Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter visie

Datum:

De gemeente Zandvoort werkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Zandvoort. De Omgevingsvisie is een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor Zandvoort en Bentveld in de toekomst en geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling. De visie beschrijft wat voor ontwikkelingen op de gemeente en haar inwoners afkomen en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Maar de visie gaat ook over het in stand houden en beheren van het waardevolle wat de gemeente op dit moment al heeft.

Het is te verwachten dat de Omgevingsvisie ook richting geeft aan de m.e.r.- beoordelingsplichtige activiteiten. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage, het brengt in beeld welke effecten plannen hebben op het milieu, bijvoorbeeld over de gevolgen die plannen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Daarbij is het opstellen van een m.e.r. verplicht, omdat de Omgevingsvisie belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.  

De publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Deze notitie beschrijft welke alternatieven, omgevingsaspecten en effecten in het m.e.r. onderzocht gaan worden (ook wel de ‘reikwijdte’). Daarnaast geeft het informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt de basis voor het raadplegen van betrokken instanties en voor inspraak. De m.e.r. zelf wordt later, tegelijk met de Omgevingsvisie, ter inzage gelegd.

De notitie ter visie van 31 augustus tot 12 oktober 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt 6 weken ter visie van 31 augustus tot 12 oktober 2020. Bekijk de notitie (pdf) onine.

Zienswijzen indienen

Uw zienswijzen kunt u indienen via omgevingsvisie@zandvoort.nl of per post sturen naar gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van de milieueffectrapportage.

Meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl/omgevingswet.