Wethouder Gert-Jan Bluijs

Contactgegevens

Gert-Jan Bluijs (1e loco burgemeester), voltijd

Wethouder Gert-Jan Bluijs en burgemeester David Moolenburgh vervangen elkaar.

Financiën en Planning & Control

* Algemeen Financieel Beleid
* Begroting en Jaarrekening
* Gemeentegaranties
* Belastingen
* Projectfinanciering
* Rechtmatigheid en onderzoeksplan
* Subsidiebeleid
* Strategische investeringsagenda *

Beheer coronafonds Grondbeleid

*Gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid
*Pachten, huren en private overeenkomsten
*Inkoop en aanbestedingsbeleid
*Dienstverlening
*Burgerparticipatie
*Bedrijfsvoering

Verbonden Partijen 

*Algemeen en financieel beleid
*Aandeelhouderschap in vennootschappen

Volkshuisvesting en Wonen

* Woonvisie
* Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
* Woonruimteverdeling, woningonttrekking, woningvorming, splitsen en kamergewijze verhuur
* Huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen
* Starterslening

Cultuur en kunst

* Podiumkunsten / theater De Krocht
* Musea * Beeldende kunst
* Bibliotheek * Cultuureducatie
* Kunst in de openbare ruimte
* Noord-Hollands archief
* Amateurkunst
* Architectuur
* Archeologie
* Lokale omroep

Werk, inkomen en schulden

* Bijstandverlening
* Armoedebeleid en schulddienstverlening

Participatie

* Participatiewet
* Regionaal arbeidsmarktbeleid (Werkpas)
* Sociale werkvoorzieining (Paswerk)

Projecten

* Watertorenplein
* Nieuw Noord Curie-Corodex ontwikkeling
* Overige projecten