VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer is de Dutch Grand Prix Zandvoort?

De datum van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix van 2022 is bekend: het evenement vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 september. De Dutch Grand Prix vindt in ieder geval 3 keer plaats in Zandvoort. 

De stichting Zandvoort Beyond organiseert samen met lokale ondernemers en initiatiefnemers onder de naam ‘Zandvoort Beyond, beach for racing’ voorafgaand aan en tijdens de race-weekenden allerlei activiteiten op het gebied van entertainment, duurzaamheid, kunst en cultuur en activiteiten voor kinderen.

Waarom heeft het FOM Zandvoort gekozen voor de Formule 1?

Het FOM is altijd op zoek naar aansprekende locaties voor de Grand Prix. Het FOM kiest voor Zandvoort omdat hier het circuit ligt waar een grootschalig evenement als de Formule 1 georganiseerd kan worden. Het FOM vindt Zandvoort een aansprekende locatie door haar rijke racegeschiedenis. Ook is het circuit gelegen aan de kust, dichtbij de internationale stad Amsterdam en Schiphol. Daarnaast biedt de omgeving voldoende hotelcapaciteit voor de organisatie en de fans.

Krijgen Zandvoorters korting op of voorrang bij de ticketverkoop?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. Er is hierbij geen sprake van voorrang of korting voor Zandvoorters.

Waar kan ik tickets bestellen voor de Dutch Grand Prix?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. Kijk op de website van de Dutch Grand Prix, voor de meest actuele informatie over de tickets, programmering en nieuw te plannen race. 

Mag het logo en de naam van Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix rechtenvrij gebruiken worden?

Er zijn strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc. Het gebruik hiervan is zonder toestemming niet toegestaan. De rechten kunnen liggen bij de Formula One Management Group, bij de Federation Internationale de l'Automobile of bij de Dutch Grand Prix B.V. gebruik daarom nooit zonder toestemming merknamen, beeldmerk of afbeeldingen van bijvoorbeeld coureurs of automerken. Zelfs een term als ‘Grand Prix’ is door de FOM vastgelegd als intellectueel eigendom.

Hoe mag ik in mijn communicatie-uitingen of op producten wel refereren aan het F1 race-evenement?

Zonder het voorbeeld te zien, is het lastig een juridisch juist oordeel te geven over wat iemand wel of niet aan beelden en teksten mag gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van elke ondernemer om juridisch juist te handelen, maar twijfelt u of heeft u vragen, stuur dan een mail naar formule1@zandvoort.nl. Dan proberen wij u te helpen.
 

Hoeveel draagt de gemeente financieel bij aan het evenement?

De Formule 1 biedt enorme kansen voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Zandvoort op sport- en economisch gebied. Daarom investeert de gemeente een budget van ongeveer 4,8 miljoen euro over de periode 2019-2023.

De bijdrage is voor:

  • Tijdelijke uitbreiding van personeel binnen de gemeente om de ontvangst van dit evenement goed, veilig en plezierig te laten verlopen
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit
  • Mogelijk maken van maximaal economisch rendement voor inwoners en ondernemers in Zandvoort.

Hoeveel race-activiteiten zijn er op Circuit Zandvoort toegestaan?

Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

Wat zijn UBO-dagen?

UBO-dagen (Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheden) zijn dagen waarbij Circuit Zandvoort de standaard geluidsnorm mag overschrijden. In totaal geldt dit voor maximaal 12 dagen per jaar. De Dutch Grand Prix valt binnen deze 12 dagen.

Heeft Circuit Zandvoort wel de juiste vergunningen voor het organiseren van de F1?

Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen. Voor eventuele aanpassingen op het circuit kunnen vergunningen nodig zijn. 

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Geluidsnormen zijn onderdeel van de milieuvergunning van het circuit. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waar ontheffing van geluidsnormen voor geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Gemeente Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

Wat zijn de data van de UBO-dagen op Circuit Zandvoort?

Het Circuit Zandvoort bepaalt zelf welke 12 dagen in een jaar UBO-dagen zijn. Dit maken zij bekend op het moment dat de jaarkalender bekend is. Dit is meestal in februari of maart, omdat dan de meeste autosportkalenders bekend zijn. Hiermee weet Circuit Zandvoort welke series naar Zandvoort komen, en dus welke evenementen onder de UBO-dagen vallen. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.

Welke gemeente beheert de geluidsvergunning?

In 2014 is het bevoegd gezag van omgevingsvergunningen, waaronder de geluidsvergunning, door een wetswijziging overgegaan naar het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens, en onder verantwoording van, de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Dit doen zij door reguliere controles en aspectcontroles (bijvoorbeeld op geluid) in het kader van de omgevingsvergunning en het Activiteitenbesluit milieubeheer uit te voeren.

In welke omringende gemeenten wordt ook geluidshinder verwacht?

Afhankelijk van de windrichting kan er ook in de omringende gemeenten geluid waar te nemen zijn. Op basis van binnen gekomen klachten rondom andere events weten we dat ook Bentveld, Heemstede/Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen en Haarlem geluid horen. Soms reikt het geluid ook verder.

Wat is de verwachte geluidshinder voor het natuurgebied met als waarde ‘Stilte’ van dit evenement?

De natuurhinder of aantasting van de stiltebeleving is een milieuaspect. De bescherming van de stilte gebeurt op grond van de Provinciale Milieu Verordening, de PMV. Circuit Zandvoort en de directe omgeving vallen niet binnen een stiltegebied. Het vigerende Natura 2000 beheerplan Kennemerland Zuid stelt het volgende over stilte:

Stiltegebieden
Een deel van Kennemerland-Zuid is aangewezen als stiltegebied. Dit gebeurt op grond van de Provinciale Milieuverordeningen (PMV) van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Stiltegebieden worden aangewezen om voor mensen rust te creëren en te waarborgen. In een stiltegebied gelden richtwaarden voor maximaal toegestane geluidbelasting. Er gelden vrijstellingen voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn in het gebied. De regels van de PMV gelden alleen binnen de stiltegebieden en beperken daarom niet de activiteiten buiten het gebied, zoals (vlieg)verkeer.

Wat zijn de verwachte geluidseffecten op de natuurwaarde van dit evenement?

Er is in 2011 een vergunning afgegeven in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) voor de zogenaamde UBO-dagen. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen dat ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.
Effecten op de natuurwaarden van het aangrenzende Natura 2000-gebied ‘Kennemerland-Zuid’ zijn in een ecologisch onderzoek, ook wel ‘passende beoordeling’, beschreven en beoordeeld. In de Nbwet vergunning en onderliggende passende beoordeling zijn de effecten van de UBO-dagen ook getoetst op de beschermde waarden van het Natura 2000-gebied en het voormalige beschermde natuurmonument met daarbij maximaal 6 UBO-dagen in het broedseizoen.

Waar kan ik een klacht indienen over geluidsoverlast?

Hiervoor kunt u terecht bij het digitaal loket van de Omgevingsdienst IJmond.

Hoe draagt gemeente Zandvoort er zorg voor dat tijdens de F1 de duinen niet worden aangetast?

Het Circuit Zandvoort grenst aan een uitgestrekt duingebied met veel bijzondere flora en fauna dat belangrijk is voor het behoud van de biodiversiteit. Duinen zijn ook natuurlijke kustbeschermers en cruciaal door klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. PWN is naast drinkwaterproducent ook natuurbeheerder van dit gebied en verantwoordelijk voor de bescherming van de belangrijke functies van de duinen.
De Formule 1 leidt tot grote drukte in Zandvoort en omgeving. Om die reden heeft PWN overleg met de gemeente Zandvoort en het circuit om passende maatregelen af te spreken om het duingebied te beschermen. Het terrein van het circuit is eigendom van de gemeente Zandvoort en wordt verpacht aan het Circuit Zandvoort.

Moet het bestemmingsplan worden aangepast?

Het geldende bestemmingsplan is toereikend om Formule 1 races te houden. Bij het vaststellen van deze plannen is daar in de jaren ‘90 al rekening mee gehouden. In 2012 is dit tot aan de Raad van State getoetst en goedgekeurd.
Als het circuit met plannen komt waarvoor het bestemmingsplan geen ruimte geeft, zal aanpassing nodig zijn. Ook past de Dutch Grand Prix binnen de bestaande milieuvergunning.

Zijn de duurzaamheidsplannen ambitieus?

Dutch Grand Prix (DGP) wil bezoekers vooral met de fiets en de trein te laten komen. Hiermee wil DGP een nieuwe benchmark zijn op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid van grote internationale evenementen. Niet eerder zijn zoveel bezoekers van een Formule 1 race gestimuleerd en gefaciliteerd om met de fiets of de trein naar het evenement te komen. Daarmee zet de Dutch Grand Prix in op terugdringen van verkeersemissies. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor crew en leveranciers worden Park & Bike faciliteiten ingericht met betaalbare huur- of leenfietsen. Tijdens de editie van 2021 kwam 98% van de bezoekers lopend, op de fiets, met de bus of trein naar het autosportevenement. 
Daarnaast zet DGP in op het beperken van parkeer- en verkeersoverlast voor bewoners en de bereikbaarheid van Zandvoort voor de inwoners te waarborgen.
De komst van de Formule 1 naar Zandvoort is de katalysator geweest voor de uitbreiding van de capaciteit van het spoor. Al jaren stond deze uitbreiding op de wensenlijst van de gemeente Zandvoort en de partners in de regio om de verkeersdruk tijdens stranddagen te verminderen. De investeringen in het spoor dragen sterk bij aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid van Zandvoort en de kust.

Doet DGP moeite om de transport en inkoopketens kort te houden?

Door de inzet van lokale partners bij de DGP, waaronder cateraars en leveranciers van facilitaire voorzieningen, wordt niet alleen de economische spin-off voor de regio behouden, maar worden ook transportkilometers vermeden. Ook voor de inkoop van voedsel wordt gemikt op regionale leveranciers met biologische en vegetarische mogelijkheden.

Zorgt DGP voor verantwoord gebruik van plastic?

De Formule 1 zet in op duurzaamheid en innovatie. DGP wil zo veel mogelijk herbruikbare en recyclebare materialen gebruiken. 
Onnodig wegwerpplastic past daar niet bij. DGP verbiedt dan ook het gebruik van rietjes, glitter, confetti, ballonnen, kleinverpakkingen, give-aways en andere overbodige wegwerpplastics. Drinkbekers zijn herbruikbaar of recyclebaar, voedselverpakkingen zijn composteerbaar. Om plastic verpakkingen te minimaliseren komen er gratis watertappunten voor bezoekers zodat zij hun eigen waterflessen kunnen vullen. Decoratiematerialen worden zoveel mogelijk ontworpen voor meerjarig gebruik.
Door clean-teams wordt eventueel zwerfafval snel opgeruimd en worden bezoekers gestimuleerd om hun afval in vuilnisbakken te gooien.

Doet DGP aan CO2-compensatie?

Hoewel geminimaliseerd, zorgen het evenement en haar bezoekersstromen voor uitstoot van CO2. DGP heeft een plan ontwikkeld om haar CO2voetafdruk te compenseren met een zichtbare, lokale en langdurige oplossingen.

Doet DGP aan groene energie en besparing?

Voor de energievoorziening van de Formule 1 evenementen worden stroomplannen opgesteld, gericht op het maximaal gebruik van duurzame energie. Ook wordt het energiegebruik van het evenement gemeten en gecompenseerd. Binnen een termijn van 3 jaar moet de inzet van aggregaten tot het verleden horen.

Sluit het F1 race evenement ook aan bij de Duurzame Strategie van de gemeente?

De Duurzame Strategie 2020 – 2022 beschrijft de ambities van en mogelijk te nemen maatregelen door DGP en de gemeente Zandvoort. Elk jaar worden uitvoeringsplannen opgesteld voor de Dutch Grand Prix en het side events programma. In deze concept uitvoeringsplannen zijn de ambities voor zo ver mogelijk van indicatoren voorzien. Nadere indicatoren volgen na de evaluatie van de 2021-editie van de DGP.

Kan ik stage lopen bij het projectteam Formule 1?

Gemeente Zandvoort is zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort: info@dutchgp.com.
Het gemeentelijke F1 projectteam houdt zich met name bezig met het vergunningentraject rondom de F1, de bereikbaarheid, de veiligheid en de communicatie naar bewoners, ondernemers en overige stakeholders. Op dit moment zijn er bij het projectteam F1 van de gemeente geen stageplekken beschikbaar. Als je interesse hebt in andere stages bij de gemeente Zandvoort of Haarlem, verzoeken wij je vriendelijk je sollicitatie en CV te sturen naar stagebureau@haarlem.nl. Dit stagebureau bemiddelt in alle stages voor gemeenten Haarlem en Zandvoort. Geef in je stageverzoek aan om welke periode het gaat, hoeveel uur per week en wat voor soort stage (afstuderen, meewerken, etc.) Mocht er een passende stageplek beschikbaar zijn, dan nemen zij verder contact met je op. 

Ik heb vragen voor een schoolopdracht. Kan ik een gesprek aanvragen met iemand uit het projectteam?

Wij zijn zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort; info@dutchgp.com.  
Alle informatie over de rol van de gemeente en veelgestelde vragen rondom de voorbereidingen zijn te vinden op onze website zandvoort.nl. Zoals je zult begrijpen is het ‘alle hens aan dek’ om in september 2021 het ultieme race-festival plaats te laten vinden. Het is geen onwil, maar we krijgen veel van dit soort verzoeken van studenten en kunnen helaas niet op alle individuele verzoeken ingaan. Wij hopen op je begrip. 

U kunt het aanbod mailen naar formule1@zandvoort.nl. Alle e-mail wordt behandeld. Als de gemeente wil ingaan op het aanbod, neemt de gemeente contact op. Helaas is het gezien de vele partijen die ons momenteel benaderen niet mogelijk om iedereen van een persoonlijk antwoord te voorzien. De gemeente hoopt op uw begrip hiervoor.