De Omgevingsvisie

Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van de zon en het strand, maar ook een aantrekkelijke woonplaats? Waar is nog ruimte voor ontwikkeling? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan wat voor dorp Zandvoort zou kunnen zijn in 2040.

Definitieve Omgevingsvisie in november naar de raad

Op 19 oktober is het raadsvoorstel voor de definitieve Omgevingsvisie door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Op 9 november volgt de behandeling in de commissie en op 23 november wordt de Omgevingsvisie aan de raad aangeboden om vast te stellen. Het raadsvoorstel en alle bijlagen waaronder de definitieve Omgevingsvisie en de nota van beantwoording staan bij de stukken van de Vergadering Raadscommissie 09-11-2021

Tijdens de inspraakperiode tot en met 12 juli kon iedereen een reactie geven op de Ontwerp Omgevingsvisie.  Alle reacties op de ontwerp omgevingsvisie zijn beantwoord in de nota van beantwoording. In deze nota staat ook of de ontwerpvisie wijzigt door ingekomen reacties en op welke manier. 

Wethouder Ellen Verheij (wethouder Ruimtelijke Ordening): "Zandvoort en Bentveld hebben heel veel moois te bieden aan haar inwoners en de vele bezoekers die de gemeente ieder jaar mag ontvangen. Met alle Zandvoorters, ondernemers, instellingen en bezoekers moeten we zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Een koers om dit te realiseren is deze Omgevingsvisie. Deze visie is van ons allemaal. Alleen met elkaar zijn we in staat de toekomst van Zandvoort en Bentveld vorm te geven.

Vijf centrale thema’s

De Omgevingsvisie kent één centrale boodschap: we willen Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken! 365 dagen per jaar! Niet alleen met de blik gericht op zee en strand, maar ook naar andere kansen en mogelijkheden om Zandvoort mooi, vitaal en levendig te houden het hele jaar door. In deze Omgevingsvisie komen alle onderwerpen die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod: ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal-maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema’s met bijbehorende ambities. Samen vormen ze zogenaamde ‘Schijf van Vijf’ van deze Omgevingsvisie:

  1. Economie: stevige jaarrond economie
  2. Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting
  3. Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp
  4. Mobiliteit: slimme bereikbaarheid
  5. Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig

Participatie

Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020.  Met hulp van meedenkgroepen van bewoners en expertgroepen is er als eerste een drietal perspectieven opgesteld. Deze zijn verwerkt in de perspectievennotitie (pdf, 9,5 MB). Als volgende tussenstap is in het najaar van 2020 de Opgavennotitie Omgevingsvisie vastgesteld. In deze notitie staan alle opgaven die meegenomen worden in de omgevingsvisie. 

De inbreng van alle gesprekken over de perspectieven en opgaven is meegenomen naar de volgende fase: het opstellen van een concept van de omgevingsvisie. In maart 2021 is deze concept visie besproken met bewoners en experts. Door de coronamatregelen zijn deze bijeenkomsten allemaal digitaal georganiseerd. Met de input en kennis uit alle bijeenkomsten is de ontwerp Ontwikkelvisie tot stand gekomen.

Ontwerp Omgevingsvisie inzien

U kunt eventuele vragen per e-mail stellen via omgevingsvisie@zandvoort.nl

Op maandagavond 14 juni is de Ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd tijdens een digitale informatiebijeenkomst in samenwerking met Zandvoort FM. 
Deze presentatie is voor iedereen beschikbaar.