Corona Stimuleringssubsidie

Er is maximaal €100.000 beschikbaar voor  van corona-initiatieven in de gemeente Zandvoort. Ondernemers(collectieven), maatschappelijke organisaties, bewoners(collectieven) en verenigingen kunnen de subsidie aanvragen. Collectieven kunnen maximaal €10.000 aanvragen. Individuele aanvragers maximaal €1.000. De subsidie loopt tot en met 31 december 2022.

De Corona Stimuleringssubsidie is voor initiatieven van ondernemers, bewoners of een maatschappelijke organisatie die bijvoorbeeld

 • corona-proof activiteiten ontwikkelen of voor noodzakelijke veranderingen zorgen om de onderneming/organisatie/activiteiten aan te passen aan de anderhalve-meter-economie.
 • een collectieve aanpak  hebben om het ondernemersklimaat van de gemeente Zandvoort structureel kan versterken. 
 • een bijdrage kunnen vormen voor de leefbaarheid, de sociale samenhang of de veiligheid van een gebied.

Voor deze initiatieven gelden de volgende voorwaarden:

 • Het corona-initiatief heeft nog niet plaatsgevonden en diensten/producten zijn nog niet (in)gekocht.
 • Heeft uw corona-initiatief invloed op de omgeving? Dan moet u aantonen dat uw initiatief wordt gesteund door meerdere bewoners, ondernemers of partners in de directe omgeving. 
 • Aanvragen voor marketing en promotie dienen voorafgaand overlegt u eerst met Zandvoort Marketing . Daarna vraagt u de subsidie aan.
 • Zijn er vergunningen, ontheffingen of andere toestemmingen nodig? Deze regelt u zelf.
 • U zelf verzekeringen af, als dat nodig is.
 • U ontvangt geen subsidie voor een eerder of elders door de gemeente Zandvoort gesubsidieerde activiteit, product of dienst. 
 • Een individuele aanvrager kan maximaal één keer op grond van deze regeling een subsidieaanvraag voor een initiatief. Een collectief kan vaker een aanvraag indienen.

U vraagt de subsidie aan met het formulier Corona Stimuleringssubsidie (inloggen met DigiD).

U moet tijdens deze aanvraag een eigen begroting uploaden (pdf, jpg/jpeg, doc/docx formaat met maximale grootte van 10Mb per document).
Bekijk een voorbeeld begroting corona stimuleringssubsidie

Ondernemers en organisaties kunnen een aanvraag indienen via DigiD op persoonlijke naam. Vermeld de bedrijfsnaam in het formulier.

De gemeente laat u binnen 4 weken schriftelijk weten of u budget krijgt. 

In de beschikking vindt u de datum waarvoor u de tussentijdse rapportage of eindverantwoording moet inleveren. U doet dit online via DigiD of eHerkenning. Bij uw aanvraag kunt u een of meerdere documenten uploaden. (.pdf, .jpg/.jpeg of .doc/.docx met een maximale grootte van 10 MB per document, geen Excel):

Meesturen bij een tussentijdse rapportage

 • Beschrijving van de voortgang van de activiteiten en doelen
 • Omschrijf hoe u zich houdt aan de verplichtingen die horen bij de subsidie
 • Overzicht van de kosten en baten tot en met juli met een schatting voor het hele jaar
 • Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de uitvoering.

Meesturen bij eindverantwoording

Nadat alle activiteiten zijn afgerond dient u een aanvraag tot vaststelling of een eindverantwoording in met de volgende documenten:

 • een activiteitenverslag  waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd
 • financieel verslag of jaarrekening met een  overzicht van de activiteiten en de uitgaven voor en inkomsten uit deze activiteiten. 
 • een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. In de beschikking staat vermeld of deze  verklaring moet worden opgesteld volgens het door het college vastgestelde verantwoording- en accountantscontroleprotocol.

Tussentijdse of eindverantwoording subsidies. U logt in met DigiD of eHerkenning

Meer informatie over subsidiedoelen, voorwaarden, en de procedure voor het aanvragen van budget zijn te vinden in de door het college vastgestelde Uitvoeringsregeling Corona Stimuleringssubsidie Zandvoort.

Uitvoeringsregeling Corona Stimuleringssubsidie Zandvoort