Veelgestelde vragen

De gemeente Zandvoort heeft de regie over alles buiten de hekken van het circuit. Zandvoort wil de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voorbereiden en waar mogelijk faciliteren, controleren en begeleiden, zodat het evenement op een prettige en veilige manier kan plaatsvinden.
Daarnaast wil Zandvoort de komst van de Formule 1 gebruiken als kans voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort binnen de Metropool Regio Amsterdam. De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

Hoeveel draagt de gemeente financieel bij aan het evenement?

Een Formule 1 evenement biedt enorme kansen voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Zandvoort op sport- en economisch gebied. Daarom investeert de gemeente een budget van maximaal 4.100.000 euro over de periode 2019-2022. Op 26 maart 2019 is dit besluit door de gemeenteraad genomen. De bijdrage is voor:

 • tijdelijke uitbreiding van personeel binnen de gemeente om de ontvangst van dit evenement goed, veilig en plezierig te laten verlopen
 • verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit
 • mogelijk maken van maximaal economisch rendement voor inwoners en ondernemers in Zandvoort.

Wanneer is de eerste Grand Prix Zandvoort?

De definitieve datum van de race is op 29 augustus 2019 door de internationale raceorganisatie Formula One Management (FOM) bekend gemaakt bij het presenteren van de (voorlopige) Formule 1-kalender van 2020. De Dutch Grand Prix Zandvoort vindt plaats op 3 mei 2020.

Waarom heeft het FOM Zandvoort gekozen voor de Formule 1?

Het FOM is altijd op zoek naar aansprekende locaties voor de Grand Prix. Het FOM kiest voor Zandvoort omdat hier het circuit ligt waar een grootschalig evenement als de Formule 1 georganiseerd kan worden. Het FOM vindt Zandvoort een aansprekende locatie door haar rijke racegeschiedenis. Ook is het circuit gelegen aan de kust, dichtbij de internationale stad Amsterdam en Schiphol. Daarnaast biedt de omgeving voldoende hotelcapaciteit voor de organisatie en de te verwachten fans.

Krijgen Zandvoorters korting op of voorrang bij de ticketverkoop?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. Er is bij de toewijzing van tickets gewerkt met loting. Er is hierbij geen sprake van voorrang of korting voor Zandvoorters.

Waar kan ik tickets bestellen voor de Dutch Grand Prix?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. De inschrijfperiode om voor tickets in aanmerking te kunnen komen is inmiddels gesloten en toewijzing heeft plaatsgevonden. Op de website van de organisator van de Dutch Grand Prix vindt u alle informatie over en prijzen van tickets.

Gebruik van beeldmateriaal en logo’s

Met de komst van de Formule 1 zijn vele belangen gemoeid. Zo zijn er strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc. Het gebruik van het Dutch Grand Prix logo en diverse namen is zonder toestemming niet toegestaan.

Meer informatie over de race en het programma

U vindt meer informatie over de race en het programma op het circuit op de website van de organisator van de Dutch Grand Prix.

Hoe blijft de gemeente bereikbaar bij zo’n groot evenement?

Het circuit ontwikkelt een bereikbaarheidsplan met de gemeente. In afstemming met samenwerkingspartners zoals het Rijk, de Provincie, NS, ProRail, Connexxion en P+R locaties. Vanzelfsprekend zijn ook de buurgemeenten hierbij betrokken. De hoofdlijnen van het bereikbaarheidsplan voor bezoekers van de F1 worden naar verwachting einde van dit jaar bekend. Specifieke informatie over bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in Zandvoort worden begin volgend jaar bekend.

Hoeveel bezoekers verwacht Zandvoort bij een Formule 1 race?

Dit zal vergelijkbaar zijn met andere Formule 1 wedstrijden. Het maximum aantal verkochte tickets per dag bedraagt 105.000. Het maximum aantal personen dat per dag op het circuit is toegestaan bedraagt 125.000 (dus inclusief personeel van circuit, raceteams en overige diensten), mits voldaan wordt aan de veiligheidseisen.

Kan Zandvoort zoveel bezoekers aan?

Zandvoort is een bruisende badplaats met een traditie van grootschalige evenementen. Ook het circuit is gewend aan hoge bezoekersaantallen. Bovendien kan door een centrale organisatie en kaartverkoop sturing worden gegeven aan verkeersstromen. Ter vergelijk: op een zomerse dag liggen er ook al 100.000 mensen op het strand. Vanzelfsprekend worden er een mobiliteitsplan en veiligheidsplan uitgewerkt in samenspraak met onze buurgemeenten, betrokken mobiliteitspartners en veiligheidsdiensten.

Hoe komen bezoekers naar Circuit Zandvoort?

Door de centrale organisatie en kaartverkoop kan sturing worden gegeven aan verkeersstromen. De verwachting is dat ongeveer een derde van de bezoekers met de trein komt, een derde met de fiets en een derde met pendelbussen. Deze manieren van vervoer zorgen voor de meest duurzame verplaatsing van bezoekers in de gehele Formule 1 geschiedenis.

 • Trein
  De NS heeft aangegeven een speciale dienstregeling met extra treinen en personeel op deze dagen te willen inzetten. Zij hebben daarbij al de eerste grove schetsen gemaakt voor een eventuele Formule 1-dienstregeling. Daarmee kunnen de grote aantallen race-fans naar Zandvoort komen. De gemeente is met ProRail en het Rijk in gesprek om de nodige aanpassingen aan het spoor hiervoor mogelijk te maken.
 • Fiets
  Samen met partners en gemeente Zandvoort kijkt het circuit naar het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het gebruik van de fiets en de realisatie van grote (tijdelijke) fietsenstallingen. Er wonen en verblijven veel bezoekers op fietsafstand van het circuit.
 • Pendelbussen
  Verder zijn er initiatieven om grote P+R terreinen in te richten. Vanaf deze terreinen kunnen de bezoekers het laatste stuk naar het circuit per fiets of met pendelbussen afleggen.

Hoe blijft circuit Zandvoort bereikbaar?

Gemeente zet met het vrijmaken van 4,1 miljoen euro vooral in op bereikbaarheid en veiligheid, om ervoor te zorgen dat Zandvoort bereikbaar is en blijft. Een evenement als dit biedt de kans om structurele verbeteringen en maatregelen voor de bereikbaarheid te nemen. Vanzelfsprekend worden er een bereikbaarheidsplan en veiligheidsplan uitgewerkt door het circuit in samenspraak met gemeente Zandvoort, de buurgemeenten, betrokken mobiliteitspartners en veiligheidsdiensten.

Wanneer wordt het bereikbaarheidsplan opgeleverd?

Aan het opleveren van het bereikbaarheidsplan gaat veel onderzoek vooraf. Naar verwachting is het plan eind 2019 gereed. De specifieke details voor bewoners- en bestemmingsverkeer worden begin 2020 bekendgemaakt.

Kunnen hulpdiensten Zandvoort nog wel bereiken?

Nood- en hulpdiensten beoordelen de plannen voor calamiteiten en veiligheid van het evenement op bereikbaarheid, zodat er bij ongelukken en calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. De nood- en hulpdiensten zijn rondom het evenement binnen en buiten het circuit aanwezig en zullen altijd Zandvoort in en uit kunnen.

Kunnen de veiligheidsdiensten bij alle drukte rondom het circuit nog wel goed functioneren

Continuïteit en bereikbaarheid voor de hulpdiensten is een belangrijk uitgangspunt en er wordt gezorgd voor voldoende capaciteit, ook voor buiten het circuit. Binnen de werkgroep Veiligheid waarin ook alle regionale hulpdiensten zitting hebben, wordt er een veiligheidsplan opgesteld, zoals bij alle grote evenementen.

Hoeveel race-activiteiten zijn er op Circuit Zandvoort toegestaan?

Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

Heeft Circuit Zandvoort wel de juiste vergunningen voor het organiseren van de F1?

Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor eventuele aanpassingen op het circuit kunnen vergunningen nodig zijn. Het circuit zal de vergunningen aanvragen zodra duidelijk is welke aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Daarvoor gelden de normale doorlooptijden van minimaal 8 tot maximaal 26 weken.

Publicaties over vergunningen voor Zandvoort

Gaat het circuit een nieuwe of uitbreiding op de milieuvergunning aanvragen?

Nee. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Geluidsnormen zijn onderdeel van de milieuvergunning van het circuit. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

UBO-dagen?

UBO-dagen zijn dagen waarbij Circuit Zandvoort de standaard geluidsnorm mag overschrijden. In totaal geldt dit voor maximaal 12 dagen per jaar. De Dutch Grand Prix valt binnen deze 12 dagen.

Wat zijn de data van de UBO-dagen op Circuit Zandvoort in 2020?

Het Circuit Zandvoort bepaalt zelf welke 12 dagen in een jaar UBO-dagen zijn. Dit maken zij bekend op het moment dat de jaarkalender bekend is. Dit is meestal in februari of maart, omdat dan de meeste autosportkalenders bekend zijn. Hiermee weet Circuit Zandvoort welke series naar Zandvoort komen, en dus welke evenementen onder de UBO-dagen vallen. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix op 3 mei 2020 binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Welke gemeente beheert de geluidsvergunning?

In 2014 is het bevoegd gezag van omgevingsvergunningen, waaronder de geluidsvergunning, door een wetswijziging overgegaan naar het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens, en onder verantwoording van, de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Dit doen zij door reguliere controles en aspectcontroles (bijvoorbeeld op geluid) in het kader van de omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer uit te voeren.

In welke omringende gemeenten wordt ook geluidshinder verwacht?

Afhankelijk van de windrichting kan er ook in de omringende gemeente geluid waar te nemen zijn. Op basis van binnen gekomen klachten rondom andere events weten we dat ook Bentveld, Heemstede/Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen en Haarlem geluid horen. Soms reikt het geluid ook verder.

Wat is de verwachte geluidshinder voor het natuurgebied met als waarde ‘Stilte’ van dit evenement?

De geluidshinder of aantasting van de stiltebeleving is een milieu aspect. De bescherming van de stilte gebeurt op grond van de Provinciale Milieu Verordening, de PMV. Circuit Zandvoort en de directe omgeving vallen niet binnen een stiltegebied. Het vigerende Natura 2000 beheerplan Kennemerland Zuid stelt het volgende over stilte:

 • Stiltegebieden
  Een deel van Kennemerland-Zuid is aangewezen als stiltegebied. Dit gebeurt op grond van de Provinciale Milieuverordeningen (PMV) van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Stiltegebieden worden aangewezen om voor mensen rust te creëren en te waarborgen. In een stiltegebied gelden richtwaarden voor maximaal toegestane geluidbelasting. Er gelden vrijstellingen voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn in het gebied. De regels van de PMV gelden alleen binnen de stiltegebieden en beperken daarom niet de activiteiten buiten het gebied, zoals (vlieg)verkeer.

Wat zijn de verwachte geluidseffecten op de natuurwaarde van dit evenement?

Er is in 2011 een vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) voor de zogenaamde UBO-dagen. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Effecten op de natuurwaarden van het aangrenzende Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ zijn in een ecologisch onderzoek, ook wel ‘passende beoordeling’, beschreven en beoordeeld. In de Nbwet vergunning en onderliggende passende beoordeling zijn de effecten van de UBO-dagen ook getoetst op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied en het voormalige beschermde natuurmonument met daarbij maximaal 6 UBO-dagen in het broedseizoen.

Wat zijn de consequenties voor fauna in de duinen bij 3 dagen racelawaai?

Geluidsoverlast wordt geregeld binnen de bestaande milieuvergunning van het circuit. Daar valt de Dutch Grand Prix ook onder. De milieuvergunning van het circuit bevat voor 12 dagen per jaar een ontheffing voor de geluidsnormen, de UBO dagen. De 3 dagen van de Formule 1 vallen hier binnen. Dat betekent dat er niet vaker ontheffing is en ook niet langer dan binnen de bestaande vergunning staat.

Waar kan ik een klacht indienen over geluidsoverlast?

Hiervoor kunt u terecht bij het digitaal loket van de Omgevingsdienst IJmond.

Hoe draagt gemeente Zandvoort er zorg voor dat tijdens de F1 de duinen niet aangetast gaan worden?

Het Circuit Park Zandvoort grenst aan een uitgestrekt duingebied met veel bijzondere flora en fauna dat belangrijk is voor het behoud van de biodiversiteit. Duinen zijn ook natuurlijke kustbeschermers en cruciaal door klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. PWN is naast drinkwaterproducent ook natuurbeheerder van dit gebied en verantwoordelijk voor de bescherming van de belangrijke functies van het duin.

De Formule 1 leidt tot grote drukte in Zandvoort en omgeving. Om die reden heeft PWN overleg met de gemeente Zandvoort en het circuit om passende maatregelen af te spreken om het duingebied te beschermen. Het terrein van het circuit is eigendom van gemeente Zandvoort en wordt verpacht aan het Circuitpark Zandvoort.

Welke maatregelen neemt gemeente Zandvoort ter bescherming van flora en fauna?

De gemeente Zandvoort ziet het belang van maatregelen om het duingebied tijdens evenementen op het circuit van Zandvoort te beschermen. Dit is ook in het kader van de Formule 1 een belangrijk onderwerp van gesprek tussen PWN, gemeente en het circuit. Welke maatregelen uiteindelijk genomen worden is nog niet vastgesteld, maar duidelijk is dat bescherming van de duinen de prioriteit is.

Moet het bestemmingsplan worden aangepast?

Het geldende bestemmingsplan is toereikend om een Formule 1 race te houden. Bij het vaststellen van deze plannen is daar in de jaren ‘90 al rekening mee gehouden. In 2012 is dit zelfs tot aan de Raad van State getoetst en goedgekeurd.

Als het circuit met plannen komt waarvoor het bestemmingsplan geen ruimte geeft, zal aanpassing nodig zijn. Gezien de korte periode van voorbereiding van minder dan een jaar, verwacht de gemeente niet dat het circuit met plannen komt die niet binnen de bestemming liggen.

Ook past de Dutch Grand Prix binnen de bestaande milieuvergunning.

Circuit Zandvoort heeft aangegeven aanpassingen aan het circuit te willen doen. Vallen de aanpassingen onder de vergunningsplicht? Zo ja, om welke vergunningen gaat het?

Pas als duidelijk is om welke aanpassingen het gaat, weet de gemeente of er vergunningen voor nodig zijn en welk om type vergunning het gaat. Dan weten we ook of gemeente Zandvoort daarvoor bevoegd gezag is, of dat andere overheden hierover besluiten.

Welke aanpassingen zijn nodig om het circuit te laten voldoen aan de gestelde eisen?

Het circuit is getoetst door de FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Uit deze toets is gekomen dat het circuit op een aantal punten aangepast moet worden. Circuit Zandvoort werkt daarom aan plannen voor aanpassingen aan de pitstraat, het langer maken van de pitboxen en een aantal bochten binnen het circuit.

Komt er ook een randprogramma met side-events?

De Dutch Grand Prix Zandvoort belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Zandvoort wil optimaal profiteren van de Dutch Grand Prix. Met ‘side-events’ in het dorp en op het strand, verandert Zandvoort tijdelijk in één groot ‘Formule 1-dorp’. 

Hoe kan ik plannen indienen voor een side-event of activiteit?

Veiligheid en bereikbaarheid van het circuit zijn essentieel en hebben prioriteit. Om de randprogrammering in goede banen te leiden, is er één plek waar ideeën voor activiteiten en initiatieven binnen kunnen komen. Mensen met een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief kunnen dit sturen naar formule1@zandvoort.nl. Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep ‘side-events’. Initiatiefnemers met passende ideeën worden uitgenodigd voor het Initiatievencafé om hun idee te pitchen. In het Initiatievencafé zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Zandvoort Marketing en de hoofdorganisator van de Dutch Grand Prix. Zij kunnen u verder op weg helpen.

Mag ik mijn terrein als camping inrichten?

Alleen met vergunningen en een ontheffing. De gemeente is nu bezig met de voorbereiding van de side-events. Ook de status van vergunningen wordt getoetst op mobiliteits- en veiligheidsrisico’s. Daarom kunnen losse vergunningen nu niet worden aangevraagd.

Voor campingplaatsen heeft het circuit alle activiteiten onder haar hoede.  Er worden ondernemersavonden en Initiatievencafés georganiseerd waar ondernemers alle verschillende ideeën kunnen delen en via een centrale organisatie de ideeën getoetst en eventueel opgepakt kunnen worden. De gemeente adviseert initiatiefnemers nu dus geen kosten te maken of plannen naar buiten te brengen voordat deze goedgekeurd zijn. 

Kan ik mijn woning tijdens de Dutch Grand Prix verhuren?

U mag uw woning maximaal 120 dagen per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Als particuliere verhuurder staat u als hoofdbewoner van de woning ingeschreven bij de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP). Ook moet u als hoofdbewoner daadwerkelijk zelf in de woning wonen voor minimaal 8 maanden per kalenderjaar. Als verhuurder bent u verplicht om toeristenbelasting te betalen. Meer informatie vindt u op de webpagina van de gemeente Zandvoort over toeristische verhuur.

Naast deze regels geldt een eenmalige meldingsplicht via het aanmeldformulier voor toeristische verhuur van Omgevingsdienst IJmond.

Wat zijn de spelregels voor vergunningen side-events/activiteiten/exploitaties

Ondernemers kunnen hun ideeën delen via ondernemersavonden en initiatievencafés die worden georganiseerd door de gemeente Zandvoort en Circuit Zandvoort. De ideeën worden centraal getoetst op mobiliteits- en veiligheidsrisico’s, waarna ze eventueel centraal opgepakt worden of een samenwerking van start gaat. Hierdoor kunnen er op dit moment geen losse vergunningen worden aangevraagd. De gemeente adviseert initiatiefnemers nu dus geen kosten te maken of plannen naar buiten te brengen voordat deze goedgekeurd zijn.  Ideeën kunnen ook worden aangemeld via formule1@zandvoort.nl.

Mag ik drankjes of eten verkopen op straat tijdens de F1?

Buiten de normale standplaatsen met vergunning is dit niet mogelijk. Eerst moet binnen het Formule 1 project een optimaal mobiliteits- en veiligheidsplan worden opgesteld. Daarna wordt gekeken naar de invulling van horeca-activiteiten. Dit is pas duidelijk tegen het einde van 2019.

Wat zijn de evenementenlocaties?

Niet alle activiteiten kunnen op alle locaties plaatsvinden. Zandvoort heeft pleinen, straten, een boulevard en een strand van 7,2 km. Voor heel Zandvoort worden ideeën afgewogen en zijn er locatieprofielen vastgesteld. De centrale gemeentelijke organisatie heeft hierover de regie en maakt de afweging of een evenement geschikt is en zo ja op welke locatie.

 

 

Wat doet de gemeente op het gebied van duurzaamheid?

Door bijna de voltallige raad van Zandvoort is een motie over duurzaamheid aangenomen. Gemeente Zandvoort streeft ernaar samen met de organisator van de Dutch Grand Prix een zo duurzaam mogelijke Dutch Grand Prix te organiseren. Dit willen wij bereiken door onder andere het grootschalig gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij kijkt gemeente Zandvoort ook verder naar innovatieve en praktische toepassingen om de footprint van het evenement te verlagen en zo ver mogelijk te reduceren.

Het Circuit heeft als uitgangspunt dat tickets voor de Dutch Grand Prix verkocht worden in combinatie met bijvoorbeeld een treinticket, hotelovernachting, pendelbusticket, fietsticket etc. Naast deze maatregel om verkeersstromen te reguleren, wordt er in samenwerking met Provincie Noord-Holland en omliggende gemeenten gewerkt aan een verkeersplan om de overlast voor omwonenden te beperken. De organisator van de Dutch Grand Prix zal actief stimuleren om zo veel mogelijk de auto thuis of op de P&R-terreinen te laten en het laatste stuk per pendel(bus), fiets of trein af te leggen.

Ook worden maatregelen genomen om het duingebied te beschermen. Alle tijdelijke accommodaties en tribunes blijven binnen de huidige grenzen van het circuit. De verhogingen die nu direct langs de baan te zien zijn, zijn kunstmatig aangelegde zandwallen die dienst doen als geluidswallen en maken dus geen onderdeel uit van het duingebied. Vanuit de duinen is het niet mogelijk iets te zien van het circuit of de race.

 

Kan ik stage lopen bij het projectteam Formule 1?

Gemeente Zandvoort is zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort: info@dutchgp.com.
Het gemeentelijke F1 projectteam houdt zich met name bezig met het vergunningentraject rondom de F1, de bereikbaarheid, de veiligheid en de communicatie naar bewoners, ondernemers en overige stakeholders. Op dit moment zijn er bij het projectteam F1 van de gemeente geen stageplekken beschikbaar. Als je interesse hebt in andere stages bij de gemeente Zandvoort of Haarlem, verzoeken wij je vriendelijk je sollicitatie en CV te sturen naar stagebureau@haarlem.nl. Dit stagebureau bemiddelt in alle stages voor gemeenten Haarlem en Zandvoort. Geef in je stageverzoek aan om welke periode het gaat, hoeveel uur per week en wat voor soort stage (afstuderen, meewerken, etc.) Mocht er een passende stageplek beschikbaar zijn, dan nemen zij verder contact met je op. 

Ik heb vragen voor een schoolopdracht. Kan ik een gesprek aanvragem met iemand uit het projectteam?

Wij zijn zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort; info@dutchgp.com.  
Alle informatie over de rol van de gemeente en veelgestelde vragen rondom de voorbereidingen zijn te vinden op onze website zandvoort.nl. Zoals je zult begrijpen is het ‘alle hens aan dek’ om in mei 2020 het ultieme race-festival plaats te laten vinden. Het is geen onwil, maar we krijgen veel van dit soort verzoeken van studenten en kunnen helaas niet op alle individuele verzoeken ingaan. Wij hopen op je begrip in deze. 

 

U kunt het aanbod mailen naar formule1@zandvoort.nl. Alle e-mail wordt behandeld. Als de gemeente wil ingaan op het aanbod, neemt de gemeente contact op. Helaas is het gezien de vele partijen die ons momenteel benaderen niet mogelijk om iedereen van een persoonlijk antwoord te voorzien. De gemeente hoopt op uw begrip hiervoor.