Subsidie sportactiviteiten

Zet uw organisatie zich in Zandvoort in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Sportaanbieders zoals verenigingen, sportpartners en stichtingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen uit het sportstimuleringsfonds. U vraagt de subsidie schriftelijk aan.

Subsidie sportactiviteiten aanvragen U logt in met DigiD of met e-Herkenning. Stuur uw aanvraag in voor 1 mei of voor 1 november

Bijna alle Zandvoortse sportverenigingen ontvingen een jeugdsubsidie op basis van het ledenaantal. Deze subsidie wordt afgebouwd en komt uiteindelijk in 2022 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een sportstimuleringsfonds. Dit is afgesproken in de Sportnota 2017+ ‘meer met sport’.

In onderstaande tabel staan de bedragen die per jaar beschikbaar zijn voor de jeugdsubsidie en het stimuleringsfonds.

De jeugdsubsidie bouwt in gelijke stappen van 25% af. Als uitgangspunt wordt het toegekende subsidie bedrag van 2018 genomen. Stel: uw vereniging kreeg in 2018 een subsidie van €100. Dan ontvangt uw vereniging in 2019 nog € 75 en in 2020 € 50.

JaarSoortBedragSoortBedragTotaal
2019Jeugdsubsidie€ 22.500Stimuleringsfonds€ 22.500€ 45.000
2020Jeugdsubsidie€ 15.000Stimuleringsfonds€ 30.000€ 45.000
2021Jeugdsubsidie€ 7.500Stimuleringsfonds€ 30.000€ 37.500
2022Jeugdsubsidie€ 0Stimuleringsfonds€ 30.000€ 30.000

In de Sportnota 2017+ 'meer met sport' staan 5 hoofdambities op het gebied van sport. U kunt een subsidie aanvragen als uw activiteit aansluit bij een of meerdere van deze ambities.

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt moet ook voldoen aan de doelstellingen uit de nota. Een belangrijke doelstelling is bijvoorbeeld dat de activiteit bedoeld is voor de inwoners en/of bezoekers van de gemeente Zandvoort.

U moet zich ook houden aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente uit 2016.

Sportnota 2017+ 'meer met sport'

Algemene subsidieverordening 2016

Uitvoeringsregeling Sportstimulering

  • Incidentele subsidies: de gemeente beslist binnen 13 weken over uw incidentele subsidieaanvraag
  • Jaarlijkse subsidies: vraagt u jaarlijks subsidie aan? Doe uw aanvraag voor 1 september van het jaar vóór de geplande activiteit. U moet uw vorige subsidie vóór 1 mei verantwoorden (zie de Algemene subsidieverordening 2016). De gemeente beslist binnen 13 weken over uw subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening 2016
 

In de beschikking vindt u de datum waarvoor u de tussentijdse rapportage of eindverantwoording moet inleveren. U doet dit online via DigiD of eHerkenning. Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document, geen Excel):

Meesturen bij een tussentijdse rapportage

  • Beschrijving van de voortgang van de activiteiten en doelen
  • Omschrijf hoe u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de subsidie
  • Overzicht van de kosten en baten tot en met juli met een schatting voor het hele jaar
  • Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uitvoering.

Meesturen bij eindverantwoording

Nadat alle activiteiten zijn afgerond dient u een aanvraag tot vaststelling of een eindverantwoording in met de volgende documenten:

  • een activiteitenverslag  waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd
  • financieel verslag of jaarrekening met een  overzicht van de activiteiten en de uitgaven voor en inkomsten uit deze activiteiten. 
  • een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. In de beschikking staat vermeld of deze  verklaring moet worden opgesteld volgens het door het college vastgestelde verantwoording- en accountantscontroleprotocol.

Tussentijdse of eindverantwoording subsidies. U logt in met DigiD of eHerkenning

Stimuleringsbudget Jongerenactiviteiten

Vanuit het Herstelplan coronacrisis is een geldbedrag vrijgemaakt voor initiatieven gericht op jeugd. De focus van deze activiteiten ligt op ontmoeten in combinatie met sport en bewegen. Het doel is jeugd en jongeren die tijdens de coronacrisis hard geraakt zijn in hun sociale leefomgeving letterlijk weer naar buiten te krijgen. 

Jongeren kunnen zelf ideeën indienen. Zij ontvangen vervolgens uitvoeringsbudget om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren. Naast de jongeren zelf kunnen ook Zandvoortse wijkverenigingen, lokale ondernemers, sportorganisaties, welzijnsorganisaties etc. initiatieven indienen.

Stimuleringsbudget aanvragen