Begroting en Jaarverslag

Ieder jaar stelt de raad een begroting voor het jaar daarop vast. Na afloop wordt nagegaan wat er is bereikt en wat dat heeft gekost.

In de begroting wordt gewerkt met 7 programma’s. Deze zijn door de raad bepaald en maken zichtbaar wat de gemeente voor u en de Zandvoortse samenleving doet.

De programma’s

  1. Maatschappelijke participatie
  2. Ondersteuning en zorg
  3. Werk, inkomen en schulden
  4. Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme & economie
  5. Beheer en onderhoud
  6. Burger, bestuur en veiligheid
  7. Algemene dekkingsmiddelen en overhead.

Diezelfde indeling wordt ook gebruikt bij het jaarverslag.

Tweemaal per jaar bespreken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 'de stand van zaken' in de voorjaarsnota en in de najaarsnota. De voorjaarsnota wordt ook gebruikt om de begrotingsuitgangspunten en -kaders van het jaar daarop te bepalen (en staat daarom bij dat begrotingsjaar).

Begrotingsdossiers 2018 t/m 2021

Dossier 2021

Dossier 2020

Dossier 2019

Dossier 2018

Begrotingsdossiers van voor 2018 kunt u vinden op: Webarchief