Omgevingsvisie

Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo’n 3 miljoen bezoekers. En ook een plek met vele uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een economie het hele jaar rond die ook duurzaam is? Hoe blijft Zandvoort een attractieve badplaats waar je ook prettig kunt wonen? En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarse ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden we met elkaar in de omgevingsvisie voor Zandvoort in 2040.

De gemeente Zandvoort werkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Zandvoort. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor Zandvoort en Bentveld in de toekomst en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling. De visie beschrijft wat voor ontwikkelingen op de gemeente en haar inwoners afkomen en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Maar de visie gaat ook over het in stand houden en beheren van het waardevolle wat de gemeente op dit moment al heeft.

Het is te verwachten dat de Omgevingsvisie ook richting geeft aan de m.e.r.- beoordelingsplichtige activiteiten. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage, het brengt in beeld welke effecten plannen hebben op het milieu, bijvoorbeeld over de gevolgen die plannen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarbij is het opstellen van een m.e.r. verplicht, omdat de Omgevingsvisie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.  

De publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Deze notitie beschrijft welke alternatieven, omgevingsaspecten en effecten in het m.e.r. onderzocht gaan worden (ook wel de ‘reikwijdte’). Daarnaast geeft het informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de basis voor het raadplegen van betrokken instanties en voor inspraak. Het m.e.r. zelf wordt later, tegelijk met de Omgevingsvisie, ter inzage gelegd.

Ter visie van 31 augustus tot 12 oktober 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (pdf) ligt 6 weken ter visie van 31 augustus tot 12 oktober. 

Zienswijzen indienen

Uw zienswijzen kunt u indienen via omgevingsvisie@zandvoort.nl of per post sturen naar gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het milieueffectrapportage.

In de omgevingsvisie staat hoe we in Zandvoort omgaan met ontwikkelingen van de toekomst. Bijvoorbeeld hoe we richting geven aan:

 • mobiliteit en bereikbaarheid van en naar het dorp
 • meer ruimtelijke samenhang en kwaliteit in de woon- en leefomgeving
 • het groeiende toerisme en de druk op de schaarse ruimte en leefbaarheid
 • een duurzame en circulaire economie
 • de behoefte aan meer woningen die betaalbaar zijn
 • het vergroenen van het dorp en de energietransitie
 • sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid en sport, sociale cohesie en vergrijzing
 • de toekomst van ons cultureel erfgoed

De omgevingsvisie gaat ook over wat inwoners van Zandvoort en gemeente Zandvoort samen kunnen doen. In de omgevingsvisie staat hoe Zandvoort met alle uitdagingen en veranderingen een fijne plek wil blijven voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Continu in ontwikkeling

De omgevingsvisie gaat over hoe Zandvoort eruit zou kunnen zien in 2040. De weg naar 2040 toe is een lange periode. Het kan zijn dat we onderweg de visie en onze ideeën over ons dorp moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door nieuwe kennis of inzichten.

Samen aan de slag

De komende tijd gaan we met Zandvoorters in gesprek over hoe zij denken dat Zandvoort er in de toekomst uit kan gaan zien. Lees hier hoe.

Gemeente, provincie, Rijk

De Zandvoortse Omgevingsvisie gaat over de Zandvoortse opgaven in de toekomst. Dit kan natuurlijk niet los worden gezien van ontwikkelingen in de regio om ons heen. Denk aan ontwikkelingen in Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam met alle uitdagingen die daarbij horen, zoals bereikbaarheid, verduurzaming en een gezonde leefomgeving.

Op 10 november van 19.30 tot 21.00 uur vindt de volgende omgevingsdialoog plaats. Deze omgevingsdialoog is het vervolg op de bijeenkomsten die we in februari hebben gehad. Toen hebben we gesproken over de opgaven voor Zandvoort. Deze zijn verwoord in een opgavennotitie die inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad.

Opgavennotitie deel 1(pdf)

Opgavennotitie deel 2 (pdf)

De avond van 10 november gaat over het ontwikkelperspectief voor Zandvoort. We verkennen met elkaar meerdere ontwikkelrichtingen en gaan bespreken wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten zijn. De uitkomst wordt vertaald in een perspectievennotitie. Dit is de laatste stap richting het daadwerkelijk opstellen van de ontwerp omgevingsvisie.

Meld u aan via omgevingsvisie@zandvoort.nl

 

Samen onze leefomgeving bepalen

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van steden en dorpen. Met minder regels en eenvoudigere procedures. Zo kunnen we ook in Zandvoort beter inspelen op ontwikkelingen van de toekomst. Zoals de groei van het toerisme en de ontwikkeling van de kustlijn, de behoefte aan betaalbare woningen. En ook het belang van bereikbaarheid in de regio en de energietransitie.

De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze manier dragen inwoners en gemeente sámen bij aan de ambities van Zandvoort: een ondernemend, duurzaam en attractief dorp. Met als uitgangspunt: samen bepalen wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving. Met minder regels en eenvoudigere procedures voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Waarom een nieuwe wet?

Er zijn op dit moment heel veel verschillende wetten en regels die gaan over het inrichten van de leefomgeving in dorpen en steden. Het ingewikkelde geheel aan regels dat is ontstaan en de snel veranderende samenleving, vragen om een nieuw en beter systeem.

Wat bepaalt de wet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle andere wetten en regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. De nieuwe wet is bedoeld om het initiatiefnemers makkelijker te maken om kwalitatief goede plannen in gang te zetten. Met minder regels en meer ruimte voor lokaal maatwerk. De nieuwe wet schrijft voor dat gemeenten hiervoor een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen.

Wanneer gaat de wet in?

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving. Met minder regels dus, eenvoudigere procedures en meer mogelijkheden voor inwoners en initiatiefnemers.

Makkelijker en sneller

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker en sneller duidelijk wat kan en past in ons dorp. Dit helpt om beter in te spelen op de ontwikkelingen van de toekomst, zoals de groei van het toerisme, de behoefte aan betaalbare woningen voor Zandvoorters, het belang van regionale bereikbaarheid en de energietransitie. 

Andere werkwijze

De Omgevingswet betekent nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer ruimte voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij in beeld brengen of de plannen ook (financieel) haalbaar zijn. En het wordt nog belangrijker om zelf de omgeving en de mensen die het aangaat mee te nemen in de plannen. De gemeente zorgt voor een snellere, samenhangende beoordeling en bewaakt daarnaast de zorgvuldigheid. Dit alles met als doel: goede initiatieven voor Zandvoort mogelijk maken.

Zo dragen inwoners en gemeente samen bij aan de ambities van Zandvoort. Met als uitgangspunt: samen bepalen we de toekomst van Zandvoort.

Alle regels voor onze leefomgeving

Het omgevingsplan van een gemeente bevat de spelregels voor de inrichting van de leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur, enzovoort. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op. Op dit moment zijn deze regels nog verspreid over meerdere bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Dit is niet overzichtelijk.   

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bundelt de regels. Dit geeft overzicht. Hierdoor kunt u eenvoudig zien of u wel of geen vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren. Het aanvragen van meerdere vergunningen hoeft in de toekomst dus niet meer.  

Van meer bestemmingsplannen naar één omgevingsplan

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 januari 2021 een omgevingsplan moet hebben. Alle huidige bestemmingsplannen worden in het omgevingsplan vanaf die datum samengevoegd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een actueel omgevingsplan dat wij als gemeente in 2023 klaar willen hebben. De omgevingsvisie dient als basis voor het omgevingsplan. 

Stap voor stap

Het omgevingsplan maken we stap voor stap. Wij gaan per gebied aan de slag met het plan. De komende tijd volgt op deze site meer informatie over het omgevingsplan en hoe u hierbij wordt betrokken.

Omgevingsplan strand

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het Omgevingsplan strand. Hierin staan alle regels voor evenementen en watersport op en bij het strand. Dit plan is als pilot volgens de Omgevingswet tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Dit omgevingsplan wordt later onderdeel van het overkoepelende Omgevingsplan Zandvoort.

Samen werken aan de toekomst

Hoe gaat Zandvoort er in de toekomst uit zien? Daarvoor gaan we in 2020 in gesprek met de Zandvoorters. We organiseren:

 • strandtafelgesprekken en ontbijtsessies met ondernemers, gebouweigenaren en andere belanghebbenden
 • ontwerpateliers met institutionele partijen  en partners
 • interactieve inloopavonden, expedities en enquêtes voor bewoners, bezoekers en toeristen

Wat willen we voor Zandvoort?

In de omgevingsvisie komen allerlei vraagstukken samen. De gesprekken met bewoners en ondernemers geven input op 5 hoofdthema’s en hun onderlinge samenhang. Ruimte, economie, sociaal-maatschappelijk, duurzaamheid en mobiliteit (zie kopje 5 onderdelen van de leefomgeving).

Ook meedenken over de toekomst van Zandvoort?

U bent van harte welkom. Lees meer onder het kopje Omgevingsdialoog of bekijk deze uitnodiging.

Hoe willen we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen in de toekomst? Met de Omgevingsvisie, die we dit jaar opstellen, werken we aan een integraal, samenhangend toekomstperspectief voor Zandvoort. Hierin staat de kwaliteit van onze leefomgeving centraal: hoe willen we samenleven in een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving? Wat zijn de opgaven waarvoor we komen te staan? 

Om beter grip te krijgen op die opgaven, benoemen we 5 onderdelen van de leefomgeving: ruimte, economie, sociaal-maatschappelijk, duurzaamheid en mobiliteit (zie kopje 5 onderdelen van de leefomgeving).

Ben je expert en praat je graag mee? 

Voor de Omgevingsvisie organiseren we een aantal gesprekken in het dorp met inwoners en ondernemers. Ook gaan we graag in gesprek met experts. 
Wilt u als expert meedenken over de uitdagingen voor Zandvoort en Bentveld in de toekomst?

Dan is het belangrijk dat u:

 • inwoner van Zandvoort of Bentveld bent
 • ervaring of kennis heeft van ruimtelijke ordening, economie, samenleving, duurzaamheid of mobiliteit 
 • op een constructieve, positief kritische manier wilt meedenken
 • vanuit eigen expertise integraal en vanuit breed perspectief mee wilt denken over de Omgevingsvisie Zandvoort
 • vrijwillig wilt deelnemen
 • kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst op 15 september van 15.30 tot 17.30 uur

Daarnaast is het belangrijk te weten dat we:

 • maximaal 12 mensen selecteren
 • een goede mix willen van verschillende experts.

Frequentie

De bijeenkomst van 15 september krijgt een vervolg.

Datum eerste bijeenkomst

De expertmeeting organiseren we op 15 september van 15.30 uur tot 17.30 uur

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de expertgroep en meepraten op 15 september? Stuur dan voor 31 augustus een e-mail naar omgevingsvisie@zandvoort.nl
Wanneer we meer dan 12 aanmeldingen hebben, maken we een selectie. 

 1. Ruimte
  Waar is ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen die we willen? Hoe zorgen we voor betaalbare woningen? Hoe zorgen we voor een prettige openbare ruimte? 
   
 2. Economie
  Hoe benutten we de kansen in de toeristische en niet-toeristische economische sectoren? Hoe organiseren we een vitale economie het hele jaar rond? Hoe behouden we bij herontwikkelingen de balans tussen wonen en werken? 
   
 3. Samenleving
  Hoe gaan we om met zorgvraagstukken als vergrijzing en eenzaamheid, met de sociale samenhang in de wijken, met gezondheid en sport? 
   
 4. Duurzaamheid
  Hoe maken we van Zandvoort een klimaatvriendelijke omgeving, met meer groen en minder steen en verharding? Wat is nodig voor de transitie naar duurzame energie? 
   
 5. Mobiliteit
  Hoe houden we Zandvoort bereikbaar én leefbaar? Hoe gaan we slimmer om met onze mobiliteit?

Op 11, 12 februari en 10 maart zijn er bijeenkomsten geweest. De brede omgevingsdialoog over de omgevingsvisie Zandvoort is hier besproken. U kunt hieronder de verslagen van de bijeenkomsten lezen:  

Verslag februari 2020 (pdf)
Verslag maart 2020 (pdf)
 

Gerelateerde onderwerpen