Formule 1 terug naar Zandvoort

In 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden. Daarmee is de Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort.

Het evenement belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren.

Dutch Grand Prix Zandvoort 2020 

De Dutch Grand Prix komt voor tenminste 3 keer naar Zandvoort: in 2020, 2021 en 2022. De Formule 1 zal op 3 mei 2020 gereden gaan worden. Dit is door de internationale raceorganisatie Formula One Management (FOM) bekend gemaakt bij het presenteren van de (voorlopige) formule 1-kalender van 2020.

Er is voor het rijden van de Formule 1 race gekozen voor Zandvoort, omdat het dorp een aansprekende locatie is door haar rijke racegeschiedenis. Daarnaast is het circuit gelegen aan de kust, dichtbij de internationale stad Amsterdam en Schiphol en biedt de omgeving voldoende hotelcapaciteit voor de organisatie en de te verwachten fans. 

Meer informatie over de race, tickets en het programma op het circuit Zandvoort vindt u op de website van de Dutch Grand Prix. En bij de veelgestelde vragen.

Gebruik van beeldmateriaal en logo’s

Er zijn strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc.

Gemeente Zandvoort heeft de regie over alles buiten de hekken van het circuit. Zandvoort wil de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voorbereiden en waar mogelijk faciliteren, controleren en begeleiden, zodat het evenement op een prettige en veilige manier kan plaatsvinden.

Daarnaast wil de gemeente de komst van de Formule 1 gebruiken als kans voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort binnen de Metropool Regio Amsterdam. 

Financiële bijdrage aan het evenement

Een Formule 1 evenement biedt enorme kansen voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Zandvoort op sport- en economisch gebied. De kansen voor Zandvoort zijn echter groot met het binnenhalen van dit evenement. Daarom investeert de gemeente een budget van maximaal 4,1 miljoen euro over de periode 2019-2022. Op 26 maart 2019 is dit besluit door de gemeenteraad genomen. De bijdrage is voor:

  • tijdelijke uitbreiding van personeel binnen de gemeente om de ontvangst van dit evenement goed, veilig en plezierig te laten verlopen
  • verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit
  • mogelijk maken van maximaal economisch rendement voor inwoners en ondernemers in Zandvoort.

Projectteam F1

Om de voorbereidingen van de Dutch Grand Prix Zandvoort 2020 soepel te laten verlopen is een projectteam opgesteld. Het projectteam F1 van de gemeente Zandvoort is samengesteld rondom de volgende onderwerpen:

  • Projectmanagement
  • Bereikbaarheid
  • Veiligheid
  • Vergunningen
  • Side-events
  • Duurzaamheid
  • Communicatie

Binnen verschillende werkgroepen wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt met o.a. buurgemeenten, veiligheidsdiensten en mobiliteitspartners.

Bereikbaarheidsplan

Gemeente zet met het vrijmaken van 4,1 miljoen euro vooral in op bereikbaarheid en veiligheid, om ervoor te zorgen dat Zandvoort bereikbaar is en blijft. Een evenement als dit biedt de kans om structurele verbeteringen en maatregelen voor de bereikbaarheid te nemen.

Het circuit ontwikkelt een bereikbaarheidsplan met de gemeente, in samenwerking met partners als het Rijk, de Provincie, NS, ProRail, Connexxion en P+R locaties. Vanzelfsprekend zijn ook de buurgemeenten hierbij betrokken. De hoofdlijnen van het plan voor bezoekers van de F1 worden naar verwachting eind 2019 bekend. De hoofdlijnen van het plan voor bewoners en bedrijven in Zandvoort worden begin 2020 bekend.

Bezoekers

Het aantal bezoekers zal vergelijkbaar zijn met andere Formule 1 wedstrijden. Het maximum aantal verkochte tickets per dag is 105.000. Het maximum aantal personen dat per dag op het circuit is toegestaan is 125.000 (inclusief personeel van circuit, raceteams en overige diensten), als wordt voldaan aan de veiligheidseisen. Zowel Zandvoort als het circuit zijn gewend aan zulke grote bezoekersaantallen. Ter vergelijking: op een zomerse dag liggen er ook 100.000 mensen op het strand.

Verkeersstromen

Door de centrale organisatie en kaartverkoop kan sturing worden gegeven aan verkeersstromen. Vanzelfsprekend worden er een mobiliteitsplan en veiligheidsplan uitgewerkt in samenspraak met buurgemeenten, betrokken mobiliteitspartners en veiligheidsdiensten. De verwachting is dat ongeveer een derde van de bezoekers met de trein komt, een derde met de fiets en een derde met pendelbussen. Deze manieren van vervoer zorgen voor de meest duurzame verplaatsing van bezoekers in de gehele Formule 1 geschiedenis.

Trein

De NS heeft aangegeven een speciale dienstregeling met extra treinen en personeel op deze dagen te willen inzetten. Zij hebben daarbij al de eerste grove schetsen gemaakt voor een eventuele Formule 1-dienstregeling. Daarmee kunnen de grote aantallen race-fans naar Zandvoort komen. De gemeente is met ProRail en het Rijk in gesprek om de nodige aanpassingen aan het spoor hiervoor mogelijk te maken.

Fiets

Samen met partners en gemeente Zandvoort kijkt het circuit naar het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het gebruik van de fiets en de realisatie van grote (tijdelijke) fietsenstallingen. Er wonen en verblijven veel bezoekers op fietsafstand van het circuit. 

Pendelbussen

Verder zijn er initiatieven om grote P+R terreinen in te richten. Vanaf deze terreinen kunnen de bezoekers het laatste stuk naar het circuit per fiets of met pendelbussen afleggen.

Nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten beoordelen de plannen voor calamiteiten en veiligheid van het evenement op bereikbaarheid, zodat er bij ongelukken en calamiteiten adequaat gehandeld kan worden. De nood- en hulpdiensten zijn rondom het evenement binnen en buiten het circuit aanwezig en zullen altijd Zandvoort in en uit kunnen. Continuïteit en bereikbaarheid is voor de hulpdiensten een belangrijk uitgangspunt en er wordt gezorgd voor voldoende capaciteit, ook voor buiten het circuit. Binnen de werkgroep Veiligheid waarin ook alle regionale hulpdiensten aanwezig zijn, wordt er een veiligheidsplan opgesteld, zoals bij alle grote evenementen.

Milieuvergunning (o.a. geluid)

Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen. Op deze dagen mogen de geluidsnormen worden overschreden. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen deze 12 UBO-dagen. Dit komt doordat zij andere evenementen op laten gaan in het Formule 1 programma of laten verdwijnen.

Het Circuit Zandvoort bepaalt zelf welke 12 dagen in een jaar UBO-dagen zijn. Dit maken zij bekend op het moment dat de jaarkalender bekend is. Dit is meestal in februari of maart, omdat dan de meeste autosportkalenders bekend zijn.

Vergunning(en) voor aanpassing circuit

Het circuit is getoetst door de FIA (Federation Internationale de l'Automobile). Uit deze toets is gekomen dat het circuit op een aantal punten aangepast moet worden. Het circuit werkt daarom aan plannen voor aanpassingen aan de pitstraat, het langer maken van de pitboxen en een aantal bochten binnen het circuit. Pas als duidelijk is om welke aanpassingen het gaat, weet de gemeente of er vergunningen voor nodig zijn en welk type vergunning het betreft. Voor deze vergunningen gelden de normale doorlooptijden van minimaal 8 tot maximaal 26 weken. Dan weten we ook of gemeente Zandvoort daarvoor bevoegd gezag is, of dat andere overheden hierover besluiten.

Beheer van vergunningen

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning). Hier kunt u ook terecht voor uw klachten over geluid. Gemeente Zandvoort doet dit zelf voor evenementenvergunningen.

Overlast

Tijdens de opbouw en de afbouw van het evenement, die zo’n drie weken in beslag neemt, zijn er geen race-activiteiten op het circuit mogelijk en naar verwachting weinig geluidsoverlast vanaf Circuit Zandvoort zijn.

Afhankelijk van de windrichting kan er in de omringende gemeente geluid waar te nemen zijn tijdens het evenement. Op basis van binnen gekomen klachten rondom andere evenementen weten we dat ook Bentveld, Heemstede/Aerdenhout, Bloemendaal, Overveen en Haarlem geluid horen. Soms reikt het geluid ook verder.

Bescherming van de duinen

Circuit Zandvoort grenst aan een uitgestrekt duingebied met veel bijzondere flora en fauna die belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Duinen zijn ook natuurlijke kustbeschermers en cruciaal door klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. De Dutch Grand Prix leidt tot grote drukte in Zandvoort en omgeving. Om die reden heeft PWN overleg met de gemeente Zandvoort en het circuit om passende maatregelen af te spreken om het duingebied te beschermen.

De Dutch Grand Prix Zandvoort belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Zandvoort wil optimaal profiteren van de Dutch Grand Prix. Gemeente Zandvoort wil daarom in aanloop naar en tijdens het evenement samen met inwoners en ondernemers een festival organiseren met allerlei activiteiten, vanaf nu ‘side-events’, in Zandvoort die voor iedereen gratistoegankelijk zijn.

Met deze side-events in het dorp en op het strand, verandert Zandvoort tijdelijk in één groot ‘Formule 1-dorp’. De side-events zijn met name bedoeld voor bezoekers, inwoners en ondernemers. Doel is om mensen te verleiden om eerder naar Zandvoort te komen en langer te blijven. Dit is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de spreiding van reizigersstromen en de bereikbaarheid van Zandvoort.

Programma

Het programma bevat allerlei activiteiten rond sport en spel, horeca, muziek, kijken, doen, beleven en genieten. Daarnaast wil de gemeente met scholen interessante programma’s rond het circuit opzetten. In de aanloop naar het evenement zal er steeds meer te doen zijn. De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling. De visie is gereed qua contouren en aanpak met de juiste kwaliteit. De gemeente vindt het belangrijk dat juist ook ideeën van inwoners en lokale ondernemers worden gerealiseerd.

Mobiliteit en veiligheid

Veiligheid en bereikbaarheid van het circuit zijn essentieel en hebben prioriteit. Om de randprogrammering in goede banen te leiden, is er één plek waar ideeën voor activiteiten en initiatieven (side-events) binnen kunnen komen. Deze side-events worden centraal getoetst op mobiliteits- en veiligheidsrisico’s, waarna ze eventueel centraal opgepakt worden. Losse vergunningsaanvragen kunnen daarom niet in behandeling worden genomen. De gemeente adviseert initiatiefnemers nu dus geen kosten te maken of plannen naar buiten te brengen voordat deze goedgekeurd zijn.

Niet alle activiteiten kunnen op alle locaties plaatsvinden. Zandvoort kent pleinen, straten, een boulevard en een strand van 7,2 km. Voor heel Zandvoort worden ideeën afgewogen en zijn er locatieprofielen vastgesteld. De centrale gemeentelijke organisatie heeft hierover de regie en maakt de afweging of een evenement geschikt is en zo ja op welke locatie.

Meer informatie over mobiliteit en veiligheid is te vinden onder ‘Bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid’

Horeca

Er wordt pas gekeken naar invulling van horeca-activiteiten als er een optimaal mobiliteits- en veiligheidsplan in opgesteld. Dit plan is waarschijnlijk eind 2019 gereed.

Indienen van ideeën

Mensen met een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief (side-event) kunnen dit sturen naar formule1@zandvoort.nl. Hier kunt u ook terecht voor het aanbieden van uw producten en/of diensten. Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep ‘side-events’. Initiatiefnemers met passende ideeën worden uitgenodigd voor het Initiatievencafé om hun idee te pitchen. In het Initiatievencafé zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Zandvoort Marketing en de hoofdorganisator van de Dutch Grand Prix. Zij kunnen u verder op weg helpen.

Helaas is het gezien de vele partijen die ons momenteel benaderen niet mogelijk om iedereen van een persoonlijk antwoord te voorzien. De gemeente hoopt op uw begrip hiervoor.

Door bijna de voltallige raad van Zandvoort is een motie over duurzaamheid aangenomen. Gemeente Zandvoort streeft ernaar samen met de organisator van het evenement, DGP Race BV., een zo duurzaam mogelijke Dutch Grand Prix te organiseren. Dit willen wij bereiken door onder andere het grootschalig gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij kijkt gemeente Zandvoort ook verder naar innovatieve en praktische toepassingen om de footprint van het evenement te verlagen en zo ver mogelijk te reduceren.

Meer informatie over verkeersstromen is te vinden onder ‘Bereikbaarheid, mobiliteit en veiligheid’.

Tickets

Het circuit heeft als uitgangspunt dat tickets voor de Dutch Grand Prix verkocht worden in combinatie met bijvoorbeeld een treinticket, hotelovernachting, pendelbusticket, fietsticket etc. Naast deze maatregel om verkeersstromen te reguleren, wordt er in samenwerking met Provincie Noord-Holland en omliggende gemeenten gewerkt aan een verkeersplan om de overlast voor omwonenden te beperken. DGP Race BV. zal actief stimuleren om zo veel mogelijk de auto thuis of op de P&R-terreinen te laten en het laatste stuk per pendel(bus), fiets of trein af te leggen.

Meer informatie over tickets is te vinden onder ‘Dutch Grand Prix Zandvoort 2020’ [link naar tabblad] of op de website van Dutch Grand Prix. 

Duinen

Ook worden maatregelen genomen om het duingebied te beschermen. Alle tijdelijke accommodaties en tribunes blijven binnen de huidige grenzen van het circuit. De verhogingen die nu direct langs de baan te zien zijn, zijn kunstmatig aangelegde zandwallen die dienst doen als geluidswallen en maken dus geen onderdeel uit van het duingebied. Vanuit de duinen is het niet mogelijk iets te zien van het circuit of de race.

Meer informatie over de bescherming van de duinen is te vinden onder vergunningen.