Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij gemeente Zandvoort? Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u een vergoeding in leefgeld aanvragen. Afhankelijk van waar u verblijft, krijgt u leefgeld voor eten en drinken, woontoeslag en/of persoonlijke uitgaven zoals kleding.

De vergoeding in leefgeld is, afhankelijk van uw verblijfslocatie en situatie, bedoeld voor:

 • maaltijden;
 • kleding;
 • andere persoonlijke uitgaven;
 • verblijft u bij een particulier opvangadres, bijvoorbeeld een gastgezin? Dan krijgt u ook een woontoeslag. Daarmee kunt u bijdragen aan de kosten van het huishouden. 

Hieronder ziet u de bedragen waar u recht op heeft. De genoemde bedragen zijn per persoon per maand.

Als u in een gemeentelijke opvang verblijft (hotel)

 • eten en drinken: € 205,-. Dit geldt alleen als eten en drinken niet inbegrepen is bij de gemeentelijke opvanglocatie waar u verblijft. Is eten en drinken wel inbegrepen, dan heeft u hier geen recht op.
 • persoonlijke uitgaven: € 55,-

Als u in een particuliere opvang verblijft (zoals een gastgezin)

 • eten en drinken: € 205,-
 • persoonlijke uitgaven: € 55,-
 • woontoeslag voor een volwassene: € 215,-
 • woontoeslag voor een kind jonger dan 18 jaar: € 55,-

Om in aanmerking te komen voor leefgeld gelden deze voorwaarden:

 • U bent als vluchteling uit Oekraïne naar gemeente Zandvoort gekomen.
 • U verblijft in een gemeentelijke opvang (hotel) of in een particuliere opvang (zoals een gastgezin).
 • U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer onder de kop ‘Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)’.
 • U heeft een voor u toegankelijke bankrekening. Heeft u dit niet, lees meer onder de kop ‘Nederlandse bankrekening’.
 • U heeft (nog) geen inkomsten uit werk.
 • U doet de aanvraag in het Engels of Nederlands (Latijns alfabet).

Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

Het is belangrijk dat u staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het openen van een rekeningnummer en het ontvangen van leefgeld. 

Nederlandse bankrekening openen

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen (toegankelijke) betaalrekening hebben, kunnen bij banken als Bunq Bank een rekening openen. 
Onder de Engelse tekst staat een tekst met instructie in het Oekraïens Voor het openen van een rekening heb je bij deze bank geen BSN nodig.

Kijk ook op betaalvereniging.nl/oekraine voor meer informatie. 

Wijzigingen in uw verblijfslocatie

Verandert uw verblijfslocatie? Gaat u bijvoorbeeld naar een andere gemeente? Geef dit dan door.

Op welke wijze u uw adreswijziging kunt doorgeven hangt van uw situatie af. Klik op de link die op uw situatie van toepassing is voor informatie.

Verhuizing in en naar Haarlem - Gemeente Haarlem of Verhuizing naar het buitenland - Gemeente Haarlem 

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland dan registreert u zich in uw nieuwe woongemeente.

Voor vragen over adreswijzigingen kunt u contact opnemen met 14 023.

Inkomsten uit werk

Als er inkomsten zijn uit werk vervalt het leefgeld van degene die deze inkomsten heeft . Dit vervalt in de eerstvolgende maand nadat gestart is met werken. Wijzigingen in het inkomen kunnen doorgeven worden via leefgeld@haarlem.nl.

Download het Aanvraagformulier Leefgeld en stuur dit ingevuld een envelop met de gevraagde kopieën naar:  

 • In een envelop zonder postzegel sturen naar:
  Gemeente Haarlem
  Ter attentie van Balie Werk en Inkomen
  Antwoordnummer 238
  2000 VC Haarlem
 • Inleveren bij gemeente Haarlem, Zijlvest 39

Hulp bij invullen aanvraag leefgeld

Als mensen hulp willen bij het invullen van het formulier kan dit worden aangevraagd via leefgeld@haarlem.nl.

Living allowance for refugees from Ukraine

Did you flee from Ukraine and are you registered with the municipality of Zandvoort? If you do not have enough money to live on, you can apply for a living allowance. Depending on where you are staying, you can receive a living allowance for food and beverages, housing allowance and/or for personal expenses such as clothing.

The living allowance covers the following items and depends on your situation:

 • meals;
 • clothing;
 • other personal expenses;
 • if you are staying at a private shelter address, for example with a host family? If so, you will be receiving a housing allowance so you can contribute to the housekeeping expenses.

Below are the amounts to which you are entitled. The amounts listed are per person per month.

If you are staying in a municipal shelter facility (hotel)

 • food and beverages: € 205. This only applies if food and beverages are not included at the municipal shelter facility where you are staying. If food and beverages are included, you are not entitled to them.
 • personal expenses: € 55,-

If you are staying at a private shelter facility (such as a host family)

 • food and beverages: € 205,-
 • personal expenses: € 55,-
 • housing allowance for adults: € 215,-
 • housing allowance for children under 18: € 55,- per person

In order to be eligible for a living allowance the following must be met:

 • You have come to the municipality of Zandvoort as a refugee from Ukraine.
 • You are staying in a municipal shelter facility (hotel) or in a private shelter facility (such as a host family).
 • You are registered in the Basic Registration of Persons (BRP). Find more information under the heading 'Basic Registration of Persons (BRP)'.
 • You have a Dutch bank account. Find out more information under the heading 'Dutch bank account'.
 • You don’t have an income from work (yet).
 • You are submitting your application in English or Dutch (Latin alphabet).

Basic Registration of Persons (BRP)

It is important that you are registered with the Basic Registration of Persons (Basis Registratie Personen, BRP) of the municipality. You will then receive a Citizen Service Number (Burgerservicenummer, BSN). This is needed to open an account and receive the living allowance.

Dutch bank account

Refugees from Ukraine who do not have an operational bank account can open one at, for example, Bunq Bank. A text with instructions in Ukrainian can be found below the English text. You do not need to have a citizen service number (BSN) to open an account at this bank. More information can be found at, for example, the website of Bunq together.

More information: betaalvereniging.nl/en/oekraine

Changes in the place you are living

Are there changes in your residence address? Are you moving to another municipality for example? If so, you should report this to us. You can report changes about your place of residence by email to: leefgeld@haarlem.nl

Income from work

If someone receiving a living allowance receives income from work, the living allowance will be stopped in the month after this work is begun. Please inform us of any changes in income by sending an email to leefgeld@haarlem.n

Download and complete the Living Allowance Application Form, and send it in an envelope with the required copies to: 

 • Send it in an envelope without a stamp to:

Municipality of Haarlem
For the attention of ‘Balie Werk en Inkomen’
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

 • Deliver it personally to the Municipality of Haarlem at Zijlvest 39

Help completing the living allowance application form
To get help filling in the form, please send an email to leefgeld@haarlem.nl.

Грошова допомога для біженців з України

Якщо ви вимушено переїхали з України, зареєструвалися у муніципалітеті Зандворт та не маєте достатньо коштів на проживання, ви можете подати заявку на отримання грошової допомоги. В залежності від умов вашого проживання ви можете отримувати грошову допомогу на харчування, часткову компенсацію проживання та інші особисті витрати на зразок одягу тощо.

Розмір грошової допомоги залежить від вашої ситуації та покриває наступні витрати:

 • харчування;
 • одяг;
 • інші особисті потреби;
 • якщо ви проживаєте у приватному житлі, наприклад, у приймаючій сім’ї, то вам належить додаткова грошова допомога, завдяки якій ви зможете компенсувати частину витрат на проживання вашій приймаючій стороні.

Розмір допомоги

Ознайомтесь з розмірами допомоги, яку ви можете отримувати. Розмір допомоги вказано на одну особу за місяць.

Якщо ви перебуваєте у муніципальному місці проживання, наприклад, в готелі.

 • їжа та напої: 205 євро. Ця частина грошової допомоги виплачується лише за умови, що харчування не надається в муніципальному місці проживання. Якщо ви отримуєте харчування, ця частина допомоги вам виплачуватися не буде.
 • особисті потреби: 55 євро.

Якщо ви проживаєте у приватного власника (наприклад, у приймаючій сім’ї)

 • їжа та напої: 205 євро
 • особисті потреби: 55 євро
 • додаткова допомога на компенсацію витрат на проживання на дорослого: 215 євро
 • додаткова допомога на компенсацію витрат на проживання на дітей до 18 років: 55 євро на особу

Право на отримання грошової допомоги надається особам, які відповідають таким вимогам:

 • Ви прибули до муніципалітету Зандворт як біженець з України.
 • Ви перебуваєте у муніципальному місці проживання (наприклад, в готелі) або проживаєте у приватного власника (наприклад, в приймаючій сім’ї).
 • Ви зареєстровані у Реєстрі особистих даних. Додаткову інформацію про реєстрацію ви знайдете у розділі «Реєстрація в основному Реєстрі особистих даних (BRP)».
 • Ви маєте рахунок, відкритий в одному з банків Нідерландів. Додаткову інформацію про реєстрацію ви знайдете у розділі «Рахунок в банку».
 • Ви (ще) не маєте оплачуваної роботи.
 • Ви подали заявку на отримання матеріальної допомоги англійською чи нідерландською мовою (латиницею).

Реєстрація в основному Реєстрі персональних даних (BRP)

Вам необхідно зареєструватися в основному Реєстрі особистих даних (Basis Registratie Personen, BRP) в муніципалітеті. Після реєстації ви отримаєте індивідуальний реєстраційний номер (Burgerservicenummer, BSN). Ця реєстрація є необхідною для відкриття банківського рахунку та отримання грошової допомоги.

Рахунок в банку

Вимушені переселенці з України, яким потрібно мати рахунок в одному з банків Нідерландів, можуть відкрити такий рахунок, наприклад, в банку Bunq. Інструкція українською мовою подана під текстом англійською. Для відкриття рахунку саме в цьому банку вам не потрібен індивідуальний реєстраційний номер. Додаткову інформацію ви можете знайти на сайті  Bunq together.

Зміна місця проживання

Якщо ви змінюєте адресу вашого перебування та переїжджаєте, наприклад, в інший муніципалітет, вам необхідно повідомити про переїзд. Просимо вас надати інформацію про зміну адреси вашої адреси листом на ел. пошту: leefgeld@haarlem.nl

Оплачувана робота

Для особи, яка знаходить оплачувану роботу, виплата грошової допомоги припиняється з першого числа наступного місяця після початку офіційної роботи. Повідомте нас про те, що ви знайшли офіційну роботу за адресою електронної пошти: leefgeld@haarlem.nl

 

Завантажте форму Заявки на отримання грошової допомоги. Заповнену форму заявки разом з копією картки можна подати такими способами:

 • В конверті без поштової марки надіслати поштою за адресою муніципалітету Гарлем:

Gemeente Haarlem
Ter attentie van Balie Werk en Inkomen
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

 • Принести самостійно до муніципалітету Гарлем за адресою Zijlvest 39

Допомога при заповненні заявки на отримання грошової допомоги
Якщо вам потрібна допомога при заповненні заявки, напишіть нам за адресою електронної пошти: leefgeld@haarlem.nl.