Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting (horeca, restaurant, coffeeshop, shisha lounge, ijssalon etc.) starten of overnemen? Dan heeft u soms een exploitatievergunning nodig.

De exploitatievergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw personeel en de manier waarop u overlast voor de omgeving voorkomt. Voor elke vestiging moet u een aparte vergunning aanvragen. Soms moet u ook een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen.

U moet de aanvraag persoonlijk en op afspraak inleveren. Vul het formulier Informatieverzoek in en stuur het op. Een medewerker belt u dan om een afspraak te maken.

Een exploitatievergunning is nodig voor openbare inrichting zoals een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, shishalounge of coffeeshop.

U heeft geen exploitatievergunning nodig als u een:

 • Drank- en horecavergunning heeft (aangevraagd) voor het schenken van alcoholhoudende dranken
 • winkel heeft met als nevenactiviteit horeca
 • een zorginstelling heeft
 • een museum heeft
 • een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant heeft
 • een openbare inrichting heeft die alleen geopend is tussen 7.00 en 19.00 uur.

Uw aanvraag inleveren

Op uw afspraak moet u de volgende formulieren met bijlagen meenemen:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de leidinggevenden
 • ingevuld Bibob-formulier
 • alle gevraagde documenten (in kopie)
 • uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor horeca-inrichtingen (maximaal 3 maanden oud)

Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf)

Bibob-vragenformulier (pdf)

 • aanvraag exploitatievergunning: € 488,25
 • bijschrijven 1 leidinggevende: € 127,60 
 • bij wijziging van meer dan 1 leidinggevende , wordt het tarief verhoogd met 30% per persoon die in de aanvraag genoemd wordt.
 • bijschrijven terras: € 130,45

U moet het pand gebruiken zoals in het bestemmingsplan staat beschreven.

De vergunninghouder en de leidinggevende mogen niet:

 • onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn
 • ooit strafrechtelijk veroordeeld zijn
 • jonger zijn dan 18 jaar.

Er moet tijdens de openingsuren altijd een leidinggevende in de inrichting aanwezig zijn.

U moet de aanvraag persoonlijk en op afspraak inleveren. Vul het formulier Informatieverzoek in en stuur het op naar vragenformulier@haarlem.nl. Een medewerker belt u dan om een afspraak te maken.

Informatieverzoek (pdf)

Uw bedrijf kan meldings- of vergunningplichtig zijn. Met de vragenlijst in de Activiteitenmodule kunt u achterhalen of u een milieumelding of milieuvergunning nodig heeft. U kunt de melding of vergunning direct aanvragen met de AIM module.

Milieumelding doen (AIM module)

Wijziging van leidinggevende of terras

Als u al een exploitatievergunning heeft, kunt u een wijziging van leidinggevende of terras schriftelijk doorgeven. Een wijziging in de leidinggevenden geeft u aan bij vraag 8 op het aanvraagformulier.

Stuur het aanvraagformulier naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Wijziging van pand of onderneming

De vergunning heeft betrekking op het pand. U moet de exploitatievergunning opnieuw aanvragen als iets verandert aan het pand. Bijvoorbeeld bij wijziging van de inrichting (bouwtechnisch). Ook als de ondernemingsvorm wijzigt, vraagt u opnieuw een exploitatievergunning aan.

Formulier wijziging (pdf)

De gemeente kan een exploitatievergunning intrekken als:

 • de omstandigheden of inzichten waarop een exploitatievergunning is verleend zo zijn gewijzigd, dat een situatie is ontstaan die een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving veroorzaakt
 • de houder niet langer voldoet aan de gestelde eisen
 • als in de betrokken inrichting iets is gebeurd waardoor het van kracht blijven van een exploitatievergunning gevaar op zou leveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • de inrichting is geopend zonder de aanwezigheid van een leidinggevende zoals vermeld op de bijlage behorende bij de vergunning.

De exploitatievergunning vervalt als:

 • een nieuwe exploitatievergunning in hetzelfde pand is verleend
 • er gedurende 3 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de exploitatievergunning en er geen sprake is van overmacht.

Wet Bibob (Dienst Justis)