Actieplan geluid gemeente Zandvoort 2019-2023 ter inzage

Datum:

Het actieplan richt zich op het geluid afkomstig van gemeentelijke wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Het college heeft eerder op 21 november 2017 de Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld. Hierin is het geluid dat wordt veroorzaakt door weg-, railverkeer en industrieterreinen in kaart gebracht. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een actieplan vindt plaats om de vijf jaar. Op basis van de bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2016 staan in het Actieplan maatregelen om geluidshinder tegen te gaan.

Na vaststelling van het ontwerp-actieplan heeft deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van 12 september 2019 tot 25 oktober 2019 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Het ontwerp-actieplan is gepubliceerd in de Zandvoortse Courant. Ook is het ontwerp-actieplan aan de raad voorgelegd en die is daarmee in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen gaven geen aanleiding het actieplan geluid aan te passen. Het ontwerp-actieplan is zonder wijzigingen definitief vastgesteld. Tegen de vaststelling van het definitieve Actieplan geluid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Ter inzage

Van 25 maart tot 6 mei 2020 kunnen belangstellenden op afspraak het ‘Actieplan geluid 2019-2023’ inzien bij de balie in het gemeentehuis, Swaluëstraat 2. Belt u hiervoor de gemeente, telefoonnummer 14023. Het Actieplan is ook online te bekijken op overheid.nl.