Coronaherstelplan Zandvoort

Datum:

Ook ons dorp lijdt onder de coronacrisis. Eind januari hebben we u gevraagd om mee te denken over maatregelen om sterker uit de crisis te komen. Vele inwoners, organisaties en ondernemers hebben ons voorstellen gestuurd. Een groot gedeelte daarvan hebben we overgenomen. Graag presenteren wij u nu het coronaherstelplan waarbij we gebruik hebben gemaakt  van uw opmerkingen, ideeën en suggesties.

De gemeenteraad heeft dit plan vorige week vastgesteld. Hierin staan ook maatregelen om de gemeente als geheel te versterken.

Op deze pagina’s leggen we uit welke acties we uitvoeren en waarom we de maatregelen nemen. Ook vermelden we wat het gaat kosten. Dit betaalt de gemeente uit het Coronafonds. Hierin is in totaal 10 miljoen gereserveerd.

Het onderstaande is een samenvatting. Het volledige plan kunt u op onze website www.zandvoort.nl vinden. Heeft u vragen, aanvullende ideeën of opmerkingen? U kunt reageren via corona@zandvoort.nl

Maatschappelijke participatie

We willen investeren om Zandvoort gezonder en vitaler uit deze crisis te laten komen. Het accent ligt daarbij op het stimuleren van gezonde leefstijl en meer bewegen in deze coronatijd.

We willen voorkomen dat mensen vereenzamen of hun gezondheid achteruit gaat door corona. Sport is een goed middel om zowel te bewegen als onder de mensen te komen. Daarom is het juist nu belangrijk dat jong en oud mee kunnen blijven doen aan sport & bewegen en aan sociale activiteiten. Daarvoor zijn sportclubs en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties belangrijk. Deze moeten dus blijven voortbestaan, ondanks verlies aan inkomsten en leden vanwege corona.

Wat gaan we doen?

 • We ondersteunen het Cool 2be Fit programma voor 18plussers. Met deze leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.
 • De jeugd zit meer binnen tijdens de coronatijd en kans op vereenzaming en minder beweging neemt toe. Om dit te voorkomen willen we investeren in initiatieven om de jeugd in beweging en naar buiten te krijgen. Verenigingen krijgen een clubkadercoach die trainers ondersteunt op pedagogisch en didactisch vlak.
 • Verenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke instanties en onderwijsinstellingen in financiële nood door corona, kunnen subsidie krijgen om hun verlies (deels) te compenseren.
 • We ondersteunen de organisatie van een grote professionele marketingcampagne voor alle verenigingen in Zandvoort gericht op ledenwerving.
 • We leggen een kidstrack en/of pumptrack aan. Dit is erop gericht om inwoners uit te dagen tot bewegen. Bovendien is dit toegankelijk voor jong en oud om elkaar te ontmoeten.
  We breiden het Duintjesveld uit met een court voor tennis, handbal, voetbal en mogelijk ook padel. Dit draagt bij aan verdere uitbreiding en aantrekkelijkheid van het sportaanbod in Zandvoort.
 • We vormen een ‘Jongeren op Gezond Gewicht-team’ dat met scholen en clubs aan de slag gaat.
 • Naar verwachting zal het aantal gebruikers van de Voedselbank toenemen en daarom is een bijdrage hiervoor op zijn plaats.

Wat gaat dat kosten?

Voorlopig gaan we uit van € 552.500

Ondersteuning en zorg

Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke rol binnen onze samenleving. Deze organisaties leiden onder de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. We nemen een aantal maatregelen om hen te steunen, waaronder inzet van extra personeel.

Wat gaan we doen?

 • Sinds de uitbraak van het coronavirus kunnen veel activiteiten bij verschillende partners zoals de Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans en Pluspunt alleen in beperkte vorm doorgaan. De organisaties hebben plannen ingediend voor het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn om mensen (weer) mee te kunnen laten doen en eenzaamheid te voorkomen.
 • In samenwerking met Pluspunt / Jongerenwerk kijken we of we er een aanvraag bij het Rijk kunnen doen voor een bijdrage voor extra jongerenactiviteiten.
 • We ondersteunen bijeenkomsten voor zorgverleners, om ervaringen uit te wisselen en hun samenwerking te versterken.
 • We breiden tijdelijk het Sociaal Wijkteam uit aangezien er vanwege corona een groter beroep op hen wordt gedaan.
 • In aanloop naar een structurele oplossing voor dagopvang voor kwetsbare inwoners zorgen we voor een tijdelijke oplossing. Deze groep heeft het vanwege corona extra moeilijk.
 • We ondersteunen het initiatief van EcoSol om mensen in kwetsbare posities een plek bieden waar zij een bijdrage kunnen leveren aan een circulaire economie, maar ook vaardigheden opdoen die hen verder helpen richting werk en scholing.
 • In 2021 gaan we in Zandvoort van start met de campagne "Senioren en Veiligheid". Deze campagne heeft tot doel om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden van criminaliteit.
 • We willen de toenemende werkloosheid en schooluitval onder de Zandvoortse jeugd vanwege corona tegengaan. We verlenen subsidies voor initiatieven die de jeugd in de wijk opzoeken en bijeenkomsten of cursussen organiseren.
 • We ondersteunen Zorgbalans/De Zandstroom met een extra bijdrage bij de uitvoering van activiteiten voor mensen met een ‘haperend brein’.

Wat gaat dat kosten?

Een deel van de kosten betaalt het Rijk. Daarnaast is circa € 158.200 nodig van de gemeente.

Werk, Inkomen en Schulden

Vanwege de coronacrisis ziet een deel van onze inwoners inkomsten dalen waardoor zij rekeningen niet kunnen betalen en schulden oplopen. We nemen extra maatregelen om mensen met (dreigende) schulden op korte termijn te helpen. Daarnaast nemen we maatregelen om mensen aan het werk te houden en te helpen.

Wat gaan we doen?

 • Het plan ‘Geldzaken en geldzorgen’ wordt opgesteld om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval nu een laag inkomen hebben. Hiervoor worden communicatiecampagnes en bijeenkomsten georganiseerd.
 • We zetten extra instrumenten in om vanuit de schulddienstverlening de onderhandelingsprocessen met schuldeisers sneller tot een akkoord te brengen. Inwoners zijn dan sneller schuldenzorgvrij.
 • Via NewFuture zorgen we voor het (weer) op de rit krijgen van een studie, leer/werk traject of dienstverband voor jongeren met schulden.
 • We zetten extra in op de begeleiding en ondersteuningsmaatregelen naar betaald werk, in samenwerking met UWV en andere partners.  Daarnaast zetten we in op snelle matching via uitzendbureaus.
 • We helpen ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOZO-regeling met een aanbod voor re-integratie naar ander betaald werk.
 • In samenwerking met Pasmatch spannen we ons in voor de kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt waarbij we extra inzetten op scholing en begeleiding.
 • We creëren tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk voor werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • We helpen ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood. Dit zijn vrijwilligers die ondernemers in schulden ondersteunen.
 • Samen met Zandvoortse ondernemers willen we de Zandvoortpas uitbreiden.

Wat gaat dat kosten?

Een deel van de kosten van deze maatregelen betaalt het Rijk. Daarnaast is circa € 100.750 nodig van de gemeente.

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

Zandvoort heeft een lokale economie die verbonden is met het toerisme. De landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben onze ondernemers hard geraakt. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de kwaliteit van het Zandvoortse aanbod naar verwachting achteruit gaan. Met de onderstaande maatregelen wil de gemeente samen met de ondernemers aan de slag gaan om de lokale economie te herstellen.

Wat gaan we doen?

 • Ondernemers en instellingen die dat willen krijgen een tegoedbon voor advies door een onafhankelijke deskundige over hun bedrijfsvoering.
 • In 2020 gingen veel evenementen niet door. We willen evenementen in 2021 extra ondersteunen.
 • We stellen een bedrag beschikbaar voor lokale ondernemers binnen het F1 side-events programma voor facilitaire kosten zoals stroom, water, beveiliging, etc.
 • Zandvoort heeft meer te bieden dan alleen strand en horeca, juist ook voor inwoners uit de regio. We starten een regionale campagne om lokale ondernemers en instellingen te promoten.
 • Ondernemers, bewoners, verenigingen en partijen kunnen extra subsidie krijgen voor activiteiten die coronaproof zijn en zonder subsidie niet uitvoerbaar zijn.
 • We leggen geen Reclamebelasting op in 2021 
 • Leegstand, transformatie van functies en toename van online verkoop door digitalisering is toegenomen vanwege corona. We willen zorgen voor een kwalitatieve doorontwikkeling van het centrum.  Daarom willen we het Actieplan Centrum eerder dan gepland uitvoeren. Een voorbeeld is door samenwerking met eigenaren en ondernemers de uitstraling van panden in het centrum te verbeteren.
 • Door de coronacrisis is het nodig om de Toeristische Visie te actualiseren en te zorgen voor versnelling in de uitvoering. Dit geldt ook voor de Actie-Agenda Economische Visie, waar sport en zorg belangrijke pijlers van zijn.
 • In 2020 zijn vanaf 1 juni tot en met 1 november de terrassen uitgebreid om bezoekers veilig en gastvrij te kunnen ontvangen en de exploitatie (meer) rendabel te maken. Voor 2021 wordt een nieuw terrassenplan opgesteld zodra er zicht is op versoepelingen. Ook wordt de Haltestraat op bepaalde dagen en tijden afgesloten voor voertuigen en fietsers.
 • We helpen ondernemers te verduurzamen en zo kosten te besparen. Daarmee steunen we lokale ondernemers én dragen we bij aan een duurzamer samenleving.

Wat gaat dat kosten?

Hiervoor hebben we een bedrag van € 687.000 gereserveerd.

Overige maatregelen

Naast het bovenstaande nemen we ook maatregelen op het gebied van handhaving, een schoner strand en ondersteunen we wijkgerichte initiatieven.

Wat gaan we doen?

 • De gemeente gaat dit jaar extra inzetten op bewustwording en aandacht voor het opruimen en scheiden van het afval op het strand. Clean Teams houden het strand zwerfafvalvrij en motiveren mensen hun eigen afval op de juiste manier weg te gooien.
 • Elke wijk krijgt een bedrag om zelf te besteden. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het plaatsen van bankjes en bloembakken in de openbare ruimte of het creëren van een wijkmoestuin.
 • De afgelopen zomer was het soms erg druk met strandbezoekers door de coronamaatregelen. We willen voorbereid zijn op nieuwe drukte in 2021 en willen daarom extra handhavers in kunnen zetten op de drukke dagen.

Wat gaat dat kosten?

Hiervoor nemen we een bedrag op van € 60.000, de kosten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen.