Subsidie kunst en cultuur 2022

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich inzetten voor kunst en cultuur kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Neem contact op met de gemeente voor informatie over de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie. Het subsidiebudget op gebied van cultuur is jaarlijks € 15.000. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel bij Zandvoort past, maar dat het budget al op is. U vraagt de subsidie online aan.

Subsidie kunst en cultuur aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning

De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt moet passen bij Zandvoort. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit bedoeld is voor de inwoners en/of bezoekers van de gemeente Zandvoort. Daarnaast dient u zich te houden aan de Algemene subsidieverordening van de gemeente uit 2016.

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw subsidieaanvraag.

Algemene subsidieverordening 2016

In de beschikking vindt u de datum waarvoor u de tussentijdse rapportage of eindverantwoording moet inleveren. U doet dit online via DigiD of eHerkenning. Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document, geen Excel):

Meesturen bij een tussentijdse rapportage

  • Beschrijving van de voortgang van de activiteiten en doelen
  • Omschrijf hoe u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de subsidie
  • Overzicht van de kosten en baten tot en met juli met een schatting voor het hele jaar
  • Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uitvoering.

Meesturen bij eindverantwoording

Nadat alle activiteiten zijn afgerond dient u een aanvraag tot vaststelling of een eindverantwoording in met de volgende documenten:

  • een activiteitenverslag  waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd
  • financieel verslag of jaarrekening met een  overzicht van de activiteiten en de uitgaven voor en inkomsten uit deze activiteiten. 
  • een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. In de beschikking staat vermeld of deze  verklaring moet worden opgesteld volgens het door het college vastgestelde verantwoording- en accountantscontroleprotocol.

Tussentijdse of eindverantwoording subsidies. U logt in met DigiD of eHerkenning

Er zijn verschillende landelijke en regionale fondsen waar u subsidie voor culturele initiatieven kunt aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van websites voor crowdfunding. De belangrijkste fondsen en instellingen zijn:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Acikgöz van afdeling Economie, Toerisme & Cultuur van de gemeente Zandvoort. U kunt haar bereiken via het algemene mailadres: antwoord@haarlem.nl.