Wethouder Gert-Jan Bluijs

Contactgegevens

Gert-Jan Bluijs (3e loco burgemeester), voltijd

 • Financiën en Planning & Control
  * Algemeen Financieel Beleid
  * Begroting en Jaarrekening
  * Gemeentegaranties
  * Belastingen
  * Projectfinanciering
  * Rechtmatigheid en onderzoeksplan
  * Subsidiebeleid
  * Strategische investeringsagenda
  * Beheer coronafonds
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid
 • Pachten, huren en private overeenkomsten
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • Dienstverlening
 • Burgerparticipatie
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden Partijen
  * Algemeen en financieel beleid
  * Aandeelhouderschap in vennootschappen
 • Volkshuisvesting en Wonen
  * Woonvisie
  * Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
  * Woonruimteverdeling, woningonttrekking, woningvorming, splitsen en kamergewijze verhuur
  * Huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen
  * Starterslening
 • Cultuur en kunst
  * Podiumkunsten / theater De Krocht
  * Musea
  * Beeldende kunst
  * Bibliotheek
  * Cultuureducatie
  * Kunst in de openbare ruimte
  * Noord-Hollands archief
  * Amateurkunst
  * Architectuur
  * Archeologie
  * Lokale omroep
 • Werk, inkomen en schulden
  * Bijstandverlening
  * Armoedebeleid en schulddienstverlening
 • Participatie
  * Participatiewet
  * Regionaal arbeidsmarktbeleid (Werkpas)
  * Sociale werkvoorzieining (Paswerk)
 • Projecten
  * Watertorenplein
  * Nieuw Noord Curie-Corodex ontwikkeling
  * Overige projecten

Wethouder Raymond van Haeften en wethouder Gert-Jan Bluijs vervangen elkaar.