Aanpassing woonhuis

Heeft u door een handicap, ziekte of ouderdom moeite om u te verplaatsen in uw eigen huis, om te koken of te douchen? Wilt u wel graag zelfstandig blijven wonen? Kijk eens op www.ooklaterlekkerwonen.nu en doe de wooncheck. Op deze website kunt u zich ook oriënteren op de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. En u vindt er verschillende tips.

Op www.mijnhuisopmaat.nl vindt u een huistest om te kijken hoe u zelf uw woning veiliger en comfortabeler kunt maken. 

Stel uw vraag Een medewerker gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing.

U kunt bij Sociaal Wijkteam Zandvoort informeren of een van de vrijwilligersorganisaties in Haarlem of Zandvoort u kan ondersteunen. Misschien bieden maaltijdvoorzieningen of een boodschappendienst al voldoende hulp. Als deze vormen van ondersteuning niet voldoende zijn, kunt u bij de gemeente een Wmo-melding doen.

Lees de folder 'Ouder worden en wonen' of doe de huistest.

U heeft moeite om goed voor uzelf te zorgen, mee te doen aan activiteiten in uw vrije tijd, of u vindt het moeilijk uw werk zelfstandig uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor aanpassing van uw woonhuis moet u in ieder geval in Zandvoort wonen en volwassen zijn. U moet ook aan (een of meer van) de volgende voorwaarden voldoen. U heeft:

  • een lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • een chronische ziekte
  • last van beperkingen omdat u ouder wordt
  • psychiatrische problemen
  • een verstandelijke beperking
  • de woonvoorziening langer dan 6 maanden nodig. Als u de voorziening korter dan 6 maanden nodig heeft, kunt u niet terecht bij de gemeente. Neem in deze gevallen contact op met uw zorgverzekeraar (via de huisarts).

Voorzieningen in Wlz-instelling

Woont u in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorginstelling) zoals een verpleeghuis, verzorgingshuis, begeleid wonen? Vraag uw zorginstelling welke aanpassingen zij voor u kunnen regelen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt een vaste eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Deze bijdrage is inkomensonafhankelijk en vastgesteld op € 19 per 4 weken. Dit heet het abonnementstarief. Meerpersoonshuishoudens die niet AOW-gerechtigd zijn betalen helemaal geen eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Tegemoetkoming kosten bij chronische ziekte en handicap

Rekentool CAK

Nadat uw melding is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Wmo telefonisch contact met u op. In dit gesprek bespreekt u uw probleem. De medewerker geeft u advies over mogelijke oplossingen. Als u tijdelijk bent aangewezen op een woonvoorziening wordt u doorverwezen naar de thuiszorgwinkel. Heeft u permanent een woonvoorziening nodig, dan komt de medewerker bij u thuis om samen met u te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat u na akkoord ondertekent. Hierna is de aanvraag definitief.

Leest u van tevoren de folder ‘Meedoen en zelfstandig blijven’ door om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het gesprek met de medewerker van de afdeling Wmo. Het is raadzaam om u in het gesprek bij te laten staan door iemand uit uw omgeving. Heeft u niemand in uw omgeving, dan kunt u ook een cliëntondersteuner vragen u te helpen. Vraag het Sociaal Wijkteam om hulp of kijk op de sociale kaart www.socialekaarthaarlem.nl. Cliëntondersteuning is gratis.

Bij een grote of dure woningaanpassing wordt altijd eerst gekeken of u naar een andere passende woning kunt. Als u de verhuizing niet binnen een redelijke periode kunt oplossen, kunt u mogelijk steun krijgen met de verhuiskosten. Dit kan bijvoorbeeld als u geen afspraak kan maken met uw woningcorporatie of lang ingeschreven staat bij de woonservice.

De gemeente biedt onder andere het volgende:

  • tegemoetkoming in de meerkosten van een verhuizing
  • losse woonvoorziening (bijvoorbeeld een toiletstoel of douchekruk of douchestoel)
  • aanpassing in of aan de woning (bijvoorbeeld een traplift)

Folder met informatie over de aanvraag, toekenning en de eigen bijdrage Wmo (pdf)

Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de gemeente, dan kunt u kiezen tussen een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Hieronder wordt het verschil uitgelegd.

Voorziening in natura

Bij een voorziening in natura regelt de gemeente de aanpassing van uw woonhuis voor u. De gemeente heeft met verschillende leveranciers en zorgaanbieders contracten afgesloten. In overleg met u leveren zij de aanpassing van uw woonhuis. U hoeft dan zelf verder niks meer te doen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat u kunt besteden aan de ondersteuning die u nodig heeft. Met een PGB kiest u zelf uw hulpverlener of leverancier. U krijgt de beschikking over een bedrag dat de gemeente heeft overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Declaraties door aanbieders kunt u vervolgens opsturen naar de SVB, waarna de SVB uw aanbieder betaalt. Dit wordt ook wel uw trekkingsrecht genoemd.

Een PGB krijgt u alleen voor individuele maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of een traplift. U kunt geen PGB aanvragen voor collectieve voorzieningen zoals de Regiorijder. U kunt meer informatie over het PGB vinden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In aanmerking komen voor een PGB

Bij een PGB komt veel kijken. Zo vindt u hier een 10-punten plan van wat u minimaal moet weten en kunnen om met een PGB om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan administratie, het aansturen van een zorgaanbieder en de juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap. Ga daarom na of u dit voldoende begrijpt en kan. De gemeente loopt samen met u dit 10-punten plan door.

De gemeente Zandvoort wil haar dienstverlening constant verbeteren. Daarom is het belangrijk dat u het ons laat weten als u vindt dat er fouten zijn gemaakt bij behandeling van uw hulpvraag. U kunt dat doen door een klacht of een bezwaar in te dienen.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de gemeente u heeft bejegend bij het behandelen van uw hulpvraag.

Bezwaar tegen beschikking van de gemeente

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw Wmo-melding, dan kunt u bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie vindt u in de folder Klacht en bezwaar (pdf).

Klacht indienen over de geleverde zorg

Bent u ontevreden over de geleverde zorg, dan kunt u bij de zorgverlener een klacht indienen. De zorgverleners zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen.

Niet eens met eigen bijdrage

Bent u het niet eens met de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage, of heeft u klachten over het CAK? Meld u dit dan bij het CAK.

Contact opnemen met het CAK

Heeft u vragen over opvoeden, het huishouden, een beperking of werk dan kunt u terecht bij verschillende organisaties. Het regelen hiervan kan ingewikkeld zijn en het is daarom fijn als iemand u hierbij begeleidt. U kunt bijvoorbeeld een familielid, vriend(in), buur of een ander vertrouwd persoon vragen om u te helpen.

Als niemand uit uw eigen omgeving u hierbij kan helpen, dan zijn er verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners die u kunnen adviseren, met u meedenken en u helpen met het krijgen van passende voorzieningen. Deze hulp is gratis.

In de folder Cliëntondersteuning (pdf) vindt u meer informatie en de contactgegevens van deze organisaties.