Veelgestelde vragen

Hoeveel draagt de gemeente financieel bij aan het evenement?

Een Formule 1 evenement biedt enorme kansen voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Zandvoort op sport- en economisch gebied. Daarom investeert de gemeente een budget van maximaal 4.100.000 euro over de periode 2019-2022. Op 26 maart 2019 is dit besluit door de gemeenteraad genomen. De bijdrage is voor:

  • tijdelijke uitbreiding van personeel binnen de gemeente om de ontvangst van dit evenement goed, veilig en plezierig te laten verlopen
  • verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit
  • mogelijk maken van maximaal economisch rendement voor inwoners en ondernemers in Zandvoort.

Wanneer is de eerste Dutch Grand Prix Zandvoort?

De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort in het 1e weekend van mei 2020 is vanwege het coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen moment. Kijk op de website van de Dutch Grand Prix, voor de meest actuele informatie over de tickets, programmering en nieuw te plannen race.

Dit besluit is genomen door de FOM, FIA en organisatie van de Dutch Grand Prix. De gemeente Zandvoort steunt het uitstellen. Veiligheid en gezondheid gaan voor alles.  Hiermee komt ook het side-eventsprogramma ‘Zandvoort Beyond, beach for Racing’, dat in aanloop naar en tijdens het raceweekend zou plaatsvinden, te vervallen. Meer informatie hierover is te vinden op: http://zandvoortbeyond.nl/.

Wanneer de Dutch Grand Prix Zandvoort plaatsvindt, worden er naast de Formule 1-race ook allerlei race-activiteiten en muziekoptredens georganiseerd. Gemeente Zandvoort en Zandvoort Marketing organiseren samen met lokale ondernemers en initiatiefnemers onder de naam ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’ voorafgaand aan en tijdens het race-weekend ook allerlei evenementen op het gebied van duurzaamheid , kunst en cultuur en activiteiten voor kinderen.

De datum van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP) is aanvankelijk op 29 augustus 2019 door de internationale raceorganisatie Formula One Management (FOM) bekend gemaakt bij het presenteren van de (voorlopige) Formule 1-kalender van 2020.

De Dutch Grand Prix Zandvoort zou plaatsvinden op 3 mei 2020. Voorafgaand aan deze Formule 1-race zou DGP in het weekend van 1, 2 en 3 mei ook allerlei race-activiteiten en muziekoptredens organiseren. Zandvoort Marketing zou onder de naam ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’ 35 dagen voorafgaand aan het race-weekend ook allerlei evenementen op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur organiseren.

Waarom heeft het FOM Zandvoort gekozen voor de Formule 1?

Het FOM is altijd op zoek naar aansprekende locaties voor de Grand Prix. Het FOM kiest voor Zandvoort omdat hier het circuit ligt waar een grootschalig evenement als de Formule 1 georganiseerd kan worden. Het FOM vindt Zandvoort een aansprekende locatie door haar rijke racegeschiedenis. Ook is het circuit gelegen aan de kust, dichtbij de internationale stad Amsterdam en Schiphol. Daarnaast biedt de omgeving voldoende hotelcapaciteit voor de organisatie en de te verwachten fans.

Krijgen Zandvoorters korting op of voorrang bij de ticketverkoop?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. Er is hierbij geen sprake van voorrang of korting voor Zandvoorters.

Waar kan ik tickets bestellen voor de Dutch Grand Prix?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. Kijk op de website van de Dutch Grand Prix, voor de meest actuele informatie over de tickets, programmering en nieuw te plannen race.De inschrijfperiode om voor tickets in aanmerking te kunnen komen is inmiddels gesloten en toewijzing heeft plaatsgevonden. Op de website van de organisator van de Dutch Grand Prix vindt u alle informatie over en prijzen van tickets.

Mag het logo en de naam van Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix rechtenvrij gebruiken worden?

Er zijn strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc. Het gebruik hiervan is zonder toestemming niet toegestaan. De rechten kunnen liggen bij de Formula One Management Group, bij de Federation Internationale de l'Automobile of bij de Dutch Grand Prix B.V. gebruik daarom nooit zonder toestemming merknamen, beeldmerk of afbeeldingen van bijvoorbeeld coureurs of automerken. Zelfs een term als ‘Grand Prix’ is door de FOM) vastgelegd als intellectueel eigendom.

Hoe mag ik in mijn communicatie-uitingen of op producten wel refereren aan het F1 race-evenement?

Zonder het voorbeeld te zien, is het lastig een juridisch juiste oordeel over te geven over wat iemand wel of niet aan beelden en teksten mag gebruiken. Over iets als ‘Zandvoortse race bolletjes’ zal niemand moeilijk doen. Het is de verantwoordelijkheid van elke ondernemer om juridisch juist te handelen, maar twijfelt u of heeft u vragen, stuur dan een mail naar formule1@zandvoort.nl. Dan proberen wij u te helpen.

De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort in het eerste weekend van mei 2020 is vanwege het coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen moment. Zodra een nieuwe datum bekend is, zal opnieuw aan bewoners, ondernemers en bezoekers worden uitgelegd hoe de bereikbaarheid en de veiligheid rondom het F1-raceweekend wordt geregeld. 

Blijft het mobiliteitsplan bestaan?

Het mobiliteitsplan blijft in grote lijnen in zijn huidige vorm bestaan; de vergunning is gegeven op basis van dit plan. Hoe de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan er gedetailleerd in de praktijk zal uitzien, wordt duidelijk gemaakt wanneer de nieuwe datum van het raceweekend bekend is. Veel van deze details over bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheidkunt u dan lezen op deze pagina met veelgestelde vragen.

Wie is verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan?

DGP is als organisator (en dus vergunningaanvrager) verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van de totale evenementenvergunning aanvraag voor de DGP. De gemeente Zandvoort is als vergunningverlener verantwoordelijk voor de toetsing en het toezicht op de juiste uitvoering van het mobiliteitsplan. Voor de toetsing vraagt de gemeente advies aan haar (hulp)diensten, (spoor)wegbeheerders en voor dit evenement ook aan de buurgemeenten en de provincie Noord-Holland. In de uitvoering blijven de wegbeheerders verantwoordelijk voor het verkeer in hun gebied.

Wat betekent het corona-virus voor het raceweekend?

Het Coronavirus heeft nog nog niet geleid tot aanpassingen in het programma van de Formula 1 of het Side-events programma 'Zandvoort beyond, beach for racing' . Uiteraard monitoren we de situatie en laten we ons adviseren door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Kunnen hulpdiensten Zandvoort nog wel bereiken?

Nood- en hulpdiensten beoordelen de plannen voor calamiteiten en veiligheid van het evenement op bereikbaarheid, zodat er bij ongelukken en calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. De nood- en hulpdiensten zijn rondom het evenement binnen en buiten het circuit aanwezig en zullen altijd Zandvoort in en uit kunnen.

Kunnen de veiligheidsdiensten bij alle drukte rondom het circuit nog wel goed functioneren

Continuïteit en bereikbaarheid voor de hulpdiensten is een belangrijk uitgangspunt en er wordt gezorgd voor voldoende capaciteit, ook voor buiten het circuit. Binnen de werkgroep Veiligheid waarin ook alle regionale hulpdiensten zitting hebben, wordt er een veiligheidsplan opgesteld, zoals bij alle grote evenementen.

Hoeveel race-activiteiten zijn er op Circuit Zandvoort toegestaan?

Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

Heeft Circuit Zandvoort wel de juiste vergunningen voor het organiseren van de F1?

Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor eventuele aanpassingen op het circuit kunnen vergunningen nodig zijn. Het circuit zal de vergunningen aanvragen zodra duidelijk is welke aanpassingen uitgevoerd moeten worden. Daarvoor gelden de normale doorlooptijden van minimaal 8 tot maximaal 26 weken.

Publicaties over vergunningen voor Zandvoort

Gaat het circuit een nieuwe of uitbreiding op de milieuvergunning aanvragen?

Nee. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Geluidsnormen zijn onderdeel van de milieuvergunning van het circuit. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Gemeente Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

UBO-dagen?

UBO-dagen zijn dagen waarbij Circuit Zandvoort de standaard geluidsnorm mag overschrijden. In totaal geldt dit voor maximaal 12 dagen per jaar. De Dutch Grand Prix valt binnen deze 12 dagen.

Wat zijn de data van de UBO-dagen op Circuit Zandvoort in 2020?

Het Circuit Zandvoort bepaalt zelf welke 12 dagen in een jaar UBO-dagen zijn. Dit maken zij bekend op het moment dat de jaarkalender bekend is. Dit is meestal in februari of maart, omdat dan de meeste autosportkalenders bekend zijn. Hiermee weet Circuit Zandvoort welke series naar Zandvoort komen, en dus welke evenementen onder de UBO-dagen vallen. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Welke gemeente beheert de geluidsvergunning?

In 2014 is het bevoegd gezag van omgevingsvergunningen, waaronder de geluidsvergunning, door een wetswijziging overgegaan naar het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens, en onder verantwoording van, de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Dit doen zij door reguliere controles en aspectcontroles (bijvoorbeeld op geluid) in het kader van de omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer uit te voeren.

In welke omringende gemeenten wordt ook geluidshinder verwacht?

Afhankelijk van de windrichting kan er ook in de omringende gemeenten geluid waar te nemen zijn. Op basis van binnen gekomen klachten rondom andere events weten we dat ook Bentveld, Heemstede/Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen en Haarlem geluid horen. Soms reikt het geluid ook verder.

Wat is de verwachte geluidshinder voor het natuurgebied met als waarde ‘Stilte’ van dit evenement?

De geluidshinder of aantasting van de stiltebeleving is een milieu aspect. De bescherming van de stilte gebeurt op grond van de Provinciale Milieu Verordening, de PMV. Circuit Zandvoort en de directe omgeving vallen niet binnen een stiltegebied. Het vigerende Natura 2000 beheerplan Kennemerland Zuid stelt het volgende over stilte:

  • Stiltegebieden
    Een deel van Kennemerland-Zuid is aangewezen als stiltegebied. Dit gebeurt op grond van de Provinciale Milieuverordeningen (PMV) van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Stiltegebieden worden aangewezen om voor mensen rust te creëren en te waarborgen. In een stiltegebied gelden richtwaarden voor maximaal toegestane geluidbelasting. Er gelden vrijstellingen voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn in het gebied. De regels van de PMV gelden alleen binnen de stiltegebieden en beperken daarom niet de activiteiten buiten het gebied, zoals (vlieg)verkeer.

Wat zijn de verwachte geluidseffecten op de natuurwaarde van dit evenement?

Er is in 2011 een vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) voor de zogenaamde UBO-dagen. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het Circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Effecten op de natuurwaarden van het aangrenzende Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ zijn in een ecologisch onderzoek, ook wel ‘passende beoordeling’, beschreven en beoordeeld. In de Nbwet vergunning en onderliggende passende beoordeling zijn de effecten van de UBO-dagen ook getoetst op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied en het voormalige beschermde natuurmonument met daarbij maximaal 6 UBO-dagen in het broedseizoen.

Wat zijn de consequenties voor fauna in de duinen bij 3 dagen racelawaai?

Geluidsoverlast wordt geregeld binnen de bestaande milieuvergunning van het circuit. Daar valt de Dutch Grand Prix ook onder. De milieuvergunning van het circuit bevat voor 12 dagen per jaar een ontheffing voor de geluidsnormen, de UBO dagen. De 3 dagen van de Formule 1 vallen hier binnen. Dat betekent dat er niet vaker ontheffing is en ook niet langer dan binnen de bestaande vergunning staat.

Waar kan ik een klacht indienen over geluidsoverlast?

Hiervoor kunt u terecht bij het digitaal loket van de Omgevingsdienst IJmond.

Hoe draagt gemeente Zandvoort er zorg voor dat tijdens de F1 de duinen niet worden aangetast?

Het Circuit Park Zandvoort grenst aan een uitgestrekt duingebied met veel bijzondere flora en fauna dat belangrijk is voor het behoud van de biodiversiteit. Duinen zijn ook natuurlijke kustbeschermers en cruciaal door klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. PWN is naast drinkwaterproducent ook natuurbeheerder van dit gebied en verantwoordelijk voor de bescherming van de belangrijke functies van het duin.

De Formule 1 leidt tot grote drukte in Zandvoort en omgeving. Om die reden heeft PWN overleg met de gemeente Zandvoort en het circuit om passende maatregelen af te spreken om het duingebied te beschermen. Het terrein van het circuit is eigendom van gemeente Zandvoort en wordt verpacht aan het Circuitpark Zandvoort.

Welke maatregelen neemt gemeente Zandvoort ter bescherming van flora en fauna?

De gemeente Zandvoort ziet het belang van maatregelen om het duingebied tijdens evenementen op het circuit van Zandvoort te beschermen. Dit is ook in het kader van de Formule 1 een belangrijk onderwerp van gesprek tussen PWN, gemeente en het circuit. Welke maatregelen uiteindelijk genomen worden is nog niet vastgesteld, maar duidelijk is dat bescherming van de duinen prioriteit heeft.

Moet het bestemmingsplan worden aangepast?

Het geldende bestemmingsplan is toereikend om een Formule 1 race te houden. Bij het vaststellen van deze plannen is daar in de jaren ‘90 al rekening mee gehouden. In 2012 is dit zelfs tot aan de Raad van State getoetst en goedgekeurd.

Als het circuit met plannen komt waarvoor het bestemmingsplan geen ruimte geeft, zal aanpassing nodig zijn. Gezien de korte periode van voorbereiding van minder dan een jaar, verwacht de gemeente niet dat het circuit met plannen komt die niet binnen de bestemming liggen.

Ook past de Dutch Grand Prix binnen de bestaande milieuvergunning.

Circuit Zandvoort heeft aangegeven aanpassingen aan het circuit te willen doen. Vallen de aanpassingen onder de vergunningsplicht? Zo ja, om welke vergunningen gaat het?

Pas als duidelijk is om welke aanpassingen het gaat, weet de gemeente of er vergunningen voor nodig zijn en om welk type vergunning het gaat. Dan weten we ook of gemeente Zandvoort daarvoor bevoegd gezag is, of dat andere overheden hierover besluiten.

Welke aanpassingen zijn nodig om het circuit te laten voldoen aan de gestelde eisen?

Het circuit is getoetst door de FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Uit deze toets is gekomen dat het circuit op een aantal punten aangepast moet worden. Circuit Zandvoort werkt daarom aan plannen voor aanpassingen aan de pitstraat, het langer maken van de pitboxen en een aantal bochten binnen het circuit.

Zijn de duurzaamheidsplannen echt ambitieus?

Dutch Grand Prix (DGP) heeft aangegeven bezoekers vooral met de fiets en de trein te laten komen. Hiermee wil DGP een nieuwe benchmark zijn op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid van grote internationale evenementen. Niet eerder zijn zoveel bezoekers van een Formule 1 race gestimuleerd en gefaciliteerd om met de fiets of de trein naar het evenement te komen. Daarmee zet de Dutch Grand Prix in op terugdringen van verkeersemissies. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor crew en leveranciers worden Park & Bike faciliteiten ingericht met betaalbare huur- of leenfietsen.

Daarnaast zet DGP in op het beperken van parkeer- en verkeersoverlast voor bewoners en de bereikbaarheid van Zandvoort voor de inwoners te waarborgen.

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort is de katalysator geweest voor de uitbreiding van de capaciteit van het spoor. Al jaren staat deze uitbreiding op de wensenlijst van de gemeente Zandvoort en de partners in de regio om de verkeersdruk tijdens stranddagen te verminderen. De investeringen in het spoor dragen sterk bij aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid van Zandvoort en de kust.

Doet DGP moeite om de transport en inkoopketens kort te houden?

Door de inzet van lokale partners bij de DGP, waaronder cateraars en leveranciers van facilitaire voorzieningen, wordt niet alleen de economische spin-off voor de regio behouden, maar worden ook transportkilometers vermeden. Ook voor de inkoop van voedsel wordt gemikt op regionale leveranciers met biologische en vegetarische mogelijkheden.

Zorgt DGP voor zo verantwoord gebruik van plastic?

De Formule 1 zet in op duurzaamheid en innovatie. DGP wil zo veel mogelijk herbruikbare en recyclebare materialen gebruiken. Voor het evenementterrein worden grondstofplannen opgesteld.

Onnodig wegwerpplastic past daar niet bij. DGP verbiedt dan ook het gebruik van rietjes, glitter, confetti, ballonnen, kleinverpakkingen, give-aways en andere overbodige wegwerpplastics. Drinkbekers zijn herbruikbaar of recyclebaar, voedselverpakkingen zijn composteerbaar. Om plastic verpakkingen te minimaliseren komen er gratis watertappunten voor bezoekers zodat zij hun eigen waterflessen kunnen vullen. Decoratiematerialen worden zoveel mogelijk ontworpen voor meerjarig gebruik.

Door clean-teams wordt eventueel zwerfafval snel opgeruimd en worden bezoekers gestimuleerd om hun afval in vuilnisbakken te gooien.

Doet DGP aan CO2-compensatie?

Hoewel geminimaliseerd, zorgen het evenement en haar bezoekersstromen voor uitstoot van CO2. DGP wil haar CO2voetafdruk compenseren met een zichtbare, lokale en langdurige oplossing: aanplant van nieuw groen (bomen en struiken) in Zandvoort en omstreken. Hiermee draagt DGP bij aan de vergroening van de openbare ruimte. Met de terreinbeherende organisaties in de omgeving, in het bijzonder die van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, worden mogelijke aanvullende compenserende maatregelen verkend.

Doet DGP aan groene energie en besparing?

Voor de energievoorziening van het evenement wordt een stroomplan opgesteld gericht op het maximaal gebruik van duurzame energie. Ook wordt het energiegebruik van het evenement gemeten en gecompenseerd. Binnen een termijn van 3 jaar moet de inzet van aggregaten tot het verleden horen.

Sluit het F1 race evenement ook aan bij de Duurzame Strategie van de gemeente?

De Duurzame Strategie 2020 – 2022 beschrijft de ambities van en mogelijk te nemen maatregelen door DGP en de gemeente Zandvoort. Het is nog geen pakket met afspraken. Een van de volgende stappen is het formuleren en opnemen van indicatoren om de vele duurzaamheidsambities te monitoren. Deze zullen een uitwerking moeten krijgen in de jaarlijkse uitvoeringsplannen.

In de programmering van de side-events wordt ook aansluiting gezocht met de Duurzame Strategie 2020 – 2022. Lokale ondernemers en sociale ondernemingen worden actief uitgenodigd om met voorstellen te komen.

Kan ik stage lopen bij het projectteam Formule 1?

Gemeente Zandvoort is zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort: info@dutchgp.com.
Het gemeentelijke F1 projectteam houdt zich met name bezig met het vergunningentraject rondom de F1, de bereikbaarheid, de veiligheid en de communicatie naar bewoners, ondernemers en overige stakeholders. Op dit moment zijn er bij het projectteam F1 van de gemeente geen stageplekken beschikbaar. Als je interesse hebt in andere stages bij de gemeente Zandvoort of Haarlem, verzoeken wij je vriendelijk je sollicitatie en CV te sturen naar stagebureau@haarlem.nl. Dit stagebureau bemiddelt in alle stages voor gemeenten Haarlem en Zandvoort. Geef in je stageverzoek aan om welke periode het gaat, hoeveel uur per week en wat voor soort stage (afstuderen, meewerken, etc.) Mocht er een passende stageplek beschikbaar zijn, dan nemen zij verder contact met je op. 

Ik heb vragen voor een schoolopdracht. Kan ik een gesprek aanvragen met iemand uit het projectteam?

Wij zijn zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort; info@dutchgp.com.  
Alle informatie over de rol van de gemeente en veelgestelde vragen rondom de voorbereidingen zijn te vinden op onze website zandvoort.nl. Zoals je zult begrijpen is het ‘alle hens aan dek’ om in mei 2020 het ultieme race-festival plaats te laten vinden. Het is geen onwil, maar we krijgen veel van dit soort verzoeken van studenten en kunnen helaas niet op alle individuele verzoeken ingaan. Wij hopen op je begrip in deze. 

 

U kunt het aanbod mailen naar formule1@zandvoort.nl. Alle e-mail wordt behandeld. Als de gemeente wil ingaan op het aanbod, neemt de gemeente contact op. Helaas is het gezien de vele partijen die ons momenteel benaderen niet mogelijk om iedereen van een persoonlijk antwoord te voorzien. De gemeente hoopt op uw begrip hiervoor.

Mag ik mijn terrein als camping inrichten?

Nee. In de visie side-events zijn 2 locaties opgenomen voor potentiële tijdelijke campings. Dit gaat om Duintjesveld en het Sandevoerde terrein. Dit zijn de enige 2 locaties die door het college aangewezen zijn voor mogelijke tijdelijke campings. Deze initiatieven moeten beschikken over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Hiermee zijn andere initiatieven uitgesloten.

Kan ik mijn woning tijdens de Dutch Grand Prix verhuren?

U mag uw woning maximaal 120 dagen per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Als particuliere verhuurder staat u als hoofdbewoner van de woning ingeschreven bij de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP). Ook moet u als hoofdbewoner daadwerkelijk zelf in de woning wonen voor minimaal 8 maanden per kalenderjaar. Als verhuurder bent u verplicht om toeristenbelasting te betalen. Meer informatie vindt u op de webpagina van de gemeente Zandvoort over toeristische verhuur.

Kunnen activiteiten als kerkdiensten en sportwedstrijden doorgaan tijdens de Dutch Grand Prix?

Er wordt geadviseerd om dit soort activiteiten zoveel mogelijk buiten Zandvoort te houden. Bijvoorbeeld door uit-wedstrijden te plannen in dit weekend. Dit voorkomt veel extra drukte en maakt uw eigen activiteit begaanbaarder.