Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen in verband met het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 juli 2021. Na Tozo 1 en Tozo 2 is er nu Tozo 3. Voor Tozo 3 gelden extra voorwaarden. Zo kijkt het rijk voor Tozo 3 ook naar uw vermogen.

Information for English speaking entrepreneurs can be found on the Dutch government website government information for entrepreneurs.

Tozo 3

Tozo 3 gaat in per 1 oktober 2020. Vanaf 5 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen. Als u eerder al Tozo 2 hebt ontvangen, kunt u gebruik maken van een verkort aanvraagformulier. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Voor Tozo 2 werd al gekeken naar het inkomen van uw partner. Dat geldt ook voor Tozo 3. Daarbij wordt voor Tozo 3 ook gekeken of uw vermogen lager is dan de toegestane grens van € 46.520.

Tozo 2

De Tozo 2 is voor ondernemers die tussen juni en oktober 2020 behoefte hebben aan financiële ondersteuning. U kunt de Tozo 2 nog aanvragen tot 1 oktober 2020. Bij de Tozo 2 wordt gekeken naar het inkomen van uw partner. 

Tozo bedrijfskrediet

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling (Tozo 2 en Tozo 3) een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Voor de gehele periode dat de regeling loopt, blijft het totaal te lenen bedrag staan op € 10.157.

U kunt geen beroep doen op de Tozo lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of gekregen.

Tozo 2 levensonderhoud aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig

Tozo bedrijfskrediet aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Dit formulier is ook voor ondernemers uit Heemskerk en Beverwijk.

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een regeling voor zelfstandig ondernemers, met en zonder personeel, die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  
De Tozo is voor gevestigde zelfstandigen, die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • nog geen recht hebben op pensioen
 • wonen in Haarlem en rechtmatig in Nederland verblijven
 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders
 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlem)
 • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel)
 • vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar  werkzaam zijn in hun eigen bedrijf of in hun zelfstandig beroep.

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? 

U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Tozo 1

U kunt Tozo 1 niet meer aanvragen. De aanvraag voor Tozo 1 liep tot en met 31 mei 2020. 

Tozo 2

Tozo 2 biedt inkomensondersteuning voor maximaal 4 aaneengesloten maanden. De uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal € 1.052 per maand voor een alleenstaande (ouder) en € 1.552 per maand voor een gezin. Voor deze inkomensondersteuning geldt een partnerinkomenstoets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had. Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. U kunt Tozo 2 tot en met 30 september met terugwerkende kracht aanvragen.

Tozo 3

Tozo 3 biedt inkomensondersteuning voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. U kunt Tozo 3 aanvragen vanaf 5 oktober 2020. Als u Tozo 2 heeft ontvangen kunt u een verkort aanvraagformulier invullen. De Tozo 2 wordt niet automatisch verlengd.
Bij de aanvraag Tozo 3 geldt de partnertoets plus een toets op uw vermogen. Uw vermogen in eigen middelen mag niet meer bedragen dan € 46.520. Eigen middelen zijn contant geld, geld op de rekening en spaarrekening en aandelen. De middelen worden meegeteld van:

 • uzelf
 • uw partner
 • uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • uw bedrijf als u een eenmanszaak heeft.

Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, worden niet meegerekend. 

Aanvragen met terugwerkende kracht

Tozo 3 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd. U kunt Tozo 3 enkel in de maanden oktober en november 2020 aanvragen met terugwerkende kracht, tot 1 oktober 2020. 
Vanaf 1 december 2020 kan Tozo 3 worden aangevraagd vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf 1 december 2020 dus geen aanvraag meer doen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo?’. 

Tot 1 oktober vraagt u de Tozo 2 aan via de knop bovenaan deze pagina.
Vanaf 5 oktober vraagt u Tozo 3 aan via de knop bovenaan deze pagina.

U doet de volgende dingen:

 • U vult de vragen naar waarheid in
 • U levert kopieën of scans in van de volgende bewijsstukken:
  • Identiteitsbewijs
  • Bewijs van inschrijving KvK
  • Belastingaangifte 2019 of een bewijs van verlenen uitstel
  • Bankafschrift van de bankrekening waarop u ondersteuning aanvraagt

U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier. Om de aanvraag soepel te laten verlopen, zorgt u dat u de gevraagde documenten al bij de hand heeft. U kunt de documenten inscannen, op uw bureaublad opslaan en toevoegen aan het formulier.

 • U vult het aanvraagformulier in met uw DigiD. Heeft u een partner? Tijdens het invullen van de aanvraag wordt aan uw partner gevraagd om ook in te loggen met DigiD. Er kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. 
 • Bij Tozo 2 wordt gekeken naar het inkomen van uw partner.
 • Bij Tozo 3 wordt gekeken naar het inkomen van uw partner plus uw vermogen in middelen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan € 46.250. 

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 8 weken na de aanvraagdatum. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Als na de crisis blijkt dat u meer inkomen heeft gehad, kan de inkomensondersteuning worden teruggevorderd. Voor Tozo 1 en Tozo 2 benaderen wij u achteraf voor een opgaaf van uw daadwerkelijke inkomsten tijdens de periode dat u uw Tozo uitkering ontving. Zolang u een uitkering ontvangt onder Tozo 3 moet u zelf eventuele inkomsten doorgeven over het  achterliggend kwartaal; in januari 2021, april 2021 en juli 2021. U kunt dit doen via een inkomstenformulier. U krijgt hierover nog nadere informatie. 

We betalen de uitkering voor een toegekende maand aan het begin van de volgende maand. Bijvoorbeeld, de uitkering voor de maand oktober krijgt u rond 1 november.

De gemeente verstrekt deze hulp aan degenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen, stellen we een aantal vragen en vragen we om een aantal bewijsstukken. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen én een boete opleggen.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande € 1.052,32 per maand en voor een echtpaar  € 1.503,31 per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering Tozo levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Stuur een e-mail naar BroodnoodTozo@haarlem.nl.

Let op: gebruik hetzelfde e-mailadres als u in uw Tozo aanvraag heeft gebruikt om de verwerking te bespoedigen!

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Tozo’? Dan kunt u deze lening aanvragen via de knop ‘Tozo bedrijfskrediet aanvragen’ bovenaan deze pagina.

Voor de lening gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Deze versnelde procedure geldt voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen 2% rente
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft nog niet te worden afgelost
 • Uitstel van de aflossing is mogelijk op basis van individuele omstandigheden. Als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen
 • Het bedrijfskapitaal mag niet worden gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren
 • Per bedrijf wordt 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend van maximaal € 10.157
 • De gemeente verstrekt deze hulp aan diegenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen wordt een aantal vragen gesteld en worden bewijsstukken gevraagd. Dit zijn bewijsstukken van zakelijke kosten, waaruit de noodzaak van het krediet blijkt, bijvoorbeeld een leasecontract. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen en daar bovenop een boete opleggen
 • Als de rechtsvorm van het bedrijf een VOF is, kunt u niet volstaan met één aanvraag voor een bedrijfskrediet. Binnen een VOF zijn meerdere vennoten. Dit betekent dat de gemeente naar evenredigheid van het aantal vennoten uw aanvraag Tozo bedrijfskrediet beoordeelt. Daarvoor dient iedere vennoot afzonderlijk voor zijn/haar deel een aanvraag in bij de gemeente waar hij/zij woont.

Aflossen Tozo-lening bedrijfskrediet

De terugbetalingsverplichting voor de Tozo lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1 en Tozo 2 start op 1 januari 2021. Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als u vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening.

Vanaf 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. Meer informatie volgt.

Zandvoort heeft al een regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de financiële problemen komen: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Door de coronacrisis maakt het kabinet het mogelijk de Bbz versneld en versoepeld uit te voeren. Deze maatregel heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).