geval, dan kunt u een ontheffing op het bestemmingsplan aanvragen. Toets daarom altijd eerst via www.ruimtelijkeplannen.nl of het bestemmingsplan uw plan toestaat. U zoekt op adres, plannaam of plannummer. U vindt uitleg over de status en welke plan u moet toetsen. Een expert kan u ook begeleiden om het bestemmingsplan te toetsen.

Zoeken naar een bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.
Hoe leest  u een bestemmingsplan.

Gaat u precies dezelfde activiteit (restaurant blijft restaurant, café blijft café) uit oefenen als uw voorganger?  Dan hoeft u het bestemmingsplan niet vooraf opnieuw te checken. De check wordt dan meegenomen in de vergunningaanvraag. Als een ontheffing bestemmingsplan dan alsnog nodig blijkt, moet u eerst de ontheffing aanvragen.

Komt u er zelf niet uit, kijk dan onder het kopje ”Niet gevonden wat u zocht”.

Mag ik afwijken van het bestemmingsplan?

Weet u al dat uw bouwplan niet past in het bestemmingsplan? U heeft voor dit plan dan een ontheffing op het bestemmingsplan nodig. Deze vergunning vraagt u aan via omgevingsloketonline.nl. U neemt de aanvraag '' strijdig gebruik bestemmingsplan''.
U vraagt met deze vergunning of de gemeente afwijkt van het bestemmingsplan. Bij uw aanvraag moeten alle stukken conform de regeling Omgevingsrecht, Mor worden aangeleverd. 

De gemeente toetst nooit van te voren of er wordt meegewerkt aan de ontheffing op het bestemmingsplan. U moet altijd een aanvraag indienen.

U vraagt een Alcoholvergunning aan als u alcoholhoudende drank schenkt:

 • tegen betaling
 • in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant
 • als vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst
 • of sterke dranken verkoopt in een slijterij.

De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de oppervlakte van de lokaliteit en/of het terras verandert. Lokaliteit zijn alle ruimtes die voor publiek toegankelijk m.u.v. de toiletten.

U moet vooraf controleren of het bestemmingsplan uw activiteit toestaat.

Meenemen bij Model A (commerciële instellingen)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier (alle eventuele bestuursleden of vennoten moeten ondertekenen)
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden en eventuele bestuursleden/vennoten
 • ingevuld Bibob-formulier. Slijterijen hoeven dit formulier niet in te leveren.
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat betrekking heeft op de horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)
 • formulier melding vrijstelling exploitatie (indien van toepassing). Voor regels zie bijlage 1 van aanwijzingsbesluit vrijstelling horeca-exploitatievergunning.

Meenemen bij Model B (verenigingen en stichtingen)

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden en bestuursleden
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud)
 • kopie van huur-, koop- of pachtcontract
 • een door het bestuur vastgesteld en ondertekend (minimaal door voorzitter, secretaris en penningmeester) bestuursreglement.
 • een lijst van tapinstructies en barvrijwilligers. 

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model A (commerciële inrichtingen) (pdf)

Aanvraagformulier Drank- en horecavergunning Model B (verenigingen en stichtingen) (pdf)

Bibob-formulier (pdf)

Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. De eis dat u moet voldoen aan het Besluit Eisen inrichtingen van de ‘oude’ Drank- en Horecawet, is per 1 juli 2021 komen te vervallen. Met uitzondering van artikel 5 over de mechanische ventilatie. Per 14 augustus 2021 moet u weer aan de ventilatie-eis voldoen zolang de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Coronawet) van kracht is.

De oppervlakte eisen zijn nu in artikel 10 van de Alcoholwet opgenomen en gelden altijd (ook als de Coronawet niet meer geldt):

 • Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2.
 • Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m2.
 • Bij ministeriële regeling worden eisen gesteld aan de minimale verbindingsruimte tussen een slijtlokaliteit en een neringruimte.

U krijgt geen drank- en horecavergunning als u niet aan de genoemde eisen voldoet.

Uw locatie moet ook blijven voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012. 

Als u gaat verbouwen kunt u op de vergunningen check van www.omgevingsloketonline.nl zien of uw hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

U moet het pand gebruiken zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

Als leidinggevende bent u:

 • minimaal 21 jaar
 • niet onder curatele gesteld
 • niet uit de ouderlijke macht ontzet
 • in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld
 • in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne
 • niet van slecht levensgedrag.

Misschien heeft u ook een van de volgende vergunningen nodig:

 • aanvragen Drank- en Horecavergunning: € 838,60
 • bijschrijven leidinggevenden op drank- en horecawetvergunning: € 133,30 bij wijziging van 1 persoon. Bij wijziging van meer dan 1 persoon wordt het tarief verhoogd met 30% per persoon die in de aanvraag genoemd wordt.
 • bijschrijven terras op drank- en horecawetvergunning: € 136,60

Er zijn geen kosten als het vertrek van een leidinggevende wordt doorgegeven.

De gemeente kan de vergunning intrekken als:

 • onjuiste gegevens zijn verstrekt
 • de inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet
 • het bedrijf gevaar of een verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf
 • de omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd
 • dat volgens de Wet Bibob nodig is
 • de rechtsvorm van de onderneming gewijzigd is.

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob)

Het bijschrijven of verwijderen van leidinggevenden geeft u door met het online formulier Wijziging leidinggevenden. U hoeft hiervoor niet persoonlijk langs te komen in de publiekshal.

Formulier Wijziging leidinggevenden, u logt in met DigiD of eHerkenning 

U moet voor iedere leidinggevende de volgende stukken uploaden (pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document):

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopie van het SVH diploma
 • Bijlage met toestemming van de leidinggevende(n) voor screening, voorzien van handtekening(en)

Heeft u de informatie die u zocht niet op deze pagina gevonden? Stel uw vraag dan via het online Informatieformulier vergunningen, ontheffingen en meldingen. U kunt inloggen met DigiD of eHerkenning.

Wilt u documenten uploaden? U kunt .pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx uploaden met een maximale grootte van 10 MB per document.

Als we het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op.