Subsidie algemeen

U kunt een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties (sportverenigingen, de bibliotheek, peuterspeelzalen etc.) kunnen een aanvraag doen.

Stuur uw aanvraag vóór 1 september in.

Subsidie algemeen aanvragen U logt in met DigiD of eHerkenning.

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document):

 • prestatieplan
 • begroting
 • balans en
 • financiële jaarstukken

Wij verzoeken u als stichting/vereniging bij de 1e aanvraag mee te sturen:

 • een kopie van uw bankafschrift
 • een exemplaar van de oprichtingsakte en
 • de statuten

Aanvraagformulieren waarbij de bijlagen ontbreken worden niet in behandeling genomen.

In de beschikking vindt u de datum waarvoor u de tussentijdse rapportage of eindverantwoording moet inleveren. U doet dit online via DigiD of eHerkenning. Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document, geen Excel):

Meesturen bij een tussentijdse rapportage

 • Beschrijving van de voortgang van de activiteiten en doelen
 • Omschrijf hoe u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de subsidie
 • Overzicht van de kosten en baten tot en met juli met een schatting voor het hele jaar
 • Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uitvoering.

Meesturen bij eindverantwoording

Nadat alle activiteiten zijn afgerond dient u een aanvraag tot vaststelling of een eindverantwoording in met de volgende documenten:

 • een activiteitenverslag  waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd
 • financieel verslag of jaarrekening met een  overzicht van de activiteiten en de uitgaven voor en inkomsten uit deze activiteiten. 
 • een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. In de beschikking staat vermeld of deze  verklaring moet worden opgesteld volgens het door het college vastgestelde verantwoording- en accountantscontroleprotocol.

Tussentijdse of eindverantwoording subsidies. U logt in met DigiD of eHerkenning