Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat zij in hun vergadering van 27 augustus 2019 een ‘ontwerp-actieplan geluid’ hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het plan ligt vanaf 12 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Ontwerp actieplan geluid

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft als doel ervoor te zorgen dat minder mensen last hebben van omgevingslawaai. De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te stellen. In 2017 zijn de geluidsbelastingkaarten voor lawaai door wegverkeer, spoorwegverkeer en industrielawaai vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp actieplan geluid voor de periode 2019-2023 opgesteld. Binnen de planperiode worden in het kader van groot wegonderhoud de deklagen van verkeerswegen vervangen. Langs deze verkeerswegen kan sprake zijn van forse geluidsbelastingen op de gevels van de woningen gelegen aan deze wegen. De intentie is om op deze wegen stil asfalt toe te passen om de geluidsbelastingen op woningen te verlagen. Bij de projectvoorbereiding van het groot onderhoud wordt per situatie beoordeeld of toepassing van stil asfalt tot de mogelijkheden behoort en welk asfaltmengsel dan het meest in aanmerking komt.

Reageren

Van 12 september 2019 tot 25 oktober 2019 kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of info@zandvoort.nl . Zienswijzen worden meegewogen bij het besluit tot het definitief vaststellen van het actieplan geluid.

Tegen de vaststelling van het definitieve actieplan geluid is geen bezwaar of beroep mogelijk.