Omgevingsvisie

Zandvoort is een plek waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met ongeveer 17.000 inwoners en ieder jaar zo’n 3 miljoen bezoekers. En ook een plek met vele uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een economie het hele jaar rond die ook duurzaam is? Hoe blijft Zandvoort een attractieve badplaats waar je ook prettig kunt wonen? En hoe gaan we om met de druk op de woningmarkt en de schaarse ruimte? Deze en andere vragen beantwoorden we met elkaar in de omgevingsvisie voor Zandvoort in 2040.

In de omgevingsvisie staat hoe we in Zandvoort omgaan met ontwikkelingen van de toekomst. Bijvoorbeeld hoe we richting geven aan:

 • mobiliteit en bereikbaarheid van en naar het dorp
 • meer ruimtelijke samenhang en kwaliteit in de woon- en leefomgeving
 • het groeiende toerisme en de druk op de schaarse ruimte en leefbaarheid
 • een duurzame en circulaire economie
 • de behoefte aan meer woningen die betaalbaar zijn
 • het vergroenen van het dorp en de energietransitie
 • sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid en sport, sociale cohesie en vergrijzing
 • de toekomst van ons cultureel erfgoed

De omgevingsvisie gaat ook over wat inwoners van Zandvoort en gemeente Zandvoort samen kunnen doen. In de omgevingsvisie staat hoe Zandvoort met alle uitdagingen en veranderingen een fijne plek wil blijven voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Continu in ontwikkeling

De omgevingsvisie gaat over hoe Zandvoort eruit zou kunnen zien in 2040. De weg naar 2040 toe is een lange periode. Het kan zijn dat we onderweg de visie en onze ideeën over ons dorp moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door nieuwe kennis of inzichten.

Samen aan de slag

De komende tijd gaan we met Zandvoorters in gesprek over hoe zij denken dat Zandvoort er in de toekomst uit kan gaan zien. Lees hier hoe.

Gemeente, provincie, Rijk

De Zandvoortse Omgevingsvisie gaat over de Zandvoortse opgaven in de toekomst. Dit kan natuurlijk niet los worden gezien van ontwikkelingen in de regio om ons heen. Denk aan ontwikkelingen in Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam met alle uitdagingen die daarbij horen, zoals bereikbaarheid, verduurzaming en een gezonde leefomgeving.

Samen onze leefomgeving bepalen

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van steden en dorpen. Met minder regels en eenvoudigere procedures. Zo kunnen we ook in Zandvoort beter inspelen op ontwikkelingen van de toekomst. Zoals de groei van het toerisme en de ontwikkeling van de kustlijn, de behoefte aan betaalbare woningen. En ook het belang van bereikbaarheid in de regio en de energietransitie.

De Omgevingswet betekent ook nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer mogelijkheden voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Op deze manier dragen inwoners en gemeente sámen bij aan de ambities van Zandvoort: een ondernemend, duurzaam en attractief dorp. Met als uitgangspunt: samen bepalen wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving. Met minder regels en eenvoudigere procedures voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Waarom een nieuwe wet?

Er zijn op dit moment heel veel verschillende wetten en regels die gaan over het inrichten van de leefomgeving in dorpen en steden. Het ingewikkelde geheel aan regels dat is ontstaan en de snel veranderende samenleving, vragen om een nieuw en beter systeem.

Wat bepaalt de wet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle andere wetten en regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. De nieuwe wet is bedoeld om het initiatiefnemers makkelijker te maken om kwalitatief goede plannen in gang te zetten. Met minder regels en meer ruimte voor lokaal maatwerk. De nieuwe wet schrijft voor dat gemeenten hiervoor een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen.

Wanneer gaat de wet in?

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking: één wet voor de inrichting van de leefomgeving. Met minder regels dus, eenvoudigere procedures en meer mogelijkheden voor inwoners en initiatiefnemers.

Makkelijker en sneller

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker en sneller duidelijk wat kan en past in ons dorp. Dit helpt om beter in te spelen op de ontwikkelingen van de toekomst, zoals de groei van het toerisme, de behoefte aan betaalbare woningen voor Zandvoorters, het belang van regionale bereikbaarheid en de energietransitie. 

Andere werkwijze

De Omgevingswet betekent nieuwe procedures en een andere werkwijze. Dit moet zorgen voor meer ruimte voor ideeën en plannen van inwoners, organisaties en bedrijven. Van initiatiefnemers wordt verwacht dat zij in beeld brengen of de plannen ook (financieel) haalbaar zijn. En het wordt nog belangrijker om zelf de omgeving en de mensen die het aangaat mee te nemen in de plannen. De gemeente zorgt voor een snellere, samenhangende beoordeling en bewaakt daarnaast de zorgvuldigheid. Dit alles met als doel: goede initiatieven voor Zandvoort mogelijk maken.

Zo dragen inwoners en gemeente samen bij aan de ambities van Zandvoort. Met als uitgangspunt: samen bepalen we de toekomst van Zandvoort.

Alle regels voor onze leefomgeving

Het omgevingsplan van een gemeente bevat de spelregels voor de inrichting van de leefomgeving. Deze leefomgeving bestaat uit gebouwen, bomen, water, bodem, wegen, natuur, enzovoort. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op. Op dit moment zijn deze regels nog verspreid over meerdere bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Dit is niet overzichtelijk.   

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bundelt de regels. Dit geeft overzicht. Hierdoor kunt u eenvoudig zien of u wel of geen vergunning nodig heeft voor wat u wilt realiseren. Het aanvragen van meerdere vergunningen hoeft in de toekomst dus niet meer.  

Van meer bestemmingsplannen naar één omgevingsplan

De Omgevingswet bepaalt dat elke gemeente vanaf 1 januari 2021 een omgevingsplan moet hebben. Alle huidige bestemmingsplannen worden in het omgevingsplan vanaf die datum samengevoegd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een actueel omgevingsplan dat wij als gemeente in 2023 klaar willen hebben. De omgevingsvisie dient als basis voor het omgevingsplan. 

Stap voor stap

Het omgevingsplan maken we stap voor stap. Wij gaan per gebied aan de slag met het plan. De komende tijd volgt op deze site meer informatie over het omgevingsplan en hoe u hierbij wordt betrokken.

Omgevingsplan strand

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het Omgevingsplan strand. Hierin staan alle regels voor evenementen en watersport op en bij het strand. Dit plan is als pilot volgens de Omgevingswet tot stand gekomen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Dit omgevingsplan wordt later onderdeel van het overkoepelende Omgevingsplan Zandvoort.

Samen werken aan de toekomst

Hoe gaat Zandvoort er in de toekomst uit zien? Daarvoor gaan we in 2020 in gesprek met de Zandvoorters. We organiseren:

 • strandtafelgesprekken en ontbijtsessies met ondernemers, gebouweigenaren en andere belanghebbenden
 • ontwerpateliers met institutionele partijen  en partners
 • interactieve inloopavonden, expedities en enquêtes voor bewoners, bezoekers en toeristen

Wat willen we voor Zandvoort?

In de omgevingsvisie komen allerlei vraagstukken samen. De gesprekken met bewoners en ondernemers geven input op vijf hoofdthema’s en hun onderlinge samenhang:

1) Ruimte
Hoe gaan we om met de druk op de schaarse ruimte? Hoe zorgen we voor meer betaalbare woningen? En hoe zorgen we voor samenhang en een prettige woon- en leefomgeving?

2) Economie
Hoe gaan we om met het groeiend toerisme? Hoe organiseren we een economie het hele jaar rond die duurzaam en circulair is?

3) Sociaal-maatschappelijk
Hoe gaan we om met vraagstukken als gezondheid en sport, vergrijzing en sociale samenhang in de wijken?

4) Duurzaamheid
Hoe vergroenen we Zandvoort? Wat is nodig voor de energietransitie?

5) Mobiliteit
Hoe houden we Zandvoort bereikbaar én leefbaar? En hoe gaan we slimmer om met mobiliteit?

Ook meedenken over de toekomst van Zandvoort?

U bent van harte welkom. Binnenkort vindt u hier meer informatie met een overzicht van de gesprekken.

Gerelateerde onderwerpen