Veelgestelde vragen

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een visie op de toekomst van Zandvoort. In de omgevingsvisie leggen we voor de langere termijn vast wat onze ambities zijn voor onze leefomgeving. Denk aan onderwerpen als ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie vervangt de huidige structuurvisie.

De gemeente stelt één omgevingsvisie op voor haar hele grondgebied.

Waarom een omgevingsvisie

De omgevingsvisie brengt samenhang tussen de verschillende onderwerpen in de leefomgeving. Denk aan ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie zorgt daardoor voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Wat staat in een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. En gaat over thema’s als de circulaire economie, klimaatadaptatie of energietransitie.

Wie maakt de omgevingsvisie?

De gemeente maakt de omgevingsvisie samen met haar inwoners, ondernemers, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties en belangengroepen van Zandvoort.

Hoe ziet een omgevingsvisie eruit?

Hoe een omgevingsvisie eruit moet zien, staat vrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren en thema's.

Wat verandert er?

De omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van: structuurvisies, verkeers- en vervoerplannen, milieubeleidsplannen, etc. De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving samen in één omgevingsvisie, en verbindt dit ook met elkaar. Op die manier worden tegengestelde of juist gelijke belangen duidelijk.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is één wet voor de inrichting van de leefomgeving in steden en dorpen. Met minder regels en eenvoudigere procedures voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Wat wil de overheid met de Omgevingswet?

De Omgevingswet schrijft voor dat gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In de omgevingsvisie legt een gemeente vast wat haar ambities en beleidsdoelen zijn voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven.

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Wat betekent dit?

Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert alle andere wetten en regels als het gaat over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Waarom een Omgevingswet?

We hebben nu tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, wegen, milieu, natuur en water. De wetgeving is daarom heel erg ingewikkeld geworden. Het kan dan langer duren voordat een project kan starten. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regelingen samen. Daardoor worden procedures veel eenvoudiger. Minder regels dus, eenvoudigere procedures en meer mogelijkheden voor inwoners en initiatiefnemers.

Wat verandert er voor u met de Omgevingswet?

Nu is het systeem aan wetten en regels erg ingewikkeld waardoor het soms moeilijk is een initiatief of idee van de grond te krijgen. Dat wordt vanaf 1 januari 2023 eenvoudiger. Een paar voorbeelden:

  • 1 loket voor burgers en bedrijven: willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.
  • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen: om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Hoe bereidt gemeente Zandvoort zich voor op de Omgevingswet?

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 januari 2023 een omgevingsplan moet hebben. Dit houdt in dat alle huidige bestemmingsplannen worden samengevoegd en vanaf die datum een tijdelijke omgevingsplan vormen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een actueel omgevingsplan dat wij als gemeente in 2023 klaar willen hebben. De omgevingsvisie dient als basis voor het omgevingsplan.

Wat is een Omgevingsplan?

Het omgevingsplan van een gemeente bundelt de spelregels voor de leefomgeving. Hierdoor kunt u eenvoudig zien of u wel of geen vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren. Het aanvragen van meerdere vergunningen hoeft in de toekomst dus niet meer. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op voor haar grondgebied.

Wat staat er in een omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat de spelregels die een gemeente stelt binnen haar grondgebied. De leefomgeving bestaat uit gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur, enzovoort. De omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan.

Waarom een omgevingsplan?

Een omgevingsplan bundelt alle regels voor de leefomgeving. Op dit moment zijn deze regels nog verspreid over meerdere bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Dit is niet overzichtelijk.

Hoe komt het omgevingsplan tot stand?

Het omgevingsplan maken we stap voor stap. Hiervoor gaan we per gebied aan de slag met het plan. De komende tijd zal op deze site meer informatie volgen over het omgevingsplan en hoe u hierbij wordt betrokken.

Kan ik invloed uitoefenen op de omgevingsvisie?

De gemeente maakt de omgevingsvisie samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Zandvoort. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. U kunt invloed uitoefenen door mee te praten over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van ons dorp.

Op welke manier kan ik meepraten over de Omgevingsvisie?

Op welke manier kan ik meepraten over de Omgevingsvisie?

De afgelopen jaren zijn gesprekken met Zandvoorters gevoerd over de toekomst van Zandvoort. Die gesprekken zijn voortgezet in 2020 en 2021. In de vorm van: 

  • Strandtafelgesprekken en ontbijtsessies met ondernemers, gebouweigenaren en andere belanghebbenden.
  • Ontwerpateliers met institutionele partijen en partners.
  • Interactieve inloopavonden, expedities en enquêtes voor bewoners, bezoekers en toeristen.
  • Verschillende digitale bijeenkomsten ten tijde van de coronamaatregelen. 

Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020.  Met hulp van meedenkgroepen van bewoners en expertgroepen is er als eerste een drietal perspectieven opgesteld. Deze zijn verwerkt in de perspectievennotitie (pdf, 9,5 MB). Als volgende tussenstap is in het najaar van 2020 de Opgavennotitie Omgevingsvisie vastgesteld. In deze notitie staan alle opgaven die meegenomen worden in de omgevingsvisie. 

De inbreng van alle gesprekken over de perspectieven en opgaven is meegenomen naar de volgende fase: het opstellen van een concept van de omgevingsvisie. In maart 2021 is deze concept visie besproken met bewoners en experts. Door de coronamaatregelen zijn deze bijeenkomsten allemaal digitaal georganiseerd. Met de input en kennis uit alle bijeenkomsten is de ontwerp Ontwikkelvisie tot stand gekomen.

 

 

Hoe verhouden de Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan zich tot elkaar?

De Omgevingswet bundelt alle regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed in het algemeen. De Omgevingsvisie Zandvoort geeft een beeld van hoe we de toekomst van Zandvoort zien. In het Omgevingsplan Zandvoort komen vervolgens de specifieke regels voor het dorp, bijvoorbeeld waar we woningen willen toevoegen, waar we aan de slag gaan met de energietransitie. En welke regels daarbij horen, bijvoorbeeld dat alle daken van nieuwbouw op het zuiden gericht zijn.

Wat verandert er voor mij als inwoner?

De Omgevingswet betekent meer ruimte voor ideeën, plannen en initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven.

Om wat voor ideeën en initiatieven gaat het dan bijvoorbeeld?

Inwoners en bedrijven hebben vaak goede ideeën over hun straat, wijk of dorp. U wilt bijvoorbeeld:

  • met uw buren gezamenlijk in energie voorzien
  • uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
  • een leeg stuk land tot speelveld maken
  • met overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten

Wat is de planning van dit alles?

Begin januari volgt meer informatie over de planning en hoe u zich kunt aanmelden.