Venten

Wilt u uw producten op straat aanbieden, donateurs werven of iets aan de deur verkopen in de gemeente Zandvoort? Dan heeft u een ventvergunning nodig.

Er is sprake van venten als u verkoopt op een andere locatie dan op een vaste standplaats of marktplaats. Een venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een steeds wisselende plaats. Om het karakter van het venten te bewaren is het toegestaan om tijdelijk stil te staan op een gekozen halteplaats om klanten te bedienen.

In principe is tot 1 januari 2030 het maximale aantal vergunningen voor venten uitgegeven. De gemeente maakt op dit moment nieuw beleid voor venten. Als dit is vastgesteld, leest u daar op deze pagina meer over.

Als venter moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een ventvergunning op het volgende:

 • redelijke eisen van welstand
 • veilig en doelmatig gebruik van het strand
 • het geldende bestemmingsplan
 • het maximum aantal toegestane venters.

Voor het venten van kranten en abonnementen van geschreven media is geen ventvergunning nodig. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting.

 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving (APV) en aan het ventbeleid. Bijvoorbeeld aan het aantal toegestane venters per gebied
 • Er volgt een besluit
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit neemt de gemeente contact met u op. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het definitieve besluit. Ook bij een negatief besluit moet u leges betalen.

Nota vent- en standplaatsen 2014 (Overheid.nl)

Een vaste ventvergunning kost € 82,50 per aanvraag.

In principe is tot 1 januari 2030 het maximale aantal vergunningen voor venten uitgegeven.

Huurovereenkomst venten op gemeentegrond

Er wordt met u een huurovereenkomst afgesloten voor het in gebruik nemen van gemeentegrond.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • een duidelijke tekening, foto van de verkoopgelegenheid met exacte afmetingen
 • opgave van de stranddelen waar u wilt venten
 • een overzicht van de producten die u wilt verkopen en op welke dagen
 • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken nadat de beslissing aan u is verstuurd of uitgereikt.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit