Wethouder Raymond van Haeften (D66)

Contactgegevens

Raymond van Haeften (2e loco burgemeester), voltijd

 • Circuit Zandvoort
  * Formule 1
  * Erfpacht
  * Masterplan
 • Duurzaamheid
  * Duurzaamheidsfonds
  * Duurzaam afvalbeheer
  * Duurzaam bouwen en wonen
  * Langer zelfstandig wonen
  * Energie- en warmtetransitie
  * Klimaatadaptatie
  * Luchtkwaliteit
  * Schiphol
 • Sport
  * Sportbeleid
  * Sportaccommodaties
  * Papendal aan Zee
 • Onderwijs
  * Lokaal onderwijsbeleid
  * Bibliotheek
  * Onderwijsachterstandenbeleid
  * Volwasseneducatie
  * Leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
  * Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
  * Onderwijshuisvesting
  * Leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer
 • Jeugd
  * Jeugdbeleid
  * Jeugd- en jongerenwerk
  * Speeltuinwerk en ontmoetingsplekken
  * Transformatieprogramma Zorg voor de Jeugd
  * Centra voor Jeugd en Gezin
  * Specialistische jeugdhulp en aanpak kindermishandeling
  * Jeugdbescherming- en reclassering
  * Jeugdgezondheidszorg
 • Zorg en Welzijn
  * Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat:
    - Voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking waardoor zij zelfstandig kunnen wonen en participeren
    - Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
    - Ondersteuning van mantelzorgers
    - Stimuleren en faciliteren vrijwillige inzet
    - Maatschappelijke opvang voor dak – en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld
    - Beschermd wonen
    - Aangepast vervoer voor ouderen en mensen met een beperking
  * Sociaal wijkteam
 • Publieke gezondheid
 • Projecten
  * Metropool Boulevard

Wethouder Raymond van Haeften en wethouder Ellen Verheij-de Haas vervangen elkaar.