Woon- en bedrijventerrein Nieuw Noord

Bedrijventerrein Nieuw Noord wordt een gebied waar wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn diverse partijen betrokken bij dit project. Gemeente Zandvoort heeft hierin een faciliterende rol en verbindt de betrokken partijen met elkaar. Zo moet er een gezamenlijke visie ontstaan voor de ontwikkeling van het gebied. Met als eindresultaat een fijn gebied om te wonen, te werken en te verblijven.

In 2017 is het bestemmingsplan voor dit gebied aangepast. Eind 2018 is de ontwikkeling van het bedrijventerrein gestart met invulling van de bedrijfskavels. Het bestemmingsplan voor het gebied vormt de basis voor de ontwikkeling van Bedrijventerrein Nieuw Noord. In een bestemmingsplan staat beschreven wat wel en wat niet in een gebied gebouwd mag worden. Zoals bijvoorbeeld woonhuizen of bedrijfspanden.

Het bedrijventerrein ligt in de wijk Nieuw Noord en wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem‐Zandvoort aan de zuidkant, de Linnaeusstraat en Noorderduinweg aan de westkant, de Kochstraat en Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant, en de Wattstraat aan de oostkant. 

Bedrijventerrein Nieuw Noord wordt voor de uitvoering opgedeeld in vier  deelgebieden, 1A, 1B, 2 en 3. Elk gebied wordt op zijn eigen manier verder uitgewerkt. Het is wel belangrijk dat de plannen voor de aparte gebieden aansluiten bij de overkoepelende visie voor het gebied. In 2018 is gestart met plandeel 2, het braakliggende AWZI terrein, de voormalige rioolwaterzuivering.

Lokatie 1A en 1B Curie driehoek en Corodex terrein

De gemeenteraad besloot op 24 september 2019 over een transformatie van het totale gebied waarbij zowel De Key als de ondernemers optreden als ontwikkelende partij. Een en ander staat beschreven in de vastgestelde startnotitie. De drie betrokken partijen – gemeente, De Key en de verenigde ondernemers – proberen in het najaar 2019 te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Daarin maken zij onder andere afspraken over het te realiseren programma, de uitgangspunten en randvoorwaarden, de inbrengwaarden van gronden en de financiën. De partijen gaan ook aan de slag met een gezamenlijke stedenbouwkundige visie voor het gebied.

Het streven is om de samenwerkingsovereenkomst samen met een beknopte stedenbouwkundige visie in het eerste kwartaal van 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze producten zijn input voor een integraal stedenbouwkundig plan voor het gehele terrein. Tevens kunnen partijen een plan maken over de fasering en het al dan niet knippen in deelgebieden. Zodra het nieuwe bestemmingsplan, dat gemaakt moeten worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is vastgesteld, kunnen omgevingsvergunningen worden afgegeven. Dat is vermoedelijk niet eerder dan het tweede deel van 2020.

Locatie 2, het AWZI-terrein, de voormalige rioolwaterzuivering

Op het braakliggende voormalige AWZI-terrein komen woningen en bedrijfspanden. Er worden twee woontorens en 100 appartementen gebouwd. De appartementen variëren van goedkope tweekamerwoningen tot duurdere appartementen.

Parkeren gebeurt in kelders onder de flats. Achter de woontorens komt een rij huizen met een bedrijfsruimte aan huis, de woonwerkunits. Daarachter komen bedrijfsunits die onder meer zijn bedoeld voor de bedrijven die nu nog even verderop zitten, namelijk op de Curie-driehoek. Als laatste zijn er bedrijfskavels.

De verkoop van de 100 appartementen, bedrijfsruimtes en bedrijfskavels wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Een aantal woonwerkunits staan nog in de verkoop. Voor meer informatie: Eigenwijs makelaars 023 573 1999 of www.santfort.nu.

Het doel is om de ‘duinbeleving’ in dit gebied te versterken. Het plan is om rondom het terrein een ‘Duinenweg’ aan te leggen. Tussen de ‘Duinweg’ en de spoorlijn naar Haarlem komt een ‘Duinenpark’. Dit park gaat een logische overgang vormen naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Voor de ontwikkeling van het terrein werkt ontwikkelaar Pact 3D nauw samen met de Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort (VBZ) en andere ondernemers uit plangebied 2.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al aan de gang. De werkzaamheden op een aantal bedrijfskavels worden naar verwachting nog in 2019 afgerond. In het laatste kwartaal van 2019 wordt gestart met de bouw van de woontorens, de woonwerkunits en de bedrijfsunits.