Gewoon in Zandvoort

Gemeente Zandvoort is een aanbestedingsprocedure gestart voor de verwerving van het Sociaal Wijkteam, de Maatwerkvoorzieningen Begeleiding en op termijn, mogelijk onderdelen van de Sociale Basisondersteuning.

Directe aanleiding voor deze aanbestedingsprocedure is het aflopen van de huidige overeenkomsten voor deze voorzieningen en de uitkomsten van de evaluatie van het Sociaal Wijkteam. We willen een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen aanbieden, die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Zandvoort. Centraal staan de behoeften van inwoners en de kracht van het dorp. Met de nieuwe werkwijze willen we ook meer duidelijkheid bieden voor organisaties en inwoners.

Gemeente Zandvoort wil dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, redzaam zijn en kunnen meedoen in het dagelijkse leven. Daarbij maken mensen zoveel mogelijk gebruik van de oplossingen die zij zelf kunnen vinden. Dat kan samen met vrienden, buren, wijkgenoten en waar nodig met professionals.

In het huidige stelsel van gesubsidieerd en gecontracteerd aanbod werken we samen met een groot aantal (zorg- en welzijns)organisaties, met elk hun specialisme en deskundigheid. Hierdoor is het soms onduidelijk bij wie inwoners terecht kunnen als ze ondersteuning nodig hebben. Maar ook de aanbieders vinden nu niet altijd de ruimte om passende ondersteuning te bieden en zij merken soms veel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken. Daarnaast merkt het wijkteam dat zij steeds moeilijker vragen krijgen van inwoners, waardoor zij minder tijd overhouden om echt actief te zijn in de wijk. Kortom, de ondersteuning is nu onoverzichtelijk georganiseerd en de administratieve lasten zijn zwaar.

Tijd voor een andere aanpak waarbij de ondersteuning zich richt op alle ondedelen van het welzijn van de inwoners. Met oplossingen die passen bij hun behoeften en talenten, en waarbij vrienden, familie en buren meehelpen. En waarin professionals wanneer nodig de ruimte hebben om ondersteuning te bieden. Ondersteuning die makkelijk en herkenbaar in de wijk beschikbaar is tegen beheersbare kosten. Kortom: Gewoon in Zandvoort.

Om de samenwerking te verbeteren, heeft de gemeente voor een dialooggerichte aanbesteding gekozen. De gemeente koopt twee vormen van ondersteuning in: Basisondersteuning en Sociaal Wijkteam. Twee vormen van ondersteuning binnen één opdracht. Gezamenlijk dragen ze bij aan de ondersteuning van alle inwoners van Zandvoort.

In een aantal gesprekken tussen de gemeente en geselecteerde aanbieders geven we nader invulling aan de opdracht. Hierna moeten de geselecteerde aanbieders hun definitieve aanbieding in. De gemeente bepaalt aansluitend de winnende aanbieding.

Geselecteerde aanbieders 1e dialoogfase

Op 23 september 2021 zijn de aanbieders definitief geselecteerd om deel te nemen aan de 1e dialoogfase van de aanbestedingsprocedure. De geselecteerde aanbieders:

  • Pluspunt Zandvoort en Kennemerhart (als combinatie)
  • MeerWaarde
  • Prodeba
  • RIBW/KAM

Het vervolg

Met deze aanbieders worden in september en oktober 2021 gesprekken gevoerd over de inhoud van de opdracht. Aanbieders kunnen daarna een vervolgaanmelding doen. Na een nieuwe selectie vindt een 2e dialoog plaats met maximaal 2 samenwerkingsverbanden. Deze dialoog gaat over de verdere invulling van de dienstverlening. Daarna vindt de definitieve inschrijving en gunning plaats en start de implementatiefase. Meer informatie over het proces staat onder het kopje Planning. 

Kunnen aanbieders die zich niet hebben aangemeld of niet zijn geselecteerd nog ondersteuning bieden?

Aanbieders die zich niet hebben aangemeld of niet zijn geselecteerd kunnen in een later stadium alsnog aansluiten bij een geselecteerde partij. Dat kan als in de volgende fase samenwerkingsverbanden worden gevormd, als de definitieve inschrijving door samenwerkingsverbanden plaatsvindt of zelfs nog na gunning. Dat is in lijn met het uitgangspunt om toe te werken naar een beperkt aantal strategische partners voor de gemeente en andere partijen in het dorp. 

Andersom is het zo dat de nu geselecteerde aanbieders geen garantie hebben dat zij straks daadwerkelijk hun diensten kunnen aanbieden. Zij kunnen in het vervolg van de aanbestedingsprocedure nog afvallen. Maar zij kunnen misschien ook in een later stadium weer aansluiten.

De subsidieafspraken in de sociale basis zoals we die nu kennen, lopen tot 2024. Het is mogelijk dat vanaf 2024 onderdelen van de thematafels (denk aan ‘Redzaam in het dagelijks leven’) in de sociale basis worden toegevoegd aan de opdracht voor Basisondersteuning. Ook onderzoeken we in de aanloop naar 2024 of de overige thematafels kunnen worden samengevoegd tot één integrale opdracht ‘Meedoen’, in samenhang met de maatwerkvoorziening Dagopvang. Deze laatste ontwikkeling wordt niet meegenomen in deze aanbesteding.

  • Preselectiefase: mei 2021 – september 2021
  • 1e dialoogfase: september 2021 – december 2021
  • 2e dialoogfase: januari 2022 – maart 2022
  • Inschrijf- en gunningsfase: maart 2022 – mei 2022
  • Implementatiefase: juli 2022 – december 2022

Het pad van de aanbesteding en relevante data  (pdf, 135 KB)

Vragen voor partners in het sociaal domein 

Waar kan ik informatie vinden over de visie op: Gewoon in Zandvoort?

Binnen de verwervingsstrategie, pdf 2,3MB vastgesteld door het college op 23 maart 2021 kunt u meer lezen over de achtergrond Gewoon in Zandvoort.

Waar kan ik informatie vinden over de aanbestedingsprocedure?

Voor informatie over de aanbestedingsprocedure kunt u het preselectiedocument, pdf 1,9MB raadplegen.

Wat is de uiterlijke aanmelddatum voor deelname aan de eerste dialoogfase?

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de eerste dialoogfase. 

Wie begeleidt de gemeente Zandvoort in de aanbestedingsprocedure?

Sinds 1 januari 2018 is er een ambtelijke samenwerking tussen gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. Vanaf deze datum voert gemeente Haarlem de ambtelijke dienstverlening voor gemeente Zandvoort uit. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie van gemeente Haarlem ook voor het bestuur van gemeente Zandvoort werkt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gemeentelijke beleid van gemeente Zandvoort.

Met deze aanbestedingsprocedure besteedt gemeente Haarlem aan namens gemeente Zandvoort.

Ik wil mij aanmelden op Negometrix. Hoe kan dit?

Binnen Negometrix kunt u zoeken naar de aanbesteding ‘Basisondersteuning en Sociaal Wijkteam’, met Negometrix kenmerk 177662. Hierna kunt u zich aanmelden.

De aanbesteding is ook te bereiken via de onderstaande link:

platform.negometrix.com/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=177662 .

Nadere informatie over het werken met Negometrix kunt u vinden op:
support.negometrix.com/nl/support/home

Waar kan ik vragen en antwoorden teruglezen?

In de Nota van Inlichtingen staan alle vragen en antwoorden. De Nota staat op Negometrix. 

Wanneer begint de gunningsfase?

Deze fase start naar verwachting in april 2022 en eindigt in mei 2022. Deze fase heeft tot doel de winnende aanbieder - dat wil zeggen de aanbieder met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) - aan te wijzen.

Wat zijn de aanbestedingsvoorwaarden?

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Dan verwijzen wij u naar het preselectiedocument, hoofdstuk 11. Klik hier om het document te openen.

Vragen voor partners in het sociaal domein

Kan ik alleen zelfstandig meedoen of ook in samenwerkingsverband?

Beide is mogelijk. 

Als ik geen strategisch partner ben in de dialoogfasen, kan ik dan wel onderdeel zijn van de verwerving?

In de dialoogfasen gaat gemeente Zandvoort in gesprek met de strategisch partners. Overige partners kunnen in een later stadium aansluiten bij een samenwerkingsverband, waardoor zij toch actief kunnen zijn.

Kan ik als huidige partner van gemeente Zandvoort binnen het sociaal domein meer informatie krijgen over de  toekomstige opdracht?

Gezien de juridische voorwaarden aan een aanbesteding is het niet mogelijk om onze huidige partners van meer informatie te voorzien. Alle vragen kunnen worden gesteld via Negometrix. Vragen over de huidige contractperiode kunt conform de werkwijze bespreken met uw account- en contractmanager.

Vragen voor inwoners

Ik ben een inwoner en maak gebruik van het huidige aanbod. Wat betekenen deze veranderingen voor mij?

Voor inwoners die gebruik maken van het huidige aanbod zorgt de gemeente voor een passende plek in de nieuwe situatie. Zodra hierover meer bekend is worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarvan zij nu gebruik maken. Naar verwachting is in juni 2022 meer bekend.

Vragen voor medewerkers

Ik ben medewerker van een organisatie die nu actief is in een zorginstelling. Wat betekenen deze veranderingen voor mij?

De gemeente begrijpt dat deze aanbestedingsprocedure vragen kan oproepen over de toekomst van uw organisatie en/of functie. We wijzen medewerkers erop dat u vragen kunt stellen in de eigen organisatie, omdat antwoorden afhankelijk zijn van de positie die een organisatie inneemt binnen de aanbesteding. 

Ik ben medewerker en ik wil graag meedenken in de dialoogfasen. Kan dit?

Als de organisatie waarvoor u werkt zich heeft aangemeld voor de dialoogfasen, kan u uw input geven aan uw bestuurder.