Subsidie sociale initiatieven

LET OP: Door de vele aanvragen voor de regeling subsidie sociale initiatieven is het subsidieplafond bereikt. Dit betekent dat er voor 2020 ook geen subsidie meer kan worden aangevraagd op basis van de regeling.

Zandvoort zoekt naar sociale ideeën die nieuw zijn voor Zandvoort of die verbinding leggen tussen zorg en welzijn. Zodat Zandvoorters meer met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. Hebt u een goed idee om Zandvoorters te helpen prettig samen te wonen en te leven? Vraag dan schriftelijk subsidie aan voor een sociaal initiatief of project.

Goede sociale ideeën zijn geld waard

Er is jaarlijks subsidie beschikbaar voor het opstarten of ontwikkelen van een nieuwe aanpak, idee of project. Deze subsidie wordt eenmalig verstrekt. U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Dat kan uiterlijk op 1 september. Nadat u een aanvraag hebt ingediend, krijgt u een uitnodiging om uw idee voor een initiatief kort en krachtig te presenteren. Dus organisaties, stichtingen, bewoners met een goed idee, stuur uw aanvraag in.

Subsidie sociale initiatieven aanvragen

De subsidie is bedoeld voor projecten die iets nieuws brengen. Dat kan op 2 manieren:

  • het zijn nieuwe vormen van algemene voorzieningen, inclusief bewonersinitiatieven. Mensen met een vraag of probleem vinden makkelijker een antwoord of ondersteuning
  • ze laten algemene voorzieningen en bewonersinitiatieven beter aansluiten bij specialistische hulp.

Andere voorwaarden

  • Het project vindt plaats in Zandvoort en is bedoeld voor Zandvoorters
  • Het project start binnen 3 maanden nadat is besloten dat de subsidie wordt verleend. U ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging
  • Tenminste 20% van de totale projectkosten bestaat uit cofinanciering. Deze cofinanciering mag bestaan uit inzet van eigen personeel of een bijdrage van derden
  • Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen
  • Lees de voorwaarden in de Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod en de Algemene subsidieverordening
  • Eventuele subsidie is eenmalig voor de start of stimulering van het project
  • De bedoeling is dat de projecten na afloop van de subsidieperiode structureel worden ondergebracht in de voorzieningen in Zandvoort. De aanvrager moet hiervoor bij zijn of haar aanvraag een voorstel doen.

Alle aanvragen worden per indieningstermijn beoordeeld. Hierna wordt een selectie gemaakt tussen de ingediende aanvragen.

Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Algemene subsidieverordening (ASV)

U stuurt samen met uw aanvraag ook het projectvoorstel met begroting in. Wij verzoeken u bij de eerste aanvraag ook een kopie van uw bankafschrift, een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten mee te sturen, als die aanwezig zijn.

Het beoordelingstraject duurt maximaal 6 weken na het sluiten van de indieningstermijn.

Aanvragen dient u in bij subsidiebureau@haarlem.nl. Of schriftelijk:

Gemeente Haarlem
T.a.v. Subsidiebureau
Postbus 511
2003 PB Haarlem

U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 1 september.