Afvalpas

Informatie over het aanvragen van een nieuwe afvalpas staat op de website van Spaarnelanden. Ook vindt u hier meer informatie over de afvalpas en de kosten. Het is niet mogelijk om een nieuwe afvalpas op te halen bij de kantoorlocaties. De afvalpas wordt opgestuurd.

De rolcontainers behoren bij uw woning. Voor extra rolcontainers voor restafval en gft betaalt u via de afvalstoffenheffing. De gemeente moet dus weten hoeveel containers per adres (extra) zijn uitgegeven en weer worden ingenomen. Hiervoor is de registratiechip in uw rolcontainer. De gemeente registreert alleen hoe vaak en niet hoeveel afval u weggooit. Deze informatie wordt gebruikt om afval per buurt efficiënter in te zamelen. De gemeente maakt gebruik van de rolcontainers om het apart inzamelen van papier en plastic te stimuleren. Zo kan papier en plastic opnieuw worden gebruikt. Met de registratiechip wordt het duidelijk in welke buurt de rolcontainer weinig wordt gebruikt. De gemeente kan er dan voor kiezen in die buurt extra informatie te verspreiden over afvalscheiding.

De ondergrondse restafvalcontainer opent u met de afvalpas. Hierbij wordt geregistreerd dat u restafval wegbrengt. De gemeente verzamelt dus geen informatie over welk afval en hoeveel afval u weggooit. Alleen hoe vaak de container is gebruikt. Op die manier is duidelijk wanneer de vuilniswagen een container moet legen. Adresgegevens worden alleen gebruikt door de afdeling Handhaving als er aanwijzingen zijn dat er bedrijfsafval is gestort. Dat is namelijk niet toegestaan. De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk afval.

De gemeente Zandvoort registreert uw gegevens om haar wettelijke taken rond afvalinzameling en verwerking uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en staat ook in de Afvalstoffenverordening Zandvoort 2020 en in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zandvoort 2020.

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig:

  • om de afvalinzameling uit te kunnen voeren, waaronder adresgebonden inzameling
  • voor toezicht en handhaving bij overtreding van de regels Denk aan bijvoorbeeld het voorkomen van afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval
  • voor doelmatig afvalbeheer conform artikel 10.21 t/m 10.29 van de Wet milieubeheer uit te kunnen voeren wat betreft het gescheiden inzamelen van afvalstromen, het waarborgen van de kwaliteit van de afzonderlijke afvalstromen en het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen
  • om vragen van bewoners te beantwoorden en mededelingen te doen
  • om de meest efficiënte route voor de vuilniswagens te berekenen.

De volgende personen en instanties kunnen uw gegevens ontvangen:

  • Spaarnelanden N.V.
  • overheidsinstanties zoals politie en justitie (alleen als zij de gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren)
  • leveranciers van software voor de afvalpas en de registratiechip. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens voor onderhoud van de systemen.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens bedraagt 3 maanden. Na deze bewaartermijn vernietigen we de gegevens over hoe vaak u de ondergrondse container heeft geopend of de rolcontainer heeft aangeboden.

U kunt uw persoonsgegevens inzien. U dient dan een inzageverzoek in. Zijn uw gegevens niet juist? Dan kunt u dat laten aanpassen. En u kunt bezwaar maken tegen het vastleggen van deze gegevens. E-mail uw vraag, verzoek, klachten of bezwaar over de bescherming van uw persoonsgegevens naar de Functionaris Gegevensbescherming via fg@zandvoort.nl. Of stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort, met in de linkerbovenhoek van de envelop de vermelding: Privacy vraag.

Voor overige informatie over de afvalpas en afvalinzameling kunt u mailen naar Spaarnelanden, contact@spaarnelanden.nl of bellen, telefoonnummer 023 751 7200.

Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen leest u in de algemene privacyverklaring.

In elke rolcontainer voor restafval en de duocontainer voor huishoudens in Zandvoort zit een registratiechip. In deze registratiechip staat een uniek nummer dat verwijst naar uw adresgegevens. Ook hebben alle huishoudens een afvalpas om de ondergrondse restafvalcontainer mee te openen. Deze pas registreert hoe vaak u de restafvalcontainer gebruikt. De gemeente heeft deze gegevens nodig om de afvalinzameling goed te kunnen uitvoeren. De gegevens in de registratiechip en de afvalpas zijn de adresgegevens per huishouden: straat, huisnummer, postcode en plaats. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring Afvalpas & Registratiechip leggen we uit hoe we uw gegevens verwerken en met welk doel en op welke juridische basis.

Gerelateerde onderwerpen