Privacy

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. De gemeente moet zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en andere wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

De uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (Belastingdienst, SVB, verzekeringsmaatschappijen) is ook in de wet geregeld.

KopieID

Wij kunnen u ook vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt meer hierover lezen en de app downloaden op www.rijksoverheid.nl

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De gemeente  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

De gemeente mag geen gegevens verzamelen over websitebezoekers  jonger dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker op onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

De gemeente heeft maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of  dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@zandvoort.nl.

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die wij verwerken. U kunt een inzage verzoek indienen. De gemeente behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
 • U kunt de gemeente vragen uw gegevens te verwijderen als u vindt dat de gemeente geen geldige reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen.
 • U kunt een klacht bij de gemeente indienen als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt zijn. Daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • U kunt uw verzoek sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente via fg@zandvoort.nl of per post naar het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voor een aantal online overheidsdiensten heeft u DigiD  nodig. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben, en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

Meer informatie en het aanvragen van DigiD op de website DigiD 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@zandvoort.nl.