Woon- en bedrijventerrein Nieuw Noord

Bedrijventerrein Nieuw Noord wordt een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn diverse partijen betrokken bij dit project. Gemeente Zandvoort heeft hierin een faciliterende rol en verbindt de betrokken partijen met elkaar. Zo moet er een gezamenlijke visie ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven.

In 2017 is het bestemmingsplan voor dit gebied aangepast. In 2018 wordt gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het bestemmingsplan voor het gebied vormt de basis voor de ontwikkeling van Bedrijventerrein Nieuw Noord. In een bestemmingsplan staat beschreven wat wel en wat niet in een gebied gebouwd mag worden. Zoals bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijfspanden.

Het bedrijventerrein ligt in de wijk Nieuw Noord en wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem‐Zandvoort aan de zuidkant, de Linnaeusstraat en Noorderduinweg aan de westkant, de Kochstraat en Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant, en de Wattstraat aan de oostkant.

Bekijk de nieuwsbrief met illustraties.

Bedrijventerrein Nieuw Noord wordt voor de uitvoering opgedeeld in 4 deelgebieden, 1A, 1B, 2 en 3. Elk gebied wordt op zijn eigen manier verder uitgewerkt. Het is wel belangrijk dat de plannen voor de aparte gebieden aansluiten bij de overkoepelende visie voor het gebied.

In 2018 is gestart met plandeel 2, het braakliggende AWZI terrein, de voormalige rioolwaterzuivering.

Sociale huurwoningen
Deelgebied 1A grenst aan een bestaande woonbuurt. Voor de ontwikkeling van dit gebied is Woningstichting De Key een gesprekspartner, evenals de eigenaren van de zogenaamde ‘Curriedriehoek’. Deze 28 ondernemers bezitten samen 36 panden. Hun medewerking is belangrijk. Iedereen wil het gebied graag ontwikkelen, maar de voorwaarden moeten goed afgestemd worden.

Vernieuwing en verbetering
In deelgebied 1B verandert weinig. De diverse eigenaren zijn nauw betrokken bij de plannen.

Nieuwbouw woningen, woon/werk, bedrijfsunits, bedrijven
Op het braakliggende voormalige AWZI-terrein komen woningen en bedrijfspanden. Er komen twee woontorens met ca. 100 appartementen (1). De appartementen variëren van goedkope tweekamerwoningen voor starters tot duurdere appartementen. Parkeren gebeurt in kelders onder de flats. Achter de woontorens komt een rij huizen met een bedrijfsruimte aan huis (2). Daarachter komen bedrijfsunits (3) die onder meer zijn bedoeld voor de bedrijven die nu nog even verderop zitten, namelijk op de Curie-driehoek. Als laatste zijn er bedrijfskavels (4).

Met de verkoop van de ca. 100 appartementen wordt naar verwachting in  medio oktober 2018. gestart. Voor meer informatie: Eigenwijs makelaars 023 573 1999 of www.santfort.nu.

Het doel is om de ‘duinbeleving’ in dit gebied te versterken. Het plan is om rondom het terrein een ‘Duinenweg’ aan te leggen, deze weg moet ook de Kamerling Onnesstraat te ontlasten. Tussen de ‘Duinweg’ en de spoorlijn naar Haarlem komt een ‘Duinenpark’. Dit park gaat een logische overgang vormen naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Voor de ontwikkeling van het terrein werkt ontwikkelaar Pact 3D nauw samen met de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort (VBZ) en andere ondernemers uit plangebied 2.

Wonen en werken, aanpak openbare ruimte
Het gebied Duinenpark bestaat momenteel voor een klein deel uit woningen en verder uit bedrijfsgebouwen in diverse soorten en maten. Daarin gaat weinig veranderen.

De aanpak in dit gebied is vooral gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en het opknappen en blijvend onderhouden van de openbare ruimte.

Ook hier zijn diverse partijen betrokken, zowel bewoners als ondernemers. Hun wensen worden geïnventariseerd en zijn het uitgangspunt voor de ontwikkelingen.

1A - Sociale huurwoningen
Begin 2018 zijn op het westelijke deel de bestaande gebouwen gesloopt. Voor de appartementen die hier komen. 

1B - Vernieuwing en verbetering
Informatie volgt.

2 - Nieuwbouw woningen, woon/werk, bedrijfsunits, bedrijven
De voorbereidende werkzaamheden zijn eerder dit jaar uitgevoerd. De planning is om in het  vierde kwartaal van 2018 te starten met het uitvoeren van de werkzaamheden.

3 - Wonen en werken, aanpak openbare ruimte
Informatie volgt.

In de afgelopen periode hebben ontwikkelaar Pact3D, de ondernemersvereniging VBZ en de gemeente Zandvoort samen het plan Gebiedsontwikkeling Santfort ontworpen voor het voormalig AWZI-terrein. De werkzaamheden die gepland waren in januari 2019 zijn, in overleg met de gebruikers van het bedrijventerrein, verplaatst naar mei/ juni 2019. Het gaat om het aansluiten van het hoofdriool Newtonstraat op het hoofdriool Kamerlingh Onnesstraat.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de aannemer van dit project: Herruer Grond, Weg- en Waterbouw B.V. De aannemer is bereikbaar via het mailadres jeroen@herruer.nl of telefoonnummer 0252 - 211051.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager Ameike Weijers via het algemene telefoonnummer 14023 of via amweijers@haarlem.nl.