Informatie voor aanbieders en pgb-houders sociaal domein

De coronacrisis raakt ons allemaal, ook de aanbieders in het sociaal domein. Voorop staat dat iedereen gehouden is aan de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM staan richtlijnen, actuele informatie en antwoorden op vragen. Sommige vormen van zorg en ondersteuning zijn conform deze richtlijnen noodgedwongen tijdelijk stopgezet, andere kunnen of moeten met de nodige aanpassingen voortgezet worden. Verzoek is om dit altijd met uw contractmanager of accounthouder te bespreken. De gemeente heeft enorm veel waardering voor de betrokkenheid en creativiteit waarmee aanbieders daar nu al invulling aan geven.

Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk en hebben aanbieders vragen. Hieronder proberen wij de veel gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vragen en antwoorden

Door het Rijk zijn met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat inkomstenderving door vraaguitval of verminderde inzet van medewerkers gecompenseerd zal worden om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Aanbieders zijn geïnformeerd over de praktische uitvoering hiervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contractmanager of accountmanager.

Door het Rijk zijn met de VNG afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat meerkosten door het Rijk vergoed worden. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de consequenties en uitwerking van deze afspraken, en vragen u de meerkosten goed te administreren.

Wij verwachten van aanbieders dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op andere wijze wordt voortgezet als de overeengekomen uitvoering niet meer mogelijk is. Door het Rijk zijn met de VNG afspraken gemaakt over financiële zekerheid voor aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Uitgangspunt van deze afspraken is dat kosten van ondersteuning die anders wordt uitgevoerd vergoed worden. Aanbieders zijn geïnformeerd over de praktische uitvoering hiervan. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contractmanager of accountmanager.

Deze uitvraag gaat vooralsnog door. Planning is dat de uitvraag wordt behandeld in de commissievergadering van 8 april en wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 23 april. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft kunt u deze mailen naar jwduker@haarlem.nl.

Het Sociaal Wijkteam is telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden. Inwoners (en hun netwerk) en verwijzers kunnen ook een mail sturen. Er vinden voorlopig in principe geen huisbezoeken plaats. De inloopspreekuren zijn gesloten. Kijk voor een wijkteam in de buurt op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl (ook voor Zandvoort).
Wmo-meldingen kunnen als gebruikelijk telefonisch en via de gemeentelijke website ingediend worden: 023 511 4368 en www.zandvoort.nl/wmo-zorg-en-welzijn/. De gemeentelijke Wmo-casemanagers doen bij meldingen van ondersteuningsvragen op dit moment geen huisbezoeken, maar telefonisch onderzoek.

De gemeente verzorgt geen quarantaineplekken. De aanbieder moet dit zelf organiseren. Voor ondersteuning kan de aanbieder contact opnemen met de GGD Kennemerland. De GGD heeft wel een aantal plekken in Bennebroek ingericht. Besluit voor opname in Bennebroek ligt bij de arts infectieziekten. De isolatieplekken zijn bedoeld voor alle mensen die in isolatie moeten en daar (op dit moment) thuis geen mogelijkheid toe hebben, doordat zij bijvoorbeeld in een groepsaccommodatie wonen of geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Voorwaarde is dat gezondheidsklachten mild zijn en dat de persoon voor zichzelf kan zorgen.

De gemeente ziet vooralsnog geen reden af te wijken van deze deadlines. Aanbieders die hierdoor in de problemen komen vragen wij contact op te nemen met hun contractmanager of accounthouder.

Voor sommige mensen is het heel lastig om te begrijpen wat er aan de hand is. De Rijksoverheid heeft speciaal voor die mensen de website corona.steffie.nl gemaakt. Steffie legt op een heldere manier uit wat het coronavirus is en wat je moet doen.

In opdracht van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) start GGD Kennemerland vanaf dinsdag 7 april met een faciliteit om zorgmedewerkers te testen op het coronavirus (covid-19). De GGD richt hiervoor de komende weken dagelijks tijdens kantoortijden een ‘test drive in’ in op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem-Noord. Daar kunnen zorgmedewerkers, die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in onze regio, zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus.

Het belangrijkste uitgangspunt is: de zorg moet doorgaan. Daarvoor wordt de regelgeving voor Pgb tijdelijk verruimd. Deze verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Maar alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juli 2020. 

Budgethouders moeten bij veranderingen in hun zorg of ondersteuning (bijvoorbeeld extra inzet of vervangende zorg), altijd overleggen met het Wmo-loket van de gemeente (voor Wmo-ondersteuning) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor Jeugdhulp).

Vervangende zorg of ondersteuning bij een Persoonsgebonden budget
Bij vervangende zorg blijft het uitgangspunt dat de budgethouder en zijn/haar omgeving eerst samen met de zorgaanbieder kijken of een alternatief nodig en mogelijk is. Misschien kan de gecontracteerde zorgaanbieder zélf een alternatief organiseren. Lukt dat niet en dreigt zorg of ondersteuning weg te vallen en is er een dringende noodzaak? Dan dient de budgethouder direct contact op te nemen met het Wmo-loket van de gemeente (voor Wmo-ondersteuning) of het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor Jeugdhulp) om te overleggen over eventuele alternatieve zorg of ondersteuning.

Niet-geleverde zorg of ondersteuning bij een Persoonsgebonden budget
Het is mogelijk om zorg/ondersteuning die als gevolg van de corona-maatregelen niet geleverd kan worden, door te betalen. We verwachten dat de zorgaanbieder eerst onderzoekt of de zorg op een andere wijze kan worden geleverd zodat deze maatregel niet nodig is.

Voorwaarde bij deze maatregel is dat de budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. We verwachten van budgethouders dat zij conform afspraken handelen. Zie SVB-nieuws-coronavirus-registratie-niet-geleverde-zorg. Er is een formulier voor het registreren van de uren en de verder noodzakelijke gegevens voor deze financiering: Registratieformulier niet geleverde-zorg-Wmo-en-Jeugdwet (pdf) of Registratieformulier-niet-geleverde-zorg-Wmo-en-Jeugdwet (Word).. 
Het is belangrijk dat de budgethouder de niet-geleverde zorg goed bijhoudt. Het formulier hoeft nog niet opgestuurd te worden. Na de crisis vraagt de gemeente deze informatie bij de budgethouder op. Hoe en wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.

We verwachten dat de zorgaanbieder eerst onderzoekt of de zorg op een andere wijze kan worden geleverd zodat deze maatregel niet nodig is. Ook wordt van de zorgaanbieder verwacht dat deze op de facturatie naar budgethouders specificeert welke zorg wel en niet geleverd is tot 1 juni. Voor aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn deze afspraken voorliggend. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de overige kabinetsmaatregelen voor werktijdverkorting voor organisaties en zzp’ers.

Meer informatie vindt u op www.svb.nl.