Aanpassingen ‘Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2020: Zandvoort’ ter inzage

Datum:

Het college van B&W heeft de concept wijzigingen in de ‘Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2020: Zandvoort’ voorlopig vastgesteld (in de vergadering van 9 juni 2020). U kunt tot 6 augustus 2020 op de aanpassingen reageren.

Wijzigingen

Voor statushouders, afstammelingen van woonwagenbewoners en mantelzorgers zijn er wijzigingen in de voorrangsregels:

  • De voorrangsregeling voor statushouders vervalt. De gemeenteraad heeft hierover een motie aangenomen en (raadsvergadering 31 oktober 2018, onder Ontwerpbegroting 2019).
  • Aan de voorrangsregels voor woonwagenstandplaatsen is een extra mogelijkheid toegevoegd. Deze mogelijkheid is er voor mensen die niet (meer) op een woonwagenstandplaats wonen, maar wel afstammen van woonwagenbewoners (tot de tweede generatie). Het Rijk heeft aan gemeenten gevraagd rekening te houden met deze afstammelingen als zij weer op een woonwagenstandplaats willen wonen.
  • Op verzoek van de Regionale Urgentiecommissie zijn extra voorwaarden toegevoegd voor dringende situaties bij mantelzorg. De aanvrager moet in de regio Zuid-Kennemerland wonen. En de afstand tussen de woningen van degene die mantelzorg krijgt en degene die mantelzorg geeft, is te groot om goede mantelzorg te verlenen.

Inzage en inspraak tot 6 augustus 2020

De ‘Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2020: Zandvoort’ inclusief de aanpassingen kunt u online bekijken op www.zandvoort.nl

Uw reactie op de wijzigingen mailt u voor 6 augustus 2020 naar info@zandvoort.nl. Of u stuurt het per post naar:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2
2040 AA Zandvoort.

Nadat de inspraakreacties zijn verwerkt, wordt de verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.