Gewoon in Zandvoort

De gemeente Zandvoort wil dat alle inwoners zich prettig voelen, redzaam zijn en kunnen meedoen in hun eigen leefomgeving. Maar soms lukt dat (even) niet meer. Gewoon in Zandvoort is een aanpak waarbij inwoners van Zandvoort, laagdrempelig en passend, ondersteuning kunnen vinden in hun eigen leefomgeving. Met Gewoon in Zandvoort geeft de gemeente Zandvoort een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met partners in het dorp. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gestart voor het Sociaal Wijkteam en de ambulante begeleiding. 


Voor inwoners die gebruikmaken maken van het huidige aanbod van het Sociaal Wijkteam of ambulante begeleiding, zorgt de gemeente dat er ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning is. Continuïteit van ondersteuning en voortbouwen op wat werkt is hierbij van groot belang.  Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met wat passend is voor de inwoner. Zodra meer bekend is over de uitkomst worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarvan zij nu gebruik maken. Naar verwachting is er in juni 2022 meer bekend.
 

De aanleiding voor deze aanbestedingsprocedure is het aflopen van de huidige overeenkomsten voor Ambulante Begeleiding en de uitkomsten van de evaluatie van het Sociaal Wijkteam. In de huidige situatie werken we samen met een groot aantal organisaties, elk met hun specialisme en deskundigheid. Hierdoor is het soms onduidelijk bij wie inwoners terecht kunnen als er ondersteuning nodig is. Inwoners moeten soms meerdere keren hun verhaal vertellen en krijgen te maken met een andere hulpverlener als zij begeleiding nodig hebben. De aanbieders ervaren nu niet altijd de ruimte om passende ondersteuning te bieden en zij merken soms veel tijd kwijt te zijn aan administratieve taken. Daarnaast merkt het Sociaal Wijkteam dat zij steeds moeilijkere vragen krijgen van inwoners die zij doorverwijzen naar ambulante begeleiding, waardoor zij minder tijd overhouden om echt actief te zijn in de wijk.

Om redzaam te kunnen zijn en mee te kunnen doen is soms ondersteuning nodig die aansluit bij het gewone dagelijks leven en bij de individuele mogelijkheden en behoefte van inwoners. Daar waar dat kan kijken we naar wat iemand zelf of samen met zijn of haar sociale netwerk kan, versterken we de redzaamheid en wordt gebruik gemaakt van algemene voorzieningen. Deze zijn toegankelijk zonder uitgebreid onderzoek en geven mensen de mogelijkheid om zelf afspraken te maken over welke vorm van ondersteuning zij prettig vinden. Dergelijke ondersteuning draagt bij aan preventie van meer complexe vragen en problemen. Als het nodig is kan zonder steeds opnieuw je verhaal te vertellen, meer specialistische ondersteuning worden geboden. Zo ontstaat samenhang in de ondersteuning die vanuit het wijkteam en vanuit begeleiding geboden kan worden. De gemeente wil dit organiseren door de opdracht voor deze ondersteuning onder te brengen bij één samenwerkingsverband. 
 

De aanbestedingsprocedure van Gewoon in Zandvoort loopt van april 2021 t/m mei 2022. De implementatie begint daarna.

  • Preselectiefase: van mei 2021 tot september 2021
  • 1e dialoogfase: van september 2021 tot december 2021
  • 2e dialoogfase: van januari 2022 tot maart 2022
  • Inschrijf- en gunningsfase: van april 2022 tot mei 2022
  • Implementatiefase: van juni 2022 tot december 2022

Bekijk voor de planning ook de factsheet 'Het pad van de aanbesteding'.

Wat zijn de uitkomsten van de eerste dialoog?

In de eerste dialoog is besproken wat wel en niet in de opdracht van Gewoon in Zandvoort past. Het college van Zandvoort heeft besloten dat het Sociaal Wijkteam en Ambulante Begeleiding onderdeel zijn van de opdracht Gewoon in Zandvoort. Vanwege de nauwe relatie tussen Gewoon in Zandvoort en de ondersteuning in de Sociale Basis is het belangrijk dat deze goed op elkaar aansluiten. Voor 2024 en verder start eind 2022 een nieuw subsidietraject voor de Sociale Basis, wat moet zorgen voor een optimale aansluiting. Na de afronding van de eerste dialoog zijn de geselecteerde partijen uitgenodigd zich als samenwerkingsverband in te schrijven voor de tweede dialoog.

Wie is het geselecteerde samenwerkingsverband voor de tweede dialoog?

De tweede dialoog gaat over de verdere invulling van de gevraagde dienstverlening. Op 1 februari 2022 zijn de volgende aanbieders definitief geselecteerd om door te gaan naar de tweede dialoogfase:
•Stichting Pluspunt Welzijn met RIBW K/AM, Meerwaarde, Kennemerhart, Prodeba en SIG als onderaannemers.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Met de geselecteerde partijen worden in februari en maart 2022 dialooggesprekken gevoerd. Deze gaan over de volgende onderwerpen:

•Werken vanuit het perspectief van de inwoner
•Benutten van de kracht van de wijk
•Een samenhangende aanpak zonder schotten
•Samenwerken met alle betrokkenen, met respect voor ieders rol en belang
•Transitie en continuïteit.

De uitkomsten van deze gesprekken worden verwerkt in een Uitnodiging tot Inschrijving. Daarna kan het samenwerkingsverband dat meedoet aan de dialoog een inschrijving doen. De gunning van de opdracht is naar verwachting in mei 2022. Dit proces is weergegeven in de factsheet ‘Het Pad van de aanbesteding’.

 

Wat is de status van de selectie voor aanbieders?


De selectie heeft betrekking op deelname aan de tweede dialoogfase van de aanbestedingsprocedure en de mogelijkheid om een inschrijving te doen voor de definitieve opdracht. Aanbieders die zich niet hebben aangemeld of niet zijn geselecteerd kunnen in een later stadium alsnog als combinant of onderaannemer aansluiten bij de geselecteerde partij. Dat kan als de definitieve inschrijving plaatsvindt door het samenwerkingsverband, of zelfs nog na gunning. En alleen mét instemming van de geselecteerde partij. Andersom is het zo dat de nu geselecteerde aanbieders geen garantie hebben dat zij straks daadwerkelijk hun diensten kunnen aanbieden; hier zal de procedure eerst zorgvuldig voor moeten worden doorlopen en een geldige inschrijving en gunning hebben plaatsgevonden.

Ik ben medewerker van een organisatie die nu actief is in het Sociaal Wijkteam of de Ambulante Begeleiding. Wat betekenen deze veranderingen voor mij?

Wij begrijpen dat deze aanbestedingsprocedure vragen kan oproepen over de toekomst van de organisatie waar u nu voor werkt of voor de toekomst van uw functie. Medewerkers kunnen vragen in de eigen organisatie stellen, omdat antwoorden afhankelijk zijn van de positie die een organisatie inneemt binnen de aanbesteding.

Kan ik als medewerker meedenken in de dialoogfasen?

Als de organisatie waar u voor werkt zich heeft aangemeld voor de dialoogfasen, kunt u uw input meegeven aan de organisatie waarvoor u werkt.

Waar kan ik vragen stellen over de aanbesteding?

Wij maken bij deze aanbesteding gebruik van Negometrix als aanbestedingsplatform. Alle communicatie over deze procedure loopt via Negometrix. Het is niet toegestaan om op andere wijze met de gemeente te communiceren over deze aanbesteding.

Hoe kom ik meer te weten over de aanpak Gewoon in Zandvoort?

Onderaan deze pagina vindt u achtergrondinformatie over Gewoon in Zandvoort onder het kopje ‘belangrijke documenten'. Als u op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen rondom Gewoon in Zandvoort kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Sociaal Domein.

Hoe kan ik in contact komen met (eventuele) samenwerkingspartners?

De aanbestedingsprocedure vraagt van partners om samenwerkingsverbanden te vormen die gezamenlijk verantwoordelijk worden voor de opdracht Gewoon in Zandvoort. Er is een lijst met contacten van geïnteresseerde partners samengesteld. Via deze lijst kunt u in contact komen met andere geïnteresseerden en met geselecteerde partijen die zich hiervoor hebben opgegeven. Door een mail te sturen naar gewoonin@zandvoort.nl o.v.v. ‘aanmelden contactenlijst Gewoon in Zandvoort’ wordt u opgenomen in de lijst. Vermeld de contactgegevens van uw organisatie en uw contactpersonen. Iedere woensdag wordt de contactenlijst geüpdatet en naar de partijen gestuurd.

Aanbieders die zich niet hebben aangemeld of niet zijn geselecteerd voor de aanbesteding kunnen in een later stadium alsnog als combinant of onderaannemer aansluiten bij een geselecteerde partij. Dat kan als de definitieve inschrijving door samenwerkingsverbanden plaatsvindt of zelfs nog na gunning. Dit met instemming van een geselecteerde partij.

Wat zijn de kenmerken van de aanbestedingsprocedure Gewoon in Zandvoort?

De aanbestedingsprocedure die de gemeente heeft gekozen bestaat uit twee dialoogfasen waarin met aanbieders wordt gesproken over de scope en perceelindeling van de opdracht (eerste dialoog) en over de inhoud van de opdracht (tweede dialoogfase). Hierbij is de visie van de gemeente en de ervaring en deskundigheid van de aanbieders leidend. Deze twee fases zullen leiden tot de invulling van de definitieve opdracht Gewoon in Zandvoort. De aanbieders worden geselecteerd op basis van kwaliteitscriteria en het gezamenlijk kunnen voldoen aan het uitvoeren van de hele opdracht.

Als u problemen heeft met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en bescheiden of iets anders met het gebruik van het aanbestedingsplatform, kunt u contact op te nemen met de helpdesk van het aanbestedingsplatform. Zij zijn te bereiken via servicedesk@negometrix.com of telefonisch  +31 (0) 85 20 84 66. (alleen op kantooruren)