Noodopvang scholen en kinderopvang

Scholen en kinderopvangorganisaties in Zandvoort zijn van 16 december 2020 tot en met in ieder geval 17 januari gesloten. Scholen organiseren onderwijs op afstand in deze periode. Ouders met een cruciaal beroep kunnen, als zij zelf geen opvang in hun eigen netwerk kunnen regelen, voor noodopvang terecht bij de scholen en kinderopvang. Deze organisaties bieden de noodopvang binnen hun reguliere openingstijden.
De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang en onderwijs draagt hieraan bij. De kinderopvang en de scholen sluiten niet door de besmettingsrisico’s. 

Informatie over de maatregelen van de Rijksoverheid:
Coronavirus algemeen
Corona basisonderwijs en speciaal onderwijs
Corona en voortgezet (speciaal) onderwijs
Corona en kinderopvang (voor ouders)

Kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang (0 tot 4 jaar)

 • De kinderopvangorganisaties zijn fysiek gesloten. Alleen als u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep kunt u uw kind naar de noodopvang brengen als opvang nodig is. Een overzicht van cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • U kunt voor noodopvang, als u en/of uw partner een cruciaal beroep heeft, in de periode 16 december 2020 tot en met in ieder geval 17 januari 2021 gebruik maken van uw reguliere contracturen bij de eigen kinderopvang/peuteropvang binnen de reguliere openingstijden van de opvangorganisatie. 
 • Als u meer uren nodig heeft, dan kunt u in overleg treden met uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen hiervoor kosten in rekening brengen.
 • Let op: veel kinderopvangorganisaties zijn gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw. In deze periode is bij deze organisaties geen noodopvang mogelijk. U moet voor deze periode een andere oplossing zoeken, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen.
 • Het kan ook zijn dat uw kind tijdens de vakantieperiode op een andere locatie wordt opgevangen dan gebruikelijk. 

Ouders met een cruciaal beroep die gebruik maken van de noodopvang worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere contracturen tot het landelijke maximale uurtarief. Dit geldt voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geldt dat de gemeente dit met de kinderopvangorganisatie regelt binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid. 

 • U wordt dringend verzocht om de reguliere facturen voor de (kinder-, peuter- of gastouder)opvang te blijven  betalen. 
 • Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang maar wel een regulier contract hebben bij een gastouder of kinderopvangorganisatie worden gecompenseerd voor de kosten van de reguliere contracturen tot het landelijke maximale uurtarief. De Rijksoverheid regelt de compensatie voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geldt dat de gemeente dit met de kinderopvangorganisatie regelt binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid.

U kunt contact opnemen met een kinderopvanglocatie of gastouder. Indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep is het mogelijk dat u een contract kunt sluiten om opvang af te gaan nemen., als daar een mogelijkheid toe is bij de kinderopvangorganisatie of gastouder. Hiervoor geldt dat u de factuur dient te betalen voor de gecontracteerde uren en, indien van toepassing, kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de Belastingdienst. 

Als uw gastouder of kinderopvangorganisatie dit aanbiedt als regulier aanbod, dan kunt u hier gebruik van maken als u in een cruciaal beroep werkzaam bent. 

 • U kunt uw kind(eren) naar uw gastouder brengen. Er wordt een dringend beroep gedaan dit alleen te doen als u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep als u in uw eigen netwerk geen mogelijkheden heeft gevonden. 
 • Verder gelden dezelfde regels als voor de kinderdagverblijven. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van uw reguliere contracturen bij de gastouder binnen de reguliere openingstijden van de gastouder. Als u meer uren nodig heeft, dan kan de gastouder hiervoor kosten in rekening brengen. 
 • De kosten voor uw reguliere contracturen bij de kinderopvang worden na afloop vergoed tot aan het landelijke maximale uurtarief door de Rijksoverheid indien u gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag.
 • Let op: veel gastouders zijn gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw. In deze periode is er in dat geval geen noodopvang mogelijk. U zult, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen i.v.m. corona, zelf een andere oplossing moeten zoeken voor deze periode.

Hiervoor gelden de reguliere afstemmingsprocedures tussen kinderopvang, CJG, JGZ, jeugdhulpaanbieders of jeugd- en gezinsbeschermers. Samen kunnen zij op zoek naar de beste oplossing voor het kind. De gemeente houdt hierbij de vinger aan de pols en heeft regelmatig overleg met betrokken partners.

Basisonderwijs (4 tot 12 jaar)

 • Als u een contract heeft bij een buitenschoolse opvang, kunt u tijdens de vakantieperiode gebruik maken van de reguliere contracturen cq vakantiedagen van uw opvang. 
 • Indien u extra dagen wilt afnemen, kan de opvangorganisatie hier kosten voor in rekening brengen. Kosten voor uw reguliere contracturen worden na afloop door de Rijksoverheid vergoed tot aan het landelijke maximale uurtarief (indien u gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag).
 • Uw school is verantwoordelijk voor noodopvang tot en met 18 december 2020 en vanaf 4 januari 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kinderen.
 • Mocht u geen contract hebben bij een buitenschoolse opvang of andere kinderopvangvoorziening dan kunt u contact opnemen met een opvangorganisatie. Indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep is het mogelijk dat u een contract kunt sluiten om opvang af te gaan nemen. Hiervoor geldt dat u de factuur dient te betalen voor de gecontracteerde uren en, indien van toepassing, kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de Belastingdienst. 
 • Let op: veel aanbieders zijn in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. In deze periode is er in dat geval geen noodopvang mogelijk. U zult, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, zelf een andere oplossing moeten zoeken voor deze periode.
 • Het kan zijn dat uw kind(eren) tijdens de vakantieperiode op een andere locatie wordt opgevangen dan gebruikelijk. 
 • Dit kan alleen als u of uw partner een cruciaal beroep vervullen. Een overzicht van cruciale beroepen vindt u op de website van de rijksoverheid
 • Scholen zijn tot en met in ieder geval 17 januari gesloten. Ouders met een cruciaal beroep kunnen tot en met 18 december 2020 en vanaf 4 januari 2021 tijdens reguliere schooltijden een beroep doen op de noodopvang georganiseerd door het onderwijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kinderen.
 • De naschoolse opvang (BSO) is tot en met 18 december 2020 en vanaf 4 januari 2021 uitsluitend voor noodopvang geopend tijdens reguliere openingstijden.
 • Het onderwijs is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO-tijden en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties in onze gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kinderen.
 • Dit kan alleen als u of uw partner een cruciaal beroep vervullen. Ook voor buitenschoolse opvang geldt dat uw kind(eren) alleen voor noodopvang tijdens reguliere openingstijden opgevangen kan worden wanneer u een contract heeft en enkel voor de contracturen. 
 • Voor de vakantieperiode gelden hier de vakantieopeningstijden van de buitenschoolse opvang; vanaf 4 januari 2021 de naschoolse tijden. Het kan zijn dat uw kind(eren) op een andere locatie wordt opgevangen dan gebruikelijk. 
 • U kunt alleen gebruik maken van noodopvang indien u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Als het gaat om noodopvang buiten schooltijden, kunt u alleen gebruik maken van noodopvang bij een buitenschoolse opvang waar u een contract mee heeft en voor uw reguliere contracturen. 
 • Ouders met een cruciaal beroep die gebruik maken van de noodopvang bij hun buitenschoolse opvang worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere uren tot aan het landelijke maximale uurtarief. Dit geldt voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geldt dat de gemeente dit met de kinderopvangorganisatie regelt binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang en een contract hebben bij een buitenschoolse opvang worden dringend verzocht de facturen te blijven betalen.
 • Zij worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere contacturen tot aan het landelijke maximale uurtarief. 

U kunt contact opnemen met een opvangorganisatie. Indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep is het mogelijk dat u een contract kunt sluiten om opvang af te gaan nemen. Hiervoor geldt dat u de factuur dient te betalen voor de gecontracteerde uren en, indien van toepassing, kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de Belastingdienst.

Als uw opvangorganisatie dit aanbiedt binnen het reguliere aanbod, dan kunt u hier gebruik van maken als u in een cruciaal beroep werkzaam bent. 

 • U kunt uw kind(eren) naar uw gastouder laten gaan. Er wordt een dringend beroep op u gedaan dit alleen te doen als u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep en er geen andere opvang mogelijk is binnen uw netwerk. 
 • Voor gastouders geldt dat u gebruik kunt maken van uw reguliere contracturen bij de gastouder binnen de reguliere openingstijden van de gastouder. 
 • Als u meer uren nodig heeft, dan kan de gastouder hiervoor kosten in rekening brengen. De kosten voor de gastouderopvang worden na afloop vergoed tot aan het landelijke maximale uurtarief, via de Belastingdienst of via de gemeente.
 • Let op: veel gastouders zijn gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw. In deze periode is in dat geval geen noodopvang mogelijk.  

Hiervoor gelden de reguliere afstemmingsprocedures tussen onderwijs, CJG, JGZ, jeugdhulpaanbieders of jeugd- en gezinsbeschermers. Samen kunnen zij op zoek naar de beste oplossing voor het kind in overleg. De gemeente houdt hierbij de vinger aan de pols en heeft regelmatig overleg met betrokken partners.

Voortgezet onderwijs

Middelbare scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Zij geven tot in ieder geval 17 januari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Voor specifieke groepen leerlingen gelden uitzonderingen hierop.

 • Examenleerlingen
 • Praktijkgerichte lessen
 • Schoolexamens voor voorexamenleerlingen
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt en om nieuwkomersleerlingen.

Neem contact op met uw school indien u niet weet of uw kind(eren) onder deze uitzonderingsposities vallen. 

Andere vragen?

In eerste instantie kunt u bij uw eigen school of kinderopvangorganisatie terecht. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een mail sturen naar noodopvangkinderen@haarlem.nl. Als u in de mail ook uw telefoonnummer zet, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.