Raadsgriffie en contact met de raad

U kunt bij de griffie terecht voor informatie over de vergaderingen van de raad, over de inspreekmogelijkheden en over de wijze waarop u zaken aan de raad wilt voorleggen.

Griffie Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

E-mail griffie@zandvoort.nl

Telefoon 023 5740 425

Achtergrond
Sinds de invoering van het dualisme in 2002 heeft de gemeenteraad een eigen ambtelijke staf, de griffie.
Deze bestaat in Zandvoort uit 3 functionarissen: naast een griffier, een raadsadviseur tevens plaatsvervangend griffier en een griffiemedewerker.
Raadsgriffier is de heer G.B. van Driel.

De griffie streeft er naar om steeds goed bereikbaar te zijn voor de raadsleden en deze individueel en collectief te ondersteunen.
De griffie is het adres voor iedereen die de raad wil benaderen of voor vragen over het raadswerk.