Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat en omgeving

De Kamerlingh Onnesstraat, Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampérestraat en de Wattstraat worden opnieuw ingericht. De herinrichting is nodig om de buurt mooier en leefbaarder te maken en om de bereikbaarheid en veiligheid voor iedereen te garanderen. 
De voorbereidende werkzaamheden beginnen in december 2020. We willen in 2021 starten met de herinrichting van de straten. Dit is afhankelijk van de vergunningen.

De werkzaamheden worden gerealiseerd met steun van de Provincie Noord Holland (Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017).

Het afgelopen jaar is een schetsontwerp aan bewoners en ondernemers voorgelegd. Op verschillende informatiebijeenkomsten is er uitleg gegeven en hebben belanghebbenden hun wensen en ideeën meegegeven aan het ontwerpteam. Daar waar mogelijk zijn de ideeën en wensen verwerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp zijn de uitgangspunten te vinden van de nieuwe inrichting van de Kamerlingh Onnesstraat en omliggende straten. De straten hebben meerdere functies. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van nieuwe en bestaande woningen en bedrijven, maar ook de verkeersveiligheid. Deze functies moeten worden meegenomen in het ontwerp. Daarbij hebben we keuzes moeten maken. De uitgangspunten en de onderbouwing vindt u onder het kopje Uitgangspunten.

De komende periode kunt u, uw mening geven over het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp Kamerlingh Onnesstraat en omliggende straten ligt tot 15 december ter inzage. Meer informatie vindt u onder het kopje Meedenken. 

De weg wordt een 30 km/u zone en begint bij de ingang van de brandweerkazerne in de Kamerlingh Onnesstraat. Om de opgelegde 30 km/u te kunnen handhaven, wordt de straat ook ingericht als een 30 km/u zone. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp. Zo wordt voor het wegdek bruin/rood asfalt gebruikt met een zogenaamde ‘streetprint’. Om verkeer 30 km/u te laten rijden worden (verlaagde/gemarkeerde) plateaus en drempels gebruikt. Langs de rijbaan komen goten van straatstenen, waardoor de rijbaan smaller lijkt en het verkeer minder geneigd is om harder te rijden. Er komen gelijkwaardige kruisingen (rechts heeft voorrang) en parkeren is verhoogd. De inrichting houdt ook rekening met vrachtvoertuigen, zodat zij ook gebruik kunnen maken van de straat. Aan de zuidzijde van de Kamerlingh Onnesstraat komt een voetpad langs de groenstrook en worden bomen geplant.
Door de omgeving opnieuw in te richten wordt het 30 km/uur effect versterkt en zal de gereden snelheid afnemen. 

Afstemming andere projecten

Het project op het voormalig AWZI-terrein is al gestart. De herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat wordt hierop afgestemd. De werkzaamheden voor het project op het aangrenzend Corodex-terrein zijn nog niet gestart. Daarom wordt de inrichting van de Kamerlingh Onnesstraat aan die kant in een latere fase afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen. In de tijdelijke inrichting komt de laad- en losplek aan de noordkant.

30km/u zone

De 30km/u zone begint aan het einde van de Linnaeusstraat, vlak voor de bocht met de Kamerlingh Onnesstraat. Het begin van de 30km/u zone wordt duidelijk aangeven met bebording en markering op de rijbaan.

Fietspad

Aan de westkant komt het fietspad in zuidelijke richting, nog voor de bocht Linnaeusstraat/ Kamerlingh Onnesstraat, de rijbaan op. Zoals standaard in een 30km/u zone rijden fietsers vanaf dit punt op de rijbaan en is ook voor het gemotoriseerd verkeer herkenbaar dat er in een 30km/u zone wordt gereden. 

Bocht Kamerlingh Onnesstraat / Linnaeusstraat

De bocht Kamerlingh Onnesstraat / Linnaeusstraat wordt aangepast. Om de bocht als een 30km/u zone in te kunnen richten, worden de bochtstraal en -breedte verkleind. De details voor de inrichting van de bocht worden nog uitgewerkt in afstemming met belanghebbenden en transportbedrijven.

Ondergrondse containers 

In overleg met Spaarnelanden worden de ondergrondse containers voor de twee nieuwe woontorens van Santfort geplaatst aan de zuidkant van de Kamerlingh Onnesstraat.

Trottoir

Het trottoir ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat komt over de gehele lengte aan de rijbaan te liggen om zoveel mogelijk groen te behouden.  

Groen

Aan de zuidzijde van de Kamerlingh Onnesstraat wordt een voetpad langs de groenstrook aangelegd. Deze groenstrook wordt opnieuw ingericht met boom-, heester- en kruidensoorten die in de duinen horen. De beplanting is afgestemd op de ontwikkelingen op het voormalig AWZI-terrein. Er is rekening gehouden met het uitzicht van de nieuwbouw op het bedrijventerrein en de richting van de straten.

Aan de Voltastraat zijn twee groenplantsoenen. Ten noorden van het noordelijkste plantsoen is veel verharding in de vorm van tegels. Hier komt meer groen dat parallel komt te liggen aan de Kamerlingh Onnesstraat. 

Het groenplantsoen achter de woningen aan de Voltastraat blijft een groene ontmoetingsplek. De bestaande toestellen van de bewoners blijven behouden. Om het zicht op de remise Spaarnelanden te verkleinen wordt het groen dichter gemaakt.

Er worden 16 bomen gekapt omdat deze een zeer beperkte levensverwachting hebben. In het projectgebied worden in totaal 65 nieuwe bomen geplant. 

Garageboxen Voltastraat

Bij de verharding voor de garageboxen aan de Voltastraat wordt een groenstrook met drie bomen aangelegd. De afmetingen hiervan zijn afgestemd op het gebruik van de garageboxen.

Parkeerplekken

Het aantal officiële parkeerplekken in de nieuwe situatie blijft gelijk aan de huidige situatie. Op het gedeelte van de Kamerlingh Onnesstraat waar op dit moment de 30km/u snelheid geldt (bij de kruisingen met de Volta-, Ampère- en Keesomstraat) wijzigt de situatie wel. Hier bevinden zich onofficiële langsparkeerplekken (parkeerplekken evenwijdig aan de rijbaan). In de nieuwe situatie worden hier plateaus gemaakt waardoor de onofficiële parkeerplekken verdwijnen. 

In de Volta- Ampère- en Wattstraat is het niet haalbaar om op de rijbaan afgescheiden parkeervakken te maken, omdat er te weinig afstand tussen de uitritten zit. Daarom is gekozen de parkeerplekken aan de kant van de uitritten hoger te maken. Zo hoog als de stoep. Hierdoor passen de parkeerplekken tussen de uitritten. Over de details van de uitritten vindt nog afstemming plaats met de bedrijven. 

Inzien voorlopig ontwerp 

Het voorlopig ontwerp vindt u onder het kopje Documenten. Ook kunt u het ontwerp inzien in de publiekshal van de gemeente, Swaluëstraat 2. Door corona kan dat alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via www.zandvoort.nl of door te bellen naar 14 023.
De tekening is ook op groot formaat te bekijken bij de ingang van de Brandweerkazerne. Wij vragen u zich te houden aan de coronamaatregelen.

Mening geven 

In deze komende periode hebben belanghebbende ook nog de mogelijkheid om hun mening te geven over het ontwerp. Dit noemen we inspraak. Na een periode van 6 weken worden alle inspraakreacties verwerkt en in een Nota van Beantwoording samengevat. Daar waar mogelijk wordt het voorlopige ontwerp hierop aangepast. Het college van B&W besluit of het aangepaste voorlopige ontwerp samen met de Nota van Beantwoording als definitief ontwerp voorgelegd kunnen worden aan de gemeenteraad. 

Hoe kunt u reageren?

U kunt reageren tot en met 15 december 2020. Let op: alle reacties en namen worden openbaar zodra de gemeenteraad een besluit neemt over het definitieve ontwerp. Wilt u niet dat uw naam openbaar wordt gemaakt? Laat ons dat weten bij uw reactie. Reageren kan op de volgende manieren:

  • Per e-mail via info@zandvoort.nl, t.a.v. E. Lusthuis.
  • Per brief aan gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. E. Lusthuis.

Het projectteam heeft de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Dit gaat dan onder andere om het verkrijgen van de nodige vergunningen op het gebied van milieu en openbare ruimte. Als het definitieve ontwerp is vastgesteld door de gemeenteraad kunnen de werkzaamheden buiten beginnen. We willen in december 2020 met de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Dit zijn werkzaamheden in de ondergrond die weinig of geen overlast veroorzaken. Afhankelijk van de vergunningen kunnen we in 2021 starten met de herinrichting van de straten. Als er meer bekend is over de planning dan kunt u dat op deze pagina lezen. 

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met de procesmanager E. Lusthuis via telefoonnummer 14 023 of via info@zandvoort.nl.